Vyhradené technické zariadenia

Vyhradené technické zariadenia (VTZ)

VTZ sa rozdeľujú na 4 hlavné skupiny:

  • EZ  - elektrické zariadenia
  • ZZ – zdvíhacie zariadenia
  • TZ – tlakové zariadenia
  • PZ – plynové zariadenia

Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení určuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Podľa tohto zákona je oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení Technická inšpekcia.

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa:

  • Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa (prípadne fyzickej osoby) na odborné prehliadky, skúšky a opravy
  • Vykonávanie prehliadok a skúšok na VTZ
  • Posudzovanie, či VTZ, materiál a príslušné dokumentácie spĺňajú požiadavky BOZP

Tlakové zariadenia

Tlakovým zariadením rozumieme teleso, ktoré je skonštruované a zhotovené tak, aby v ňom mohla byť umiestnená tekutina pod tlakom. Tlakové zariadenie môže pozostávať aj z viac ako jednej komory. Patria sem napríklad kotle, nádoby, potrubia a bezpečnostné zariadenia.

Zdvíhacie zariadenia

Najčastejšími zdvíhacími zariadeniami sú žeriavy, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy, pohyblivé schody, lyžiarske vleky,…

Elektrické zariadenia

Vyhradené technické zariadenia elektrické sú technické zariadenia na výrobu alebo premenu elektrickej energie, elektrické siete a elektrické inštalácie.

Plynové zariadenia

Plynové zariadenia sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi (napríklad metán, vodík, dusík, oxid uhličitý, kyslík, čpavok,…). Medzi najbežnejšie patria zariadenia na výrobu plynov a úpravu jeho zloženia, zariadenia na skladovanie plynov a plnenie nádob na dopravu plynov, tlakové a kompresové stanice, rozvody plynu a iné.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.