NIP

Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce je orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce so sídlom v Košiciach. Národný inšpektorát práce riadi a usmerňuje inšpekciu práce na Slovensku.

U samotných zamestnávateľov dozerá na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, taktiež dodržiavaním predpisov z oblasti sociálnej legislatívy v doprave a dodržiavaním zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. V jeho kompetencii je tiež riešenie okolností pracovných úrazov.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.