Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. ponúka v oblasti bezpečnosti práce bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov. Naša spoločnosť vám prostredníctvom bezpečnostno-technických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. 

Naším cieľom je odbremeniť vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na základe vydaných oprávnení MPSVaR a NIP (č. BTS-0037/11, VVZ-1071/08-01.1) a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.

Nechajte povinnosti a starosti s BOZP na nás a pokojne sa venujte vášmu podnikaniu! Objavte výhody využitia služieb špecializovanej firmy, akou je aj spoločnosť JKBOZ s.r.o.

 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...),
 • vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:
  • vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí
  • vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí,
 • vykonávanie odbornej poradenskej činnosti pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,
 • spracovávanie plánov školení zamestnancov a plánov odborných prehliadok a skúšok,
 • vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť bezpečnosti práce s určením zistených nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť),
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení,
 • hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP,
 • spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.,
 • komplexná kontrola BOZP,

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?