Aktualizačná odborná príprava MV

Aktualizačná Odborná Príprava (AOP) obsluhy Motorových Vozíkov

O aktualizačnej odbornej príprave pojednávajú ustanovenia § 16 ods. 8 zák. č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termíny

Termín absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy je do 5 rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu.
Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odstavec 1 písm. b) povinná absolvovať do 5 rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej AOP.

Príklad: Ak je preukaz vydaný 10.10.2020, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 10.10.2025, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 11.10.2025 platnosť.

K absolvovaniu AOP je potrebná preventívna lekárska prehliadka, ktorú je potrebné absolvovať do 5 rokov odo dňa vydania preukazu alebo od absolvovania predchádzajúcej lekárskej prehliadky. Preukaz môže stratiť platnosť aj v tom prípade, že vás lekár neuzná zdravotne spôsobilým na obsluhu motorových vozíkov.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.