Opakovacie školenie obsluhy MV

Opakovacie Školenie (OŠ) Motorového Vozíka

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť prijať a poveriť prácou s obsluhou vozíka len osobu, ktorá je vlastníkom platného preukazu na obsluhu konkrétneho typu vozíka Zamestnávateľ je taktiež povinný aby mal zamestnanec preukaz stále platný a absolvoval potrebné kurzy.

Opakované školenie ma za cieľ obnovenie vedomostí obsluhy motorového vozíka, ich doplnenie o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami v organizácii, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbe­nie znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov. Opakované školenie má periódu preškolenia 1 x za 3 roky.

Absolvovaním opakovaného školenia, vrátane preskúšania sa predlžuje platnosť preukazu obsluhy motorových vozíkov, čo sa vyznačuje v preukaze na zadnej strane. Preukaz obsluhy motorových vozíkov je platný 3 roky od jeho vydania, resp. absolvovania opakovaného školenia, prípadne od vykonania skúšky na rozšírenie oprávne­nia, ktoré sa tiež vyznačí v preukaze.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.