Aktuality
10.07.2024

Čo sa skrýva pod skratkou ADR?

Ing. Miroslava Ďurikovičová

Špecialista požiarnej ochrany / Bezpečnostný technik / Bezpečnostný poradca ADR

V dnešnom svete, kde sa každý deň rôzny náklad prepravuje z jedného kúta sveta do druhého, je bezpečnosť pri preprave nebezpečných vecí obzvlášť zásadná. Celkový rozsah prepravy nebezpečných vecí v Európskej únii je približne 110 biliónov tonokilometrov za rok. Práve preto vstupuje do hry ADR - skratka, ktorá možno nie je všeobecne známa, ale jej význam je o to dôležitejší.

Čo sa teda skrýva pod touto skratkou? Ako ovplyvňuje každodennú prepravu nákladu? A prečo je taká dôležitá pre bezpečnosť na našich cestách? V tomto článku sa ponoríme do sveta ADR a objavíme, čo sa skrýva za týmito tromi písmenami.

Čo je ADR?

Ak sa venujete cestnej nákladnej doprave nebezpečných vecí, musíte splniť množstvo technických, prevádzkových, prepravných a bezpečnostných podmienok a požiadaviek. Práve na to existuje Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí, ktorú často označujeme skratkou ADR.

ADR predstavuje jeden z pilierov bezpečnosti v cestnej nákladnej doprave. Táto medzinárodná zmluva stanovuje prísne normy a predpisy pre prepravu nebezpečných materiálov po cestných komunikáciách. ADR sa nachádza v Zákone NR SR č. 56/2012 Z. z. s neskoršími zmenami a doplneniami. Tento zákon sa týka nielen prepravcu, ale aj odosielateľa, príjemcu, nakladajúcej, plniacej a baliacej organizácie, prevádzkovateľa vozidla a pod.

Dohoda ADR má za cieľ minimalizovať riziká nehôd, únikov a poškodenia životného prostredia. Tým prispieva k ochrane verejnej bezpečnosti, ľudských životov, majetku a životného prostredia.

História a vývoj ADR

História a vývoj ADR sú fascinujúce a odzrkadľujú rastúcu potrebu regulovať prepravu nebezpečných vecí. ADR sa zrodila v roku 1957 ako odpoveď na rastúce obavy z rizík, ktoré nebezpečný náklad predstavuje pre ľudí a životné prostredie.

Od svojho vzniku sa neustále vyvíja a prispôsobuje novým technologickým trendom a výzvam. Taktiež sa prispôsobuje aj novým vedeckým poznatkom a technologickým inováciám. Napríklad, s rozvojom nových materiálov a technológií sa neustále menia aj typy nebezpečných vecí, ktoré sa prepravujú. ADR musí byť schopná rýchlo reagovať na tieto zmeny a aktualizovať svoje normy a predpisy tak, aby zabezpečila bezpečnú prepravu týchto nových typov vecí.

ADR označovanie nebezpečného tovaru.

Čo dohoda obsahuje?

Dohoda ADR sa detailne venuje rôznym aspektom prepravy nebezpečných vecí, nie len na Slovensku. Stanovuje požiadavky na balenie, označovanie a dokumentáciu nebezpečných vecí a zdôrazňuje potrebu použitia správnych a vhodných obalov tak, aby sa minimalizovalo riziko úniku alebo rozliatia počas prepravy.

Odosielatelia, dopravcovia a príjemcovia majú v rámci dohody ADR jasne stanovené povinnosti a usmernenia pre svoju činnosť, čo zabezpečuje zodpovednosť za bezpečnú prepravu nebezpečných vecí.

Dohoda ADR klasifikuje nebezpečné veci do jednotlivých tried a kategórií nebezpečnosti na základe ich špecifických vlastností a súvisiacich rizík. Tieto klasifikácie hrajú úlohu pri určovaní vhodných postupov manipulácie a prepravy pre každý typ nebezpečných vecí.

Regulácia medzinárodnej prepravy

Dohoda tiež zabezpečuje reguláciu medzinárodnej prepravy nebezpečných vecí cestnou nákladnou dopravou. Vďaka tomu sa predíde konfliktom s národnou legislatívou jednotlivých štátov, cez ktoré by mohla prebiehať takáto medzinárodná preprava. ADR tak môžeme považovať za “príručku”, ktorá zjednodušuje a zabezpečuje správnu, unifikovanú dokumentáciu pre dopravcov nebezpečných vecí a vyhovuje požiadavkám členských štátov Dohody ADR

Čo sú nebezpečné veci?

Nebezpečné veci sú podľa Dohody ADR také látky a predmety, ktorých preprava je podľa ADR zakázaná, alebo sa povoľuje len za podmienok uvedených v Dohode ADR. 

Zjednodušene povedané môžu nebezpečné veci predstavovať riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie. Tieto materiály môžu byť veľmi rozmanité a zahŕňajú širokú škálu látok.

Nebezpečné chemikálie.

Chemikálie

Toto sú látky, ktoré môžu byť toxické, žieravé, reaktívne alebo výbušné. Príklady zahŕňajú všetko od čistiacich prostriedkov až po priemyselné chemikálie.

