Aktuality
21.02.2024

Prvá pomoc na pracoviskách – prečo je dôležitá?

„Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, lebo záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc.“

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Pracovné úrazy sú celosvetovo hlavnou príčinou vážnych zranení a úmrtí. Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa odhaduje, že každý rok sa stane takmer 374 miliónov pracovných úrazov bez smrteľných následkov. To má za následok zhruba 439 miliónov stratených pracovných dní. Úrazy tak spôsobujú nielen obrovské fyzické utrpenie, ale aj finančnú záťaž pre podniky. Prvá pomoc je tak nenahraditeľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia nie len na pracovisku.

V tomto článku sa tak pozrieme na dôležitosť prvej pomoci a na to, prečo je nevyhnutné mať vyškolených pracovníkov v oblasti prvej pomoci.

Čo je vlastne prvá pomoc?

Prax prvej pomoci, má svoje korene už v starovekých civilizáciách a vo vojne. Bolo to však v 18. storočí, kedy sa začala formalizácia život zachraňujúcich liečebných postupov so spoločnosťami, ktoré sa venovali záchrane života a podporovali techniky resuscitácie. 

Prvá pomoc je súbor opatrení alebo ošetrení, ktoré sa cieľavedome účinne poskytujú pri poranení alebo náhlom ochorení postihnutému ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. To znamená, že je bezprostredná, zväčša laická – nezdravotnícka pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahradzuje zdravotnícke ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Aj vzdelaný lekár v teréne poskytuje prvú pomoc na laickej úrovni, ak nemá pri sebe žiadne vybavenie.

Po laickej prvej pomoci nemusí vždy nasledovať lekárske ošetrenie v zdravotníckom zariadení. Nemusí tak stať napríklad:

  • po mdlobe zdravého človeka so spontánnym zotavením,
  • po epileptickom záchvate s typickým priebehom,
  • u liečeného pacienta bez poranenia,
  • u človeka s cukrovkou po hypoglykémii vyriešenej podaním cukru ústami. 

Praktická prvá pomoc

Prvá pomoc je praktická disciplína a preto sa nikto nenaučí poskytovať prvú pomoc bez praktického nácviku na modeloch, či vzájomne vo dvojici. Predmety a materiály potrebné na prvú pomoc väčšinou nie sú v prípade núdze k dispozícii, preto je potrebné improvizovať. Zároveň je nutné poznamenať, že poskytnutie prvej pomoci nie je len morálnou, ale doslova zákonnou povinnosťou každého človeka. Podľa trestného zákona je totižto prvú pomoc povinný poskytnúť každý, ak pri tom nie je v ohrození vlastného života. 

Prečo je prvá pomoc nevyhnutná?

Školenie prvej pomoci je životne dôležitá zručnosť, ktorá presahuje obyčajné poučenie. Je to o posilnení postavenia, uvedomení a schopnosti urobiť skutočnú zmenu, keď sú životy v ohrození. Tieto kritické znalosti však nechránia len pred nehodami. Prvá pomoc vytvára kultúru pripravenosti, ponúka prísľub zachovania života, rýchlej reakcie a zotavenia. 

Príklad z praxe

Predstavte si, že ste v práci a váš kolega náhle skolabuje a bolestivo sa chytá za hrudník. Medzi vašimi kolegami vypukne panika, pretože nevedia, čo majú robiť. Ale vy, ktorí ste absolvovali školenie prvej pomoci, vykročíte s istotou a presne viete, ako poskytnúť okamžitú pomoc, do príchodu záchranných zložiek. V takýchto chvíľach sa úplne jasne ukazuje dôležitosť školenia prvej pomoci na pracovisku.

V prostredí, kde záleží na každej sekunde, môže tak pochopenie toho, ako reagovať, premeniť obyčajných ľudí na každodenných hrdinov. V nasledujúcich odstavcoch vám vysvetlíme, prečo je prvá pomoc nevyhnutná nie len v pracovnom prostredí.

Záchrana času

Bezodkladné poskytnutie správnej prvej pomoci môže pomôcť skrátiť čas na zotavenie osoby alebo môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Taktiež môže určiť, či bude postihnutá osoba trpieť krátkodobou alebo trvalou invaliditou. Pri záchrane života je každá minúta drahocenná a preto je nutné prijať počas prvých minút po úraze alebo náhlom ochorení rozhodujúce opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť výsledok udalosti.  

Rýchle kroky ako správne zastavenie krvácania, poskytnutie podpory dýchania alebo použitie defibrilátora môžu tak mať výrazný vplyv na celkovú prognózu postihnutého. Ak nie je základná prvá pomoc poskytnutá okamžite po vzniku úrazu alebo po náhlom zhoršení zdravia, tak už žiadna záchranná služba s profesionálnymi záchranármi nezabráni komplikáciám, trvalým následkom alebo až smrti. 

Školenie prvej pomoci JKBOZ.

Zvýšenie bezpečnosti pracoviska

Ak by sa niekto zranil, vedel by váš tím, čo má robiť? Reagovali by rýchlo a efektívne? Alebo by spanikárili a vystavili by tak postihnutého väčšiemu riziku? 

Efektívne školenie prvej pomoci na pracovisku môže mať obrovský vplyv na vašu spoločnosť. Vyškolení pracovníci v oblasti prvej pomoci sú v prípade núdze lepšie vybavení na poskytnutie prvej pomoci. Rýchla reakcia na zranenie na pracovisku pred príchodom záchranného zdravotníckeho personálu môže okrem záchrany života aj skrátiť čas zotavenia zraneného zamestnanca. To umožňuje zraneným zamestnancom vrátiť sa do práce rýchlejšie.

Prínos vyškolených zamestnancov

Vďaka školeniam prvej pomoci budú zamestnanci vedieť, čo je vo vnútri lekárničky a ako ju v prípade núdze efektívne použiť. Školenia taktiež prispievajú k bezpečnosti pracoviska tým, že vyškolení zamestnanci dokážu rýchlo a efektívne reagovať na situácie, čím znižujú riziko ďalších úrazov. Ich prítomnosť zároveň vytvára pocit bezpečia a znižuje stres spojený s núdzovými situáciami. Vyškolení pracovníci preto nie len poskytujú okamžitú pomoc, ale aj zvyšujú celkovú bezpečnosť a pohodu v pracovnom prostredí.

Prvá pomoc neudržiava zamestnancov v bezpečí iba pri práci, ale zručnosti, ktoré sa naučia, budú môcť preniesť aj mimo pracoviska. V prípade núdze budú tak vedieť efektívne liečiť seba, svoju rodinu, priateľov, či neznámych ľudí. 

Pravidelné školenia prvej pomoci

V roku 2021 sa na Slovensku stalo 33 závažných pracovných úrazov s rizikom smrti, 60 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví a 7855 registrovaných pracovných úrazov (PN viac ako tri dni). Nevyhnutnosť školenia prvej pomoci na pracovisku je tak zrejmá, keď si uvedomíme, že nehody a úrazy sú celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí a trvalej invalidity. Úrazy na pracovisku tvoria významnú časť z nich, preto je školenie prvej pomoci nevyhnutnou súčasťou každého bezpečnostného programu.

Poskytnutie prvej pomoci na figuríne JKBOZ.

Na Slovensku je vzdelávanie z poskytovania prvej pomoci legislatívne upravené v § 8 odstavci 1 písmeno a) bod 3 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení zmien a doplnkov. Podľa zákona musia zamestnávatelia zabezpečovať adekvátne školenie prvej pomoci, prispôsobené veľkosti organizácie a rizikám v pracovnom prostredí. Zákon tiež vyžaduje pravidelné školenia a aktualizácie pracovníkov v oblasti prvej pomoci tak, aby si udržali svoje zručnosti a zaistili bezpečné pracovné prostredie. Pravidelné školenia z prvej pomoci sú nevyhnutné pre udržanie a aktualizáciu zručností zamestnancov.

Podľa posledných odporúčaní SZO, Európskej resuscitačnej rady a Národnej resuscitačnej rady SR je žiadúce vykonávať vzdelávanie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci 1 x ročne.

Zásoby a vybavenie pracoviska

Na pracovisku by mali byť primerané zásoby a vybavenie na poskytovanie prvej pomoci, ako sú lekárničky, či defibrilátory. Obsah lekárničky sa musí prispôsobiť konkrétnym rizikám, ktoré súvisia s charakterom práce. Preto sa môže obsah lekárničky líšiť na každom pracovisku v závislosti od vykonávaných činností a rizík. 

Čo môžeme nájsť v lekárničke?

K základnej výbave lekárničky patria náplasti, sterilné obväzy, elastické obväzy, trojcípa šatka, rúško na popáleniny, izotermická fólia, škrtiaci obväz, sterilná pinzeta, resuscitačné rúško, nožnice, chirurgické rukavice, príručka prvej pomoci. 

Okrem toho sa tam môžu nachádzať liečivá ako čierne uhlie, dezinfekcia na rany, očný výplach a podobne. V lekárničke prvej pomoci by sa nemali nachádzať žiadne lieky proti bolesti, nakoľko akútna bolesť nie je choroba. Bolesť sa tak nemá tlmiť liekmi, ale musí sa vyhľadať odborná pomoc. Obsah lekárničky odporúčame na vašom pracovisku konzultovať s bezpečnostným technikom a s pracovnou zdravotnou službou.  

AED ako nástroj prvej pomoci

Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti taktiež odporúčame, aby bol na pracovisku umiestnený aj automatický externý defibrilátor (AED). AED má byť umiestnený na dostupných miestach tak, aby bolo možné v prípade potreby reagovať okamžite.

Čo je AED?

Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj určený pre laické, ale aj odborné poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania. Prístroj sa používa na obnovu normálneho rytmu srdca u pacientov s náhlou zástavou srdca, ktorá je často spôsobená fibriláciou predsiení alebo komôr srdca. Použitie AED zvyšuje šancu na záchranu života, ale KPR musí záchranca robiť do príchodu záchranárov (naučíme vás na kurze prvej pomoci).

Keď sa začne so stláčaním hrudníka okamžite po zastavení krvného obehu a použije sa AED do 3 – 5 minút od vzniku bezvedomia, šanca na prežitie sa zvyšuje na 50 – 70 %. Preto je dôležité, aby bolo AED vždy dostupné, a to najmä v prostrediach so zvýšeným výskytom osôb, kde sa v priebehu 24 hodín zhromaždí 5 – 10 000 ľudí.  

AED Automatický externý defibrilátor.

Prítomnosť primeraného vybavenia je kľúčová pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Zamestnávatelia by mali zabezpečiť pravidelnú údržbu tohto vybavenia a aktualizáciu podľa potrieb pracoviska.

Záver

Hoci môžu niektoré podniky považovať školenie prvej pomoci ako zbytočný výdavok, v skutočnosti môže z dlhodobého hľadiska zachrániť životy zamestnancov, aj peniaze. Skutočná otázka teda znie, prečo ste na svojom pracovisku ešte nezačali praktizovať školenia prvej pomoci? Nielen že udrží vaše pracovisko v bezpečí, ale pomáha aj vybudovať silnejšie pracovné prostredie od jedného zamestnanca, k druhému. A to je niečo, do čoho sa oplatí investovať.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môže zlepšenie prístupu k prvej pomoci znížiť počet úmrtí spojených s úrazmi o viac ako 50% a počet úmrtí na srdcové zástavy až o 10%. Preto je nevyhnutné, aby sa zamestnanci pravidelne školili v oblasti prvej pomoci. Absolvovanie nášho akreditovaného kurzu prvej pomoci tak môže prispieť k bezpečnosti a zdraviu vo vašom pracovnom prostredí. Zároveň pomôže minimalizovať riziká spojené s pracovnými úrazmi a ochoreniami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *