Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

V zmysle zákona č. 124/2006 § 9 ods. 1 písm. a) o stave bezpečnosti VTZ a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení, nádob, kotolní, odborné prehliadky a skúšky potrubí.

V rámci odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ vám ponúkame:

 • vstupná analýza,
 • vypracovanie plánu odborných prehliadok a skúšok,
 • vykonanie samostatných odborných prehliadok a skúšok,
 • overenie znalostí obsluhy kotlov a tlakových nádob,
 •  odstraňovanie menších závad,
 • odskúšanie manometrov a teplomerov,
 • vypracovanie správy o kontrole, stave a vykonanej činnosti na VTZ.

Ponuka služieb v oblasti zaistenia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri práci a činnostiach na vyhradených technických zariadeniach (VTZ):

Celkový audit prevádzky so spracovaním správy zo stavu plnenia povinností vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti technických zariadení (technická dokumentácia, platnosť kontrol, stav evidencie, technický stav, a pod.):

 • pred kolaudačným konaním,
 • pred spustením prevádzky VTZ,
 • pred kontrolou štátnych orgánov,
 • u vašich nájomcov a podobne,
 • spracovanie písomnej, respektíve elektronickej evidencie vyhradeného technického zariadenia zodpovedajúcu skutočnému stavu na základe auditu,
 • evidencia a plánovanie výkonu kontrol VTZ na základe auditu.

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?