Odborné školenia, e-learning

S využitím e-learningu získavate potenciál zvýšiť produktivitu až o 50 % (IBM štúdia) a miera zapamätania vyučovanej látky sa zvyšuje až o 60 % (Research Institute of America).

E-learning predstavuje moderný spôsob pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP. Cieľom je zlepšiť úroveň vzdelávania a implementovať nové a atraktívne formy vzdelávania pre zamestnancov, ktoré budú pre nich prínosom. Prostredníctvom kurzov na internete je možné jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom všetky potrebné informácie a overiť ich znalosti. Proces vzdelávania riadi aplikácia na základe nastavení, ktoré vykoná správca e-learningu vo firme.

Naše e-learningové školenia sú schválené Národným inšpektorátom práce, takže plne nahrádzajú prezenčnú formu školení.

Ako e-learning funguje?

Zamestnanec sa po obdržaní prihlasovacieho mena a hesla jednoducho prihlási do systému podľa inštrukcií uvedených v úvodnom emaili. Po výbere požadovaného kurzu začína vzdelávanie formou prezentácie a končí overovaním vedomostí formou testu. Ak je overovanie vedomostí úspešné, príde zamestnancovi na email záznam o absolvovaní BOZP školenia (tzv. certifikát).

E-learningové kurzy poskytujú:

  • logickú postupnosť školenia po kapitolách,
  • zrozumiteľné informácie bez rušivých funkcií,
  • aktívne prepojenie na platnú legislatívu,
  • e-mailové spojenie s lektorom,
  • priebežné overovanie vedomostí,
  • záverečné overenie vedomostí testom,
  • generovanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia.

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?