Odborné školenia

Bezpečnostný technik

Kurz – Základná odborná príprava bezpečnostných technikov (BOZP) sa uskutočňuje v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Rozsah v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 356/2007 Z. z.: najmenej 176. hodín

Našou snahou je účastníkov kurzu naučiť zvládnuť široký rozsah platnej legislatívy súvisiacej
s preberanou problematikou a uplatňovať získané teoretické vedomosti v praxi. Tie si počas kurzu
vyskúšajú formou praktických cvičení /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/. 

Zároveň sa účastník naučí:

  • preverovať a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok na pracoviskách,
  • vypracovať interné predpisy BOZP v súlade s platnou legislatívou, sledovať dodržiavanie právnych predpisov BOZP a aktualizovať dokumentáciu BOZP,
  • koordinovať a vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP,
  • vykonávať poradenskú činnosť z predpisov BOZP pre zamestnávateľa,
  • hodnotiť riziká na pracovisku a vytvárať bezpečné pracovné postupy,
  • vyšetrovať pracovné úrazy,
  • koordinovať odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení.

Podmienkou zaradenia do základného kurzu bezpečnostných technikov (BOZP):

  • ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Pri skúške musí fyzická osoba preukázať odborné vedomosti, znalosť a schopnosť uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak fyzická osoba nevykonala skúšku úspešne, môže ju opakovane vykonať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.
      

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie bezpečnostného technika
s neobmedzenou platnosťou, s povinnosťou absolvovať každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.