Služby bezpečnostného poradcu ADR

Bezpečnostný poradca je odborne spôsobilá osoba, ktorá navrhuje postupy a činnosti spojené s prepravou nebezpečných vecí z hľadiska bezpečnosti a právnych predpisov. Každá organizácia, ktorá sa pri svojej činnosti podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. vám ponúka služby bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečného materiálu cestnou dopravou. Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

V rámci bezpečnostného poradcu ADR Vám ponúkame:

  • prevedenie vstupného auditu (zistenie skutočného stavu a návrh opatrení),
  • kontrolná činnosť, informačný servis (poradenstvo),
  • školenie osôb podieľajúcich sa na manipulácii s nebezpečnými vecami,
  • spracovanie sprievodných dokladov,
  • zatriedenie (klasifikácia) látok z hľadiska ADR,
  • vypracovanie Výročnej správy pre orgány štátnej správy.

Kto môže byť bezpečnostný poradca ?

  • osoba vymenovaná na túto funkciu,
  • vedúci organizácie, alebo osoba poverená ďalšími úlohami v organizácii,
  • osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu.

Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?