Základné školenie obsluhy MV

Základné Školenie (ZŠ) Obsluhy Motorového Vozíka 

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť prijať a poveriť prácou s obsluhou vozíka len osobu, ktorá je vlastníkom platného preukazu na obsluhu konkrétneho typu motorového vozíka. Zamestnávateľ je taktiež povinný aby mal zamestnanec preukaz stále platný a absolvoval potrebné kurzy.

Základné školenie obsluhy motorových vozíkov sa skladá z teoretickej časti a praktického výcviku. Zásady vykonávania základných školení obsluhy motorových vozíkov a rozšírenie oprávnenia na iný druh a triedu motorových vozíkov spočíva predovšetkým v obozná­mení budúcej obsluhy motorového vozíka zo základnými konštrukčnými prvkami motorových vozíkov, spoznaním funkcií jednotlivých agregátov motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámením sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a dosiahnutím vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorových vozíkov a v manipulácii s materiálom.

Obsluha motorového vozíka je pracovník vyškolený, prakticky zaučený pre samostatné vedenie a ovládanie motorového vozíka a prídavných zariadení, ktorý úspešne zložil skúšku zo znalosti obsluhy motorových vozíkov a príslušných bezpečnostných predpisov pre konkrétny druh a triedu motorových vozíkov, s ktorým ma jazdiť a k čomu má platný preukaz vodiča motorových vozíkov.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.