Odborná prehliadka a Odborná skúška

Odborná prehliadka a odborná skúška (OP a OS)

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (OP a OS) sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v stanovenom rozsahu a lehotách. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok. Rozoznávame prvú a periodickú odbornú prehliadku a odbornú skúšku.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.