Civilná ochrana

Prírodné katastrofy existovali, existujú a existovať budú, ale vo svojich ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených človekom.

Preto je v prvom rade nutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s každou ľudskou aktivitou, ohrozenia a riziká, ktoré z nich plynú pre zúčastnených, ale aj pre celé ľudstvo. 

Ľudia si častokrát uvedomia riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet ohrození zdravia ľudí.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

V rámci civilnej ochrany Vám JKBOZ s.r.o. poskytuje:

  • bezpečnostnú analýzu
  • spracovanie zákonnej dokumentácie:
  • plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
  • havarijných plánov,
  • evakuačných plánov,
  • plánov ukrytia,
  • ostatnej potrebnej dokumentácie v súlade s územnou analýzou možných rizík ohrozenia
    v súlade s legislatívnymi požiadavkami,ďalšie poradenstvo a spoluprácu pri komunikácii s príslušnými štátnymi dozornými orgánmi.

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?