Požiarna bezpečnosť stavieb

V rámci projektovania požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií ponúkame služby špecialistov požiarnej ochrany v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie a technických správ PO pre požiarnu bezpečnosť stavieb a technológií ako i analýzy požiarneho nebezpečenstva.

 

* Ponúkame služby špecialistov požiarnej ochrany pri riešení problémov pri návrhu a realizácii stavieb

* Ponúkame vypracovanie projektov z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle Vyhl. číslo 94/2004 Z.z.

* Ponúkame poradenstvo pri konzultáciách s odborom požiarnej prevencie

* Poradíme pri výbere hasiacich prístrojov, ich type, množstve a rozmiestnení v zmysle STN 92 0202 – 1

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť