Preventívna protipožiarna prehliadka

Preventívne protipožiarne prehliadky (PPP) sa vykonávajú v týchto lehotách:

 1. každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
 2. každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
 3. každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola

 1. organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
 2. porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
 3. stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
 4. zariadení pre protipožiarny zásah,
 5. trvalej voľnosti únikových ciest,
 6. výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
 7. funkčnosti požiarnych zariadení,
 8. prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
 9. označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.
Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.