Aktuality
07.02.2024

Revízie elektrických spotrebičov: prečo sú dôležité?

Aj vy ste zmätený z toho, kedy je potrebné vykonávať revízie na vašich elektrických spotrebičoch? Nezúfajte a čítajte ďalej, pretože v tomto článku sa pozrieme na dôležitosť pravidelných revízií a kontrol elektrických spotrebičov v pracovnom prostredí.  

S narastajúcou závislosťou na elektrickej energii je kritické venovať dostatočnú pozornosť starostlivosti a údržbe elektrických zariadení tak, aby sa minimalizovalo riziko úrazov, požiarov a iných nebezpečných situácií. Získajte ucelený prehľad o tom, ako správne spravovať elektrické spotrebiče a zabezpečiť tak bezpečnosť a spoľahlivosť vo vašom pracovnom prostredí. 

Úloha revízií a kontrol 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov nie sú iba administratívnymi úkonmi, ale kľúčovými opatreniami na zabezpečenie ich bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto procesy majú priamu účasť na ochrane pracovníkov, majetku a plynulý chod prevádzky. Revízie slúžia na identifikáciu potenciálnych problémov a ich následnú opravu, čím minimalizujú riziko havárií, požiarov a iných nebezpečných situácií. Prečo by ste však mali vykonávať revízie a kontroly? Každý zamestnávateľ a podnikateľ je zo zákona č. 124/2006 Z. z. povinný vykonať v pravidelných lehotách revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektrického ručného náradia.

Tu sú hlavné dôvody, prečo sú revízie a kontroly elektrických spotrebičov prospešné:

Bezpečnosť pracovného prostredia

Revízie minimalizujú riziko úrazov z elektrického prúdu a požiarov, čo zabezpečuje, že elektrické spotrebiče sú v bezpečnom stave. Práca v prostredí, kde sú dodržiavané bezpečnostné normy a elektrické spotrebiče sú v poriadku, znižuje riziko vzniku nebezpečných situácií. 

Prevencia poškodenia majetku

Identifikujú a odstraňujú potenciálne problémy v elektrických spotrebičoch, minimalizujúc tak riziko poškodenia samotných spotrebičov, ďalšej elektroniky a infraštruktúry. Pravidelná údržba a revízie zabraňujú vzniku porúch, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku a výpadky v prevádzke. 

Dlhodobá spoľahlivosť a efektívnosť

Pravidelné revízie zabezpečujú dlhšiu životnosť a spoľahlivú prevádzku elektrických systémov. Dôkladná starostlivosť o elektrické spotrebiče a ich pravidelné kontroly umožňujú zachovať ich v optimálnom stave, čo zvyšuje ich spoľahlivosť a efektívnosť. 

Revízia a kontrola elektrických spotrebičov  

Technické normy rozlišujú medzi revíziou a kontrolou. Revízia zahŕňa prehliadku, skúšanie a meranie s cieľom zistiť stav z hľadiska bezpečnosti. Môže to byť napríklad kontrola izolácie zdrojového kábla do počítača. Výsledkom revízie je správa o revíznej skúške elektrického zariadenia. 

Na druhej strane, kontrola sa zameriava na overenie bezpečného chodu zariadení, predovšetkým po mechanickej a elektronickej stránke. Výsledkom kontroly je správa o kontrole elektrického zariadenia, ktorá oznamuje, či zariadenie je alebo nie je schopné bezpečnej prevádzky.   ň

Karta OP a PS elektrického spotrebiča, alebo ručného náradia.

Kontrolu elektrických spotrebičov môže vykonávať prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. Na vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia je na trhu veľké množstvo multifunkčných prístrojov. Ich rozmery a ponuka technických možností im umožňuje vykonať revíziu vašich elektrických prístrojov rýchlo, efektívne a kvalitne.

Prístroj na revízie elektrických spotrebičov.

Lehoty na vykonávanie revízií a kontrol 

Elektrické spotrebiče a náradie musia podstupovať pravidelné revízie v závislosti od ich používania, spôsobu manipulácie a prevádzkových hodín. V norme STN 33 1610 sa spotrebiče rozdeľujú na prenosné, neprenosné, pripevnené a spotrebiče držané v ruke.  

Aký je rozdiel?

Prenosný spotrebič je pritom taký, s ktorým sa manipuluje a má hmotnosť menej ako 18 kg. K prenosným spotrebičom môžeme zaradiť napríklad notebook. Neprenosný a pripevnený elektrický spotrebič je naopak tak ako aj napovedá názov spotrebičom takým, ktorý nie je prenosný. Sem môžeme zaradiť napríklad chladničku. Spotrebič držaný v ruke je zas určený na bežné používanie v ruke, ako napríklad ručný mixér. 

Následne norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín na základe ich používania a spôsobu manipulácie nasledovne: 

  • skupina A – elektrické spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi (napríklad elektrických spotrebič prenajatý cez operatívny lízing), 
  • skupina B – elektrické spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (napríklad na stavbách, v poľnohospodárstve, v lesníctve a podobne), 
  • skupina C – elektrické spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch (napríklad elektrický spotrebič používaný vo výrobnej hale), 
  • skupina D – elektrické spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (napríklad v školách, v kluboch, v hoteloch, v zdravotníckych zariadeniach), 
  • skupina E – elektrické spotrebiče používané k administratívnej činnosti (napríklad tlačiarne, počítače používané pri práci v kanceláriách). 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov sú popísané v STN 33 1610 nasledovne: 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov popísané v STN 33 1610.

Revízie elektrického ručného náradia 

Čo môžeme zaradiť do elektrického ručného náradia? V podstate sa jedná o všetky ručné elektrické zariadenia, ktoré sa nachádzajú a používajú v priemysle, výrobných halách, dielňach, prevádzkach, fabrikách a podobne. Môžeme sem tak zaradiť napríklad brúsky, píly, vŕtačky, frézy, leštičky a podobne. 

Pre zabezpečenie bezpečnosti pri práci s elektrickými ručnými náradiami je dôležité poznať ich rozdelenie podľa pracovného využitia. Podľa normy STN 33 1600 sa tieto náradia delia do troch skupín: 

  • Skupina A: Ide o náradie, s ktorým sa pracuje len občas, teda do 100 prevádzkových hodín ročne. 
  • Skupina B: Sem patria náradia, ktoré sa používajú často, ale krátkodobo, teda od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne. 
  • Skupina C: Do tejto skupiny patria náradia, s ktorými sa pracuje často a dlhšie, teda viac ako 250 prevádzkových hodín za rok. 

Bezpečnosť pri používaní týchto náradí je kľúčová, a preto je nevyhnutné dodržiavať aj lehoty pravidelných revízií stanovených normou. Lehoty pravidelných revízií elektrických ručných náradí sa zabezpečujú v zmysle STN 33 1600 nasledovne: 

Revízie elektrického ručného náradia a ich lehoty podľa STN 33 1600.

Evidencia a zodpovednosť 

Okrem povinnosti zabezpečiť kontrolu stavu bezpečnosti elektrických spotrebičov, zamestnávatelia a podnikatelia musia viesť aj sprievodnú dokumentáciu. Tieto dokumenty sú kľúčové pre sledovanie stavu a histórie elektrických spotrebičov, čo umožňuje efektívnejšiu správu údržby a revízií.

Čo obsahuje sprievodná dokumentácia?

Sprievodná technická dokumentácia obsahuje informácie o technických parametroch, výrobcovi, rokoch výroby a ďalších relevantných údajoch o každom elektrickom zariadení. Evidencia zahŕňa podrobné informácie o každom spotrebiči, ako je názov, typové označenie, výrobné číslo, rok výroby, umiestnenie a základné technické parametre.  

Zamestnávatelia majú taktiež povinnosť zabezpečiť, aby táto dokumentácia bola sprístupnená príslušným orgánom pri auditoch alebo kontrolách. Splnenie týchto povinností nielenže zabezpečuje dodržiavanie predpisov a noriem, ale tiež prispieva k bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických systémov v pracovnom prostredí. 

Chytré riešenie

Rozumieme, že môže byť pre vás vedenie evidencie elektrických spotrebičov náročné a stresujúce. Dnes už existuje mnoho možností, ako viesť vašu evidenciu. My vám odporúčame vedenie elektronickej evidencie vašich spotrebičov, prostredníctvom našej online aplikácie. Evidenciu vám vedie príslušný revízny technik elektrických zariadení tak, aby bola vždy aktuálna a kompletná.

Revízie a ich elektronická evidencia v aplikácii JKBOZ.

Následne vás skontaktujeme pred uplynutím platnosti revízií, aby sme spoločne mohli naplánovať opakovanú revíziu. Zabezpečíte si tak, že budete vždy o krok vpred a revíziu vykonáte vždy včas tak, aby boli všetky elektrické spotrebiče vždy bezpečné.

Záver 

Pravidelné revízie a kontroly elektrických spotrebičov a náradia sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečného a spoľahlivého pracovného prostredia. Dodržiavanie noriem a predpisov týkajúcich sa revízií je kľúčové pre minimalizovanie rizík spojených s elektrickými spotrebičmi. Investícia do pravidelných revízií a údržby môže v konečnom dôsledku ušetriť čas a peniaze tým, že predídete nečakaným výpadkom a poškodeniu majetku. V neposlednom rade pomáha vykonanie revízie tomu najdôležitejšiemu a to chrániť zdravie a životy vašich zamestnancov.