Všeobecné školenia

Bezpečnosť pri práci

Cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť zamestnancom a vedúcim zamestnancom základné informácie o platných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sprostredkovať im výklad týchto predpisov a dať im návod na ich účinné uplatňovanie v praxi. 

Cieľom je tiež poskytnúť účastníkom kurzu praktické návody, ako organizovať bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku, priblížiť uchádzačom nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré sa vyskytujú pri vykonávanej pracovnej činnosti a informovať ich, aké opatrenia majú byť prijaté na ich zníženie alebo úplnú elimináciu.

Povinnosť zabezpečiť  školenie BOZP pre všetkých zamestnancov má zamestnávateľ a ukladá mu tak Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Firma JKBOZ s.r.o. vám zabezpečuje Výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na základe osvedčenia číslo VVZ-1071/08-01.1

Základné oboznamovanie

1. Oboznámenie zamestnancov či vedúcich zamestnancov so základnými právnymi predpismi legislatívy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2. Oboznámenie zamestnancov s vnútornými predpismi zamestnávateľa ako sú pracovné poriadky, postupy, prevádzkové predpisy.

3. Oboznámenie zamestnancov, ako sa bezpečne správať na pracovisku, ako identifikovať riziká, nebezpečenstvá a ohrozenia.

4. Oboznámenie zamestnancov s nebezpečenstvami vyplývajúcimi z práce a pracovného prostredia a prijímať opatrenia, ktoré znížia, alebo úplne eliminujú riziká.

Opakované oboznamovanie zamestnancov sa vykonáva najmenej raz za dva roky, pokiaľ si organizácia neurčí inak.

Druhy oboznamovania BOZP:

     - vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí,

     - vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí.

Spôsob školenia:

  • prezenčná forma školenia,
  • dištančná forma školenia - e-learning.

Naše e-learningové školenia sú schválené Národným inšpektorátom práce, takže plne nahrádzajú prezenčnú formu školení.

Máte otázky alebo si chcete objednať školenie od nás?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies