Aktuality
22.05.2024

Ako môžu audity zlepšiť bezpečnosť na pracovisku?

Bezpečnosť na pracovisku by mala byť záujmom každej firmy. Je to záväzok, ktorý chráni zamestnancov a zároveň opatrenie, ktoré obraňuje firmu pred stratami spôsobenými požiarmi a inými núdzovými situáciami. V roku 2023 bolo zaznamenané zvýšenie počtu požiarov až o 3 044 prípadov, čo zdôrazňuje neustálu potrebu efektívnej požiarnej prevencie.

Ako sa však uistiť, že všetko funguje tak, ako má?

Odpoveďou sú pravidelné audity, ktoré môžu mať priamy vplyv na zníženie týchto čísel.

Čo je bezpečnostný audit?

Bezpečnostný audit je systematické hodnotenie bezpečnostných opatrení a postupov v organizácii. Cieľom je identifikovať riziká a zlepšiť celkovú bezpečnosť na pracovisku. Tento proces zahŕňa identifikáciu rizík, hodnotenie súčasných bezpečnostných opatrení, návrh zlepšení a vytvorenie správ s odporúčaniami. Audítori často vykonávajú prehliadky pracoviska, rozhovory so zamestnancami a revíziu dokumentácie.

Ako často by sa mali vykonávať bezpečnostné audity?

Frekvencia bezpečnostných auditov závisí od typu organizácie a povahy jej činností. Vo všeobecnosti vám odporúčame vykonávať audity aspoň raz ročne. Z našej skúsenosti sa nám osvedčilo v niektorých vysoko rizikových prostrediach vykonávať audity aj častejšie, napríklad 1x mesačne. Pravidelné kontroly zabezpečujú, že firmy dodržiavajú normy a že ich opatrenia sú v súlade s predpismi.

Dokumentácia na účel kontrolného auditu OPP.

Výhody auditov BOZP a ochrany pred požiarmi

Mnohí si možno myslia, že audit je len o hľadaní chýb. Ale nie je to tak. Audity sú príležitosťou pre vedenie, aby získalo jasný obraz o tom, ako firma stojí v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci. Je to šanca na zlepšenie a posilnenie toho, čo funguje dobre, a opravu toho, čo potrebuje zlepšenie.

V konečnom dôsledku, audit nie je len kontrola – je to krok k bezpečnejšiemu a zdravšiemu pracovnému prostrediu pre všetkých.

Ako audity chránia vaše pracovisko:

1. Prevencia nehôd: Audit aktívne vyhľadáva a odstraňuje slabé miesta v bezpečnostných protokoloch, čím znižuje riziko pracovných úrazov a zranení.

2. Ochrana zdravia: Pravidelné kontroly zabezpečujú, že nebezpečné látky a faktory sú pod kontrolou, čo chráni zdravie zamestnancov.

3. Finančná ochrana: Identifikáciou rizík pred ich vznikom audit pomáha predchádzať finančným stratám spôsobeným nehodami na pracovisku.

4. Zlepšenie prostredia: Audit poskytuje odporúčania na zlepšenie pracovných podmienok, čo vedie k vyššej produktivite a spokojnosti zamestnancov.

5. Legislatívny súlad: Audit zabezpečuje, že vaše pracovisko spĺňa všetky zákonné normy a predpisy v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi.

Interné a externé audity

Audity sú neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia kvality a môžeme ich rozdeliť na interné a externé.

Infografika o druhoch auditov.

Interné audity:

Hlavnou úlohou interných auditov je zabezpečiť súlad spoločností s platnými zákonmi, technickými normami a internými smernicami.

Interné audity odhaľujú potenciálne hrozby a riziká na základe zákonných požiadaviek zo zákonov č. 124/2006 Z. z. a č. 314/2001 Z. z. Tie umožňujú firmám implementovať alebo aktualizovať preventívne stratégie a preskúmať prípadné zlepšenie existujúcich postupov a pripravenosti na núdzové situácie.

Vykonávajú ich skúsení pracovníci vašej organizácie, ktorí dôkladne rozumejú interným procesom. Týmito auditmi odhaľujú slabé miesta a otvárajú tak dvere pre zlepšenia ešte pred externou kontrolou.

Externé audity:

Externé audity realizujú nezávislé tretie strany, ako napríklad dodávatelia, ako sme napríklad aj my, štátne kontrolné orgány alebo certifikačné spoločnosti. Poskytujú nezávislý pohľad na dodržiavanie externých noriem a predpisov, čo môže organizácii pomôcť získať certifikáty kvality alebo potvrdiť zákonné požiadavky.

Oba typy auditov sú zásadné pre zabezpečenie transparentnosti, dôveryhodnosti a kontinuálneho zlepšovania v rámci organizácie.

