Bezpečný podnik

Program Bezpečný Podnik je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike.

Účasť v programe je dobrovoľná. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia do tohto programu, zavedú vo svojom subjekte systém riadenia BOZP podľa príručky vydanej Národným Inšpektorátom Práce (ďalej len NIP) a príslušných STN. Na základe splnených kritérií získajú osvedčenie (certifikát) s názvom „Bezpečný podnik“, udelené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVR SR), ako aj ďalšie zvýhodnenia, spojené s účasťou v programe.

Ocenenie Bezpečný podnik získala aj naša spoločnosť JKBOZ s.r.o. v roku 2019.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.