Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

* spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...)

* vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:

     - vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí

     - vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí

     - školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí, o školenia vodičov motorových vozidiel ("referentskí vodiči")

* vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP

* spracovávanie plánov školení zamestnancov a plánov odborných prehliadok a skúšok

* vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť bezpečnosti práce s určením zistených nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť)

* zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní

* organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci

* zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách

* poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení

* hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP

* spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.

* komplexná kontrola BOZP

* telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť