Aktuality
28.02.2024

Podlahové značenie a jeho dôležitosť v priemyselnom prostredí

Veľké priestory priemyselných budov a skladov môžu byť často neprehľadné, mätúce a hlavne nebezpečné. V prostredí s neustálym pohybom ľudí, vozidiel, materiálu a rôznych zariadení je preto dôležité mať prehľadné, efektívne a hlavne bezpečné usporiadanie pracovného prostredia. Podlahové značenie tak predstavuje jeden z kľúčových aspektov bezpečnosti a efektívnosti pracovných priestorov.

V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť podlahového značenia a jeho výhody. Ukážeme si používané farebné značenia, aké priestory by mali byť označené, ako môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a efektivite pracovného prostredia, