Pracovná zdravotná služba

Účelom pracovnej zdravotnej služby je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ako aj ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe základe vydaného oprávnenia č.: OPPL/8908/2017 zo dňa 25.11.2017. 

 • zdravotný dohľad pre zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík,
 • dohľad nad pracovným prostredím. Hodnotíme faktory práce a pracovného prostredia, spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov, prihliadajúc na individuálne špecifiká a potreby klienta,
 • zistenie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možnými kombinovanými účinkami na zdravie (hluk, prach, vibrácie, biologické faktory, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, ionizujúce a neionizujúce žiarenie,...);
 • návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika,
 • vypracovanie posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia ako aj prevádzkové poriadky,
 • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík;
 • poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom (v oblasti merania faktorov, plánovaní a organizácii práce, odpočinku zamestnancov, usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, ergonómie, technológie,...),
 • zastupovanie zamestnávateľa pri kontrolách pracovísk počas štátneho zdravotného dozoru (kontroly z hygieny),
 • poskytovanie aktívnej pomoci pri otvorení a zriaďovaní novej prevádzky, zosúladení požiadaviek s platnou legislatívou,
 • asistencia pri elektronickom ohlasovaní prác zaradených do 2. kategórie,
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hygieny práce.

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?