Pracovný úraz

Pracovný úraz je definovaný ustanovením § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov:

„Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Pracovným úrazom nie je, v zmysle definície uvedenej v Zákonníku práce, úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Pracovným Úrazom je Ten, Ktorý:

 • utrpela fyzická osoba, ktorá je zamestnancom (§11 Zákonníka práce),
 • pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§220 Zákonníka práce),
 • nezávisle od jeho vôle (pracovným úrazom nie je žiadne vedomé, úmyselné ublíženie si),
 • krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Rozdelenie Úrazov

 • evidované pracovné úrazy, ktorých pracovná neschopnosť zamestnanca netrvala viac ako 3 kalendárne dni
 • závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví
 • závažný pracovný úraz  s následkom smrti
 • ostatné registrované pracovné úrazy, t. j. pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená práceneschopnosť zamestnanca viac ako 3 kalendárne dni bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví
 • iný úraz, t. j. akýkoľvek úraz, ktorý nie je pracovným úrazom, ale ktorý utrpel zamestnanec na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, ale pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením jeho pracovných úloh, ani sa nestal v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo ktorý utrpela na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa akákoľvek fyzická osoba, iná ako zamestnanec

Povinnosti Zamestnávateľa pri Vzniku Pracovného Úrazu

 • po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce,
 • vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia,
 • zachovať stav pracoviska do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody (je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti),
 • zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu a iného úrazu,
 • pri závažnom pracovnom úraze s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
 • zaslať príslušnému inšpektorátu práce záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,
 • prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
 • zaslať príslušnému inšpektorátu práce správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.
Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.