Odborné školenia

Obsluha motorových vozíkov

Získajte komplexné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti obsluhy motorových vozíkov s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Po absolvovaní kurzu, ktorý zahŕňa teoretickú prípravu, písomný test, ústnu skúšku a praktickú časť, získate Preukaz obsluhy motorového vozíka.

Školenie motorových vozíkov JKBOZ.

Chcete zabezpečiť bezpečnosť vo vašej práci?

Podľa Zákona 124/2006 Z.z. o BOZP je povinnosťou zamestnávateľa poveriť na prácu s motorovým vozíkom iba tých zamestnancov, ktorí disponujú platným preukazom obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh vozíka. Uistite sa, že vaši zamestnanci sú oboznámení s týmito povinnosťami a pripravení na svoje úlohy v záujme bezpečnosti vo vašej pracovnej oblasti.

Naše školenia sú akreditované Národným inšpektorátom práce a pokrývajú všetky triedy a druhy motorových vozíkov podľa STN 268805. Pripravte sa spolu s nami na bezpečnú a efektívnu prácu s vysokozdvižnými vozíkmi.

Poskytujeme školenia

 • Základné 
 • Opakovacie - 1x za 3 roky
 • Aktualizačné - 1x za 5 rokov od dátumu absolvovania základného školenia, alebo od poslednej vykonanej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP)

Základné školenie

Otvorte dvere k bezpečnej a odbornej obsluhe motorových vozíkov s naším základným kurzom obsluhy MV! Absolvovaním kurzu získate nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti, ktoré vám umožnia bezpečne a efektívne pracovať s motorovými vozíkmi rôznych druhov. Po absolvovaní kurzu podstúpite písomný test, ústnu skúšku a praktickú skúšku. Záverom školenia je získanie Preukazu obsluhy motorového vozíka.

Preukaz obsluhy motorových vozíkov.

Opakované školenie

Neustále sa vzdelávajte a udržujte krok s aktuálnymi zmenami! Počas opakovaného oboznamovania sa zdokonalíte nielen vo svojich pracovných zručnostiach, ale aj v poznatkoch týkajúcich sa legislatívy a bezpečnosti a ochrany práce. Sledujeme najnovšie trendy a prispôsobujeme obsah kurzu podľa charakteru práce, či už ide o prácu v skladoch, či na stavbách.

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizujte svoje vedomosti a udržujte si platnosť vášho preukazu obsluhy motorových vozíkov! Podľa platnej legislatívy je každý, kto vlastní preukaz na obsluhu motorových vozíkov, povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov odo dňa vydania preukazu uvedeného na prednej strane. Ak ste túto povinnosť nesplnili, váš preukaz stráca platnosť.

Nezabudnite tiež na lekársku preventívnu prehliadku na výkon činnosti „obsluha motorových vozíkov“, ktorú je potrebné absolvovať do piatich rokov odo dňa vydania preukazu alebo po predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadke. Strata platnosti preukazu môže nastať aj v prípade, že vás lekár neuzná zdravotne spôsobilým na obsluhu motorových vozíkov.

Podmienky účasti

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov, 
 • vodičské oprávnenie je potrebné len pri motorovom vozíku druhu W2.

Rozdelenie motorových vozíkov

1. TRIEDA

 • Trieda I. - vozíky elektrické (akumulátorové)
 • Trieda II. - vozíky so spaľovacím motorom (benzín, diesel, LPG, CNG)

2. DRUH

Nízkozdvižné:

 • A - Plošinové, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B - Plošinové, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C - Plošinové, vlečné a tlačné s volantovým riadením

Vysokozdvižné:

 • D - ručne vedené
 • E - s pákovým riadením
 • W1 - s volantovým riadením do nosnosti 5 ton
 • W2 - s volantovým riadením s nosnosťou nad 5 ton
 • G - so zdvíhacou plošinou
 • Z - špeciálne vozíky

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.