Ochrana pred požiarmi

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom služieb špecialistu požiarnej ochrany a  technika požiarnej ochrany vám pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. 

Naším cieľom je odbremeniť vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie vstupného a periodického školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby.

Služby technika požiarnej ochrany

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Služby špecialistu požiarnej ochrany

 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení,
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?