Servis požiarnych a požiarnotechnických zariadení

Zamestnávateľ je povinný prevádzkovať požiarne zariadenia v akcii schopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou.

Spoločnosť JKBOZ, s.r.o. je pripravená vykonať pre vás kontrolu a servis požiarnych zariadení. Kontroly, opravy a servis zaisťujeme v termínoch stanovených legislatívnymi požiadavkami. Opravy, dodanie materiálu a mimoriadne služby poskytujeme podľa dohody na objednávku. V prípade stálych zákaziek konáme v rámci zmlúv o zabezpečení služieb.

S cieľom zaistiť hladký priebeh vykonaných prác sú určení odborne spôsobilí zamestnanci, zodpovedajúci za dojednaný objem činností, ktorí zaisťujú stály kontakt s odberateľom i v ďalších požiadavkách nad rámec zmluvných vzťahov. Týmto spôsobom je garantovaná adresná zodpovednosť za kvalitu vykonaných prác. Zabezpečujeme plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a iných legislatívnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním požiarno-technických zariadení. 

Výkon kontrol a revízií je zabezpečovaný v predpísaných pravidelných termínoch odbornými pracovníkmi s platným oprávnením. 

  • kontroly a opravy hasiacich prístrojov,
  • periodické skúšky hasiacich prístrojov,
  • kontroly, opravy a servis hydrantov a požiarnych vodovodov,
  • tlakové skúšky požiarnych hadíc,
  • kontroly požiarnych uzáverov.

 

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. je tiež výhradným dovozcom hasiacich prístrojov značky GEFIL na Slovensko

Máte otázky alebo si chcete objednať naše služby?