Systémy na detekciu požiaru EPS a HSP

Elektronický požiarny systém (EPS) je bezpečnostné zariadenie, ktoré slúži na ochranu objektov v prípade vzniku požiaru. V mnohých prípadoch verejných budov, priemyselných objektov či firiem vzniká povinnosť vybavenia objektu systémom EPS. Dôsledná príprava projektu si vyžaduje precíznu obhliadku objektu a navrhnutie strategického i praktického riešenia tak, aby spĺňalo všetky legislatívne požiadavky a jeho funkčnosť bola efektívna.

 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru
 • EPS samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácii o požiare osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. 
 • Projektovanie, montáž, opravy a revízie EPS sa vykonáva prostredníctvom oprávnenej osoby na základe preškolenia výrobcom.
 • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Je neoceniteľnou službou v priestoroch, kde sa zhromažďujú osoby laické, nepoučené, ktoré je potrebné upozorniť na neočakávanú situáciu, akou je požiar, únik nebezpečných látok či hlásenia civilnej ochrany
 • Hlasová signalizácia požiaru je spúšťaná požiarnymi tlačidlami v prípade absencie systému EPS, ktorý spúšťa hlasovú signalizáciu požiaru automaticky pri zaregistrovaní požiaru.
 • Systémom EPS a HSP musia byť vybavené tieto stavby súčasne:
 • určená na ubytovanie viac ako 20 osôb (konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý)
 • určená na ubytovanie viac ako 50 osôb (konštrukčný celok nehorľavý),
 • zdravotnícke zariadenia s lôžkovou časťou,
 • budovy so zhromažďovacími priestormi,
 • ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb,
 • v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb,
 • v ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie.

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?