SPÔSOBY PODÁVANIA OZNÁMENÍ O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

  • podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • podľa bodu 2.1.4. a nasl. SMERNICE o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydanie č.: 1 (ďalej ako „Smernica“)

Osoba, ktorá sa dozvedela v súvislosti s v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom o skutočnostiach, ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa, alebo o inej protispoločenskej činnosti (ďalej tiež ako ,,oznamovateľ“), tieto oznámi v zmysle Smernice vo forme oznámenia.

Oznámenie obsahuje označenie „Oznámenie protispoločenskej činnosti“, identifikačné údaje oznamovateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, funkcia, predmet podnetu, t. j. protispoločenská činnosť, o ktorej má oznamovateľ vedomosť, označenie skutočností nasvedčujúcich pravdivosť podaného oznámenia, dátum podania oznámenia a kontakt s úmyslom informovania o výsledku procesu preverenia oznámenia.


Oznámenie je možné podať:

  1. písomne,
  2. elektronickou poštou (e-mailom) alebo
  3. ústne do zápisnice zodpovednej osobe.

Písomné oznámenie sa podáva priamo do rúk zodpovednej osoby, alebo prostredníctvom pošty na adresu: JKBOZ s. r. o., Miriam Kubincová, Nováckeho 4/A, Prievidza 971 01

Elektronickou poštou je možné podať oznámenie 24 hodín denne a podáva sa na e-mailovú adresu podanieoznamenia@jkboz.sk, na ktorú má prístup len zodpovedná osoba.

Ústne oznámenie sa podáva priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú všetkým zamestnancom verejne prístupné na informačnej tabuli zamestnávateľa na 1. podlaží na chodbe v sídle zamestnávateľa, v internej aplikácií Corpflow ako aj na webovom sídle zamestnávateľa.

Oznámenia, ktoré z akéhokoľvek dôvodu prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Oznámenia smerujúce proti zodpovednej osobe sa doručujú štatutárnemu orgánu, p. Jurajovi Kukučkovi, buď elektronickou poštou na e-mailovú adresu j.kukucka@jkboz.sk, alebo písomne prostredníctvom pošty na adresu JKBOZ s. r. o., Nováckeho 4/A, Prievidza 971 01 pričom v tomto prípade sa oznámenie vloží do obálky, na ktorej je výslovne uvedené meno štatutárneho orgánu, ktorému je adresované.


V Prievidzi, dňa 01.09.2023