Ochrana pred požiarmi

Prostredníctvom služieb špecialistu požiarnej ochrany a  technika požiarnej ochrany Vám pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. Naša organizácia zabezpečuje Služby technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

 

* vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

* určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok

* vykonávanie vstupného a periodického školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok

* vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

* určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb

* zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách

* organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

* telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť