Všeobecné školenia

Ochrana pred požiarmi

Školenie o ochrane pred požiarmi upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Obsahom školenia zamestnancov je najmä:

  • oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
  • výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,
  • oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
  • spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo vo fyzickej osobe-podnikateľovi a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

Obsah školenia pre vedúcich zamestnancov sa rozširuje o:

  • oboznámenie sa s osobitnými predpismi, 
  • s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, 
  • so základmi procesov horenia a hasenia, 
  • so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, 
  • so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Máte otázky alebo si chcete objednať školenie od nás?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies