Všeobecné školenia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Sme dlhoročnými profesionálmi pri zabezpečovaní bezpečnosti pri práci u našich spokojných klientov. Naša výchova a vzdelávanie majú jediný cieľ: zaistiť, že vaši zamestnanci a vedúci pracovníci majú k dispozícii všetky potrebné nástroje a informácie na to, aby pracovali v bezpečnom a zdravom prostredí, ktoré aj sami vytvárajú.

Školenie BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Prievidza Novackého 4/A JKBOZ s.r.o. Ochranná prilba.

Čo Ponúkame

Základné Oboznamovanie: Uistíme sa, že sú vaši zamestnanci a vedúci pracovníci plne oboznámení s platnými právnymi predpismi na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Následne efektívnou formou zvýšime ich vedomosti. Nadobudnuté vedomosti sú základom pre bezpečné pracovné prostredie.

Vnútorné Predpisy: Zamestnanci spoznajú pracovné poriadky, postupy a prevádzkové predpisy vašej organizácie. Tieto detaily sú kľúčom k efektívnemu fungovaniu a bezpečnosti na pracovisku.

Správanie na Pracovisku: Naučíme vašich zamestnancov, ako sa správať na pracovisku, identifikovať riziká, nebezpečenstvá a ohrozenia. Školenie zahŕňa aj opatrenia na zníženie a elimináciu rizík.

Oboznamovanie s Nebezpečenstvami: Informujeme vašich zamestnancov o nebezpečenstvách spojených s ich prácou a pracovným prostredím. Budú tak mať na vedomí, aké kroky podniknúť na minimalizáciu týchto rizík.

Zákonná Povinnosť

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci jasne ukladá povinnosť zabezpečiť školenie BOZP pre všetkých zamestnancov. Naša spoločnosť JKBOZ s.r.o. je odborne spôsobilá na vykonávania kvalitného vzdelávania vašich zamestnancov.

Neustále Vzdelávanie

Chápeme, že vzdelávanie nie je jednorazová záležitosť. Preto je opakované oboznamovanie zamestnancov našou pravidelnou praxou. Dĺžku periódy vždy určujeme po dôslednej analýze charakteru vášho podnikania. Vnímame to ako nevyhnutný krok na udržanie najvyšších bezpečnostných štandardov.

Školenia v Online Priestore

Doba nám prináša neustále napredovanie v oblasti vzdelávania. Preto sme pripravení a pre špecifické prípady máme k dispozícii plne funkčný, pravidelne aktualizovaný online nástroj vo forme e-learningu. Naše e-learning kurzy sú plne schválené Národným inšpektorátom práce a poskytujú účastníkom rovnako kvalitné vzdelávanie ako tradičné formy školenia a to kdekoľvek.

Vaša bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia sú našou prioritou. Spolupracujte s nami a uistite sa, že vaša organizácia je v súlade s najnovšími predpismi a štandardmi BOZP.

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.