Plyny

Niektoré plyny môžu byť nebezpečné, ak sa uvoľnia do atmosféry. Môžu byť toxické, výbušné alebo môžu spôsobiť požiar. Príklady zahŕňajú propán, bután a iné palivové plyny.

Rádioaktívne materiály

Tieto materiály vydávajú rádioaktívne žiarenie, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie a môže kontaminovať životné prostredie. Príklady zahŕňajú urán, plutónium a iné rádioaktívne izotopy.

Biologické materiály

Tieto materiály môžu obsahovať patogény, ako sú vírusy a baktérie, ktoré môžu spôsobiť choroby u ľudí alebo zvierat. Príklady zahŕňajú vzorky krvi, tkanivá a iné biologické vzorky.

Iné látky

Existujú aj iné látky, ktoré môžu byť považované za nebezpečné, vrátane niektorých typov odpadu, batérií, elektronického odpadu a ďalších materiálov.

Je dôležité poznamenať, že nie všetky tieto materiály sú vždy nebezpečné. Riziko, ktoré predstavujú, často závisí od konkrétnych okolností, vrátane množstva materiálu, spôsobu jeho manipulácie a opatrení na kontrolu rizika, ktoré sú na mieste.

Triedy nebezpečných vecí podľa Dohody ADR

Dohoda ADR rozdeľuje nebezpečné veci do deviatich tried. Tieto triedy vychádzajú z prirodzených rizík a nebezpečenstiev, ktoré tieto materiály predstavujú. Každá trieda má svoje vlastné presne definované požiadavky na balenie, označovanie a manipuláciu, čo pomáha minimalizovať riziká spojené s prepravou týchto materiálov.

Triedy nebezpečného tovaru podľa ADR.

Ako sa riadiť ADR?

Dodržiavanie pravidiel ADR nie je iba otázkou zákona, ale aj otázkou bezpečnosti. Tieto pravidlá pokrývajú niekoľko kľúčových oblastí:

Označovanie a balenie

Aby ste minimalizovali riziko úniku alebo poškodenia počas prepravy, musíte správne označiť a zabaliť nebezpečné veci. Toto zabezpečuje, že všetci, ktorí s týmto nákladom manipulujú, vedia, čo obsahuje a ako s ním bezpečne zaobchádzať.

Dokumentácia

Je nevyhnutné, aby ste mali správnu dokumentáciu, ktorá popisuje veci, ktoré prepravujete. Táto dokumentácia by mala obsahovať informácie o klasifikácii vecí, spôsobe balenia a označení.

Výcvik a kvalifikácia

Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na preprave nebezpečných vecí, vrátane vodičov, musia byť riadne vyškolení a kvalifikovaní. Toto zabezpečuje, že vedia, ako bezpečne manipulovať s týmito materiálmi a ako reagovať v prípade nehody.

Bezpečnostné opatrenia

Je dôležité, aby ste prijali primerané bezpečnostné opatrenia. To zahŕňa použitie vhodných vozidiel a vybavenia, aby ste minimalizovali riziko nehôd alebo úniku materiálu.

Dokumenty, ktoré potrebujete

Pre úspešnú prepravu ADR je nevyhnutné, aby ste správne vyplnili a predložili potrebné dokumenty. Tieto dokumenty zahŕňajú:

  • prepravný doklad, ktorý podrobne uvádza základné informácie o prepravovaných nebezpečných veciach, ako sú ich charakteristika, množstvo a požadované núdzové postupy.
  • poznámku o nebezpečných veciach (DGN), ktorá poskytuje komplexné informácie o rizikách spojených s prepravovanými vecami.
Záznam zo školenia ostatných osôb ADR JKBOZ.

Potrebné školenia

Vodiči zapojení do prepravy nebezpečných vecí musia absolvovať príslušné školenia, aby získali osvedčenie o školení na prepravu nebezpečných vecí podľa Dohody ADR. Tieto školenia vykonávajú organizácie s platným oprávnením na vykonávanie týchto školení. Toto osvedčenie platí 5 rokov a pred jeho uplynutím sa musí predĺžiť, aby zostalo platné. 

Školenia v inom rozsahu podľa Dohody ADR musia absolvovať aj ostatní účastníci prepravy, či už sa jedná o baliacu, nakladajúcu a vykladajúci organizáciu atď., disponenta alebo nákupcu vo firme. 

Potrebujete školenie ADR?

Výnimky

Dohoda ADR však stanovuje aj výnimky pre prepravu nebezpečných vecí podľa množstva, kde stačí školenie vodičov, ktoré vykonáva bezpečnostný poradca ADR. Každá firma zapojená do cestnej prepravy nebezpečných vecí musí mať vymenovaného bezpečnostného poradcu pre ADR. Tento poradca zabezpečuje dodržiavanie predpisov a nariadení týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí.

Záver

V závere je dôležité konštatovať, že aplikovanie Dohody ADR má naozaj dôležitý význam v dopravnom systéme, nie len na Slovensku. Zabezpečuje bezpečný a spoľahlivý pohyb nebezpečných vecí po cestách krajiny. S Dohodou ADR sa tak naše cesty stávajú bezpečnejšími a prispievame k udržateľnejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu pre všetkých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *