Odborné školenia

Obsluha stavebných strojov

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. je akreditovaná Národným inšpektorátom práce a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie obslúh vybraných stavebných strojov a zariadení na základe oprávnenia VVZ-0040/19-08.1 v nasledujúcich rozsahoch:

Stroje a zariadenia na zemné práce:

1 A  – dozér

1 B – rýpadlo a hĺbidlo

1 C – nakladací a vykladací stroj

1 D – fréza a ryhovač

1 E – skrejper

1 F – rúrový ukladač

1 G – valec

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí:

2 – betonárka

Ostatné stroje a zariadenia:

3 A – špeciálny motorový snehový stroj

3 B – kompresor

Poskytujeme školenia:

  • základné, 
  • opakovacie, 
  • aktualizačné.

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb na obsluhu stavebných strojov a zariadení:

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov  
  • v prípade, že nie ste držiteľom vodičského oprávnenia Vám bude doklad vydaný len s obmedzením na pracovisko.

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.