Odborné školenia

Viazač bremien

Účastníci kurzu Viazač bremien získajú teoretické a praktické vedomosti potrebné na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa činnosti výkonu viazačov bremien, získajú zručnosti na viazanie, zavesenie a uchopenie bremena vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz viazač bremien.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. ako Školiace stredisko viazača bremien akreditované Národným inšpektorátom práce zabezpečuje výchovu a vzdelávanie viazačov bremien na základe oprávnenia VVZ-0207/18-03.4 

Poskytujeme školenia:

  • základné, 
  • opakovacie, 
  • aktualizačné.

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  viazačov bremien:

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov. 

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.