FAQ

Kto musí mať podľa zákona zabezpečené BOZP a PO ?

Povinnosť zabezpečiť školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov má zamestnávateľ a ukladá mu tak Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zákonné školenia v oblasti ochrany a zdravia pri práci, ako aj požiarnej ochrany, musia mať absolvované všetci zamestnanci, pracovníci na dohodu a brigádnici od prvého pracovného dňa.


Všetky tieto školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Týkajú sa všetkých zamestnávateľov, i keď majú len jedného zamestnanca či dohodára. Aj v prípade, že zamestnávajú samých seba.

Ako často je potrebné školenia opakovať ?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca hneď pri nástupe do zamestnania. Periodicky ho musí opakovať najmenej raz za tri roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. V niektorých prípadoch, ako je oboznamovanie sa s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov.

Ktorý zákon upravuje BOZP?

Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.