Odborné školenia

Akreditované školenie prvej pomoci

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. je akreditovaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočňovať kurz prvej pomoci v súlade s § 41 ods. 1 písm. d) zákona o poskytovateľoch a v súlade s rozhodnutím Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Prečo mám absolvovať kurz prvej pomoci?

 • získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z nás,
 • budete vedieť zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach,
 • osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych a závažných život a zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového charakteru,
 • získate pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

Čo sa naučím na kurzoch prvej pomoci?

 • Teoretické vedomosti

Na kurzoch prvej pomoci získate informácie o:

 • príčinách vzniku, následkoch  a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého,
 • preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
 • úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 • zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
 • základných úkonoch zachraňujúcich život,
 • poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 • poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 • záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
 • krvácaní z rán, šoku,
 • zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 • neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 • poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Praktické zručnosti:

 • zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
 • aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
 • zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
 • praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
 • poskytnutie prvej pomoci pri
  a) poruchách vedomia,
  b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
  c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
  d) krvácaní z rán, šoku,
  e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
  f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,
 • poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
 • odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Máte otázky alebo si chcete objednať školenie od nás?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies