Cvičný požiarny poplach

Súbor aktivít a opatrení smerujúcich k vykonaniu precvičenia účinnej evakuácie osôb, zvierat a materiálu do bezpečia mimo reálne a potencionálne vplyvy požiaru.

Povinnosti a zodpovednosti

Technik požiarnej ochrany – organizovanie a vyhodnocovanie CPP, navrhovanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas CPP.

Protipožiarna hliadka pracoviska – vykonáva činnosti potrebné pre vykonanie evakuácie osôb a majetku z ohrozených priestorov, prvotné hasebné práce a vypínanie zdrojov energií.

Všetci zamestnanci – zúčastniť sa na CPP, evakuovať sa na miesto zhromaždenia najkratšou únikovou cestou, za sebou uzavrieť všetky požiarne uzávery.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.