Audit z pohľadu BOZP

Pri realizácii auditov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kladieme dôraz na kľúčové oblasti, ktoré zabezpečujú komplexnú ochranu pracovného prostredia. Tento proces zahŕňa:

 • Fyzické prostredie: Posudzujeme pracovné prostredie vrátane vetrania, osvetlenia, ergonómie a udržiavania čistoty, aby sme zabezpečili zdravé pracovné podmienky.
 • Bezpečnosť zariadení: Vykonávame pravidelnú kontrolu a údržbu strojov, nástrojov a zariadení, čím predchádzame nehodám a zabezpečujeme ich bezpečné používanie.
 • Školenie a informovanosť: Zabezpečujeme, aby všetci zamestnanci boli dobre informovaní a školení v oblasti bezpečnostných postupov a núdzových protokolov, čo je kľúčové pre efektívnu reakciu v prípade nečakaných udalostí.
 • Vyhodnotenie rizík na pracovisku: Identifikujeme a hodnotíme potenciálne riziká, ako sú zranenia od ostrých predmetov, pády, alebo poškodenie komunikácií, čo je neoddeliteľnou súčasťou auditu.
 • Dokumentácia a vedenie záznamov: Vedieme presnú dokumentáciu a záznamy o bezpečnostných incidentoch, inšpekciách a školeniach, ktoré sú základom pre sledovanie a zlepšovanie bezpečnostných postupov.
 • Chemický manažment: V prípade práce s nebezpečnými látkami máme správne postupy pre ich skladovanie, manipuláciu a likvidáciu, aby sme minimalizovali riziká pre zamestnancov a životné prostredie.

Na tieto úkony využívame našu aplikáciu, vďaka ktorej vám naši bezpečnostní technici a technici požiarnej ochrany vedia poskytnúť výstup z auditu ihneď po skončení kontroly.

Aplikácia na vykonávanie auditov JKBOZ.

Audit z pohľadu OPP

Audity ochrany pred požiarmi sú kľúčovou súčasťou bezpečnostnej stratégie každej organizácie. Pri ich vykonávaní naši technici hodnotia a zabezpečujú efektívnosť opatrení pre prevenciu, detekciu a reakciu na požiarne situácie. Tento proces zahŕňa:

 1. Konštrukcia a rozloženie budovy: Preskúmavame stavebné materiály a rozloženie priestorov, aby sme minimalizovali riziko šírenia požiaru a zabezpečili efektívnu evakuáciu.
 2. Protipožiarne opatrenia: Kontrolujeme a testujeme protipožiarne systémy, vrátane poplachov, sprinklerov, hasiacich prístrojov a núdzového osvetlenia, aby sme zabezpečili ich pripravenosť v prípade núdze.
 3. Núdzové evakuačné plány: Revídujeme evakuačné trasy a procedúry, čím zabezpečujeme, že sú jasne definované a dostupné pre všetkých zamestnancov, čo je nevyhnutné pre rýchlu a organizovanú evakuáciu.
 4. Dokumentácia a vedenie záznamov: Udržiavame aktuálnu a presnú dokumentáciu, vrátane požiarnej knihy a záznamov o kontrolách a školeniach, ako základ pre dokazovanie súladu s protipožiarnymi predpismi.
 5. Školenie a nácvik: Zabezpečujeme pravidelné školenia a evakuačné cvičenia, aby sme zabezpečili, že zamestnanci sú pripravení a vedia, ako reagovať v prípade požiaru.

Výsledky auditu

Výsledkom auditu je komplexný prehľad o aktuálnom stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) v organizácii. Tento proces zahŕňa:

 • Hodnotenie súčasného stavu: Získavame objektívny obraz o tom, ako spoločnosť stojí v oblasti BOZP a OPP.
 • Spracovanie výstupu: Vytvárame podrobnú správu, ktorá dokumentuje všetky zistené skutočnosti, vrátane nedostatkov a porušení predpisov.
 • Návrhy na zlepšenie: Poskytujeme konkrétne odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov, minimalizáciu rizík a zlepšenie celkového stavu bezpečnosti.

Záver

Audity bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi, sú nevyhnutným pilierom, ktorý každá spoločnosť potrebuje. Keď spoločnosti pravidelne vykonávajú audity, nielenže znižujú riziká, ale tiež preukazujú svoj záväzok k prioritizácii pohody a bezpečnosti svojich zamestnancov. Tento záväzok je základným kameňom pre budovanie dôvery a udržateľnosti v pracovnom kolektíve. Investícia do pravidelných auditov je investíciou do budúcnosti, ktorá môže zachrániť životy a chrániť majetok.

Máte záujem o profesionálny audit?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *