Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva z 5 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. vám vie zabezpečiť lekárske prehliadky vo vzťahu k práci u externého dodávateľa.

Dohľad nad zdravím zamestnancov zahŕňa aj výkon lekárskych preventívnych prehliadok:

  • vstupné,
  • preventívne,
  • pred zmenou pracovného zaradenia,
  • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
  • mimoriadne.

Lekárske preventívne prehliadky nie sú povinné pre všetkých zamestnancov. Sú ale povinné pre:

  • práce zaradené do 3. a 4. kategórie,
  • pre práce, pri ktorých sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov (ako napríklad nočná práca, práca mladistvých alebo vodiči z povolania),
  • u zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania na tom istom pracovisku,
  • u zamestnancov, ktorí zo zdravotných dôvodov nevykonávali prácu zaradenú do 2., 3. a 4. kategórie dlhšie ako 6 mesiacov.

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?