OPP

Ochrana Pred Požiarmi

Ochrana pred požiarmi je súbor metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ostatnými mimoriadnymi udalosťami, ako aj vymedziť pôsobnosť orgánov verejnej správy a hasičských jednotiek na tomto úseku. Zahŕňa požiarnu prevenciu (predchádzanie požiarom) a požiarnu represiu (podmienky a spôsob hasenia).

Na Slovensku je hlavným právnym predpisom zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.