Odborné školenia

Obsluha poľnohospodárskych strojov

Kurz je určený pre budúcich obsluhovateľov poľnohospodárskych strojov. Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. je akreditovaná Národným inšpektorátom práce a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení na základe oprávnenia VVZ_0071/19-09.1 v nasledujúcich rozsahoch:

  • samochodné rezačky,
  • obilné kombajny,
  • špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín.

Poskytujeme školenia:

  • základné
  • opakovacie, 
  • aktualizačné.

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení:

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov,  
  • v prípade, že nie ste držiteľom vodičského oprávnenia Vám bude doklad vydaný len s obmedzením na pracovisko.

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.