Odborné prehliadky a skúšky VTZ

V zmysle zákona č. 124/2006 § 9 ods. 1 písm. a) o stave bezpečnosti VTZ a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení, nádob, kotolní, odborné prehliadky a skúšky potrubí.

* vstupná analýza
* vypracovanie plánu odborných prehliadok a skúšok
* vykonanie samostatných odborných prehliadok a skúšok
* overenie znalostí obslúh kotlov a tlakových nádob
* odstraňovanie menších závad
* odskúšanie manometrov a teplomerov
* vypracovanie správy o kontrole, stave a vykonanej činnosti na VTZ

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť