Odborná prehliadka a Odborná skúška

Odborná prehliadka a odborná skúška (OP a OS)

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (OP a OS) sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky.

Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v stanovenom rozsahu a lehotách. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

Rozoznávame prvú a periodickú odbornú prehliadkuodbornú skúšku.

Prvá odborná prehliadka a odborná skúška

Preveruje sa nimi bezpečnosť vyhradeného technického zariadenia elektrického a bleskozvodov po ukončení výstavby, montáže alebo po rekonštrukcii a oprave. Prvú OP a OS vykonáva odborne spôsobilá osoba – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického. O vykonanej OP a OS sa vyhotoví písomný záznam – Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia. Správa sa musí v organizácii archivovať počas celej životnosti elektrického zariadenia.

Periodická odborná prehliadka a odborná skúška

Preveruje sa nimi bezpečnosť vyhradeného technického elektrického zariadenia počas jeho prevádzky. Periodická OP a OS sa vykonáva počas celej životnosti elektrického zariadenia v lehotách stanovených v norme STN 33 1500 a podľa prílohy č. 8 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., pričom lehoty sa stanovujú na základe vonkajších vplyvov (druhu prostredia) určeného odbornou komisiou a podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb.

Periodickú OP a OS vykonáva revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického. Periodické OP a OS sa okrem vyhradených technických zariadení elektrických týkajú aj bleskozvodov, pracovných strojov, prenosného ručného náradia v prevádzke a elektrických spotrebičov v prevádzke.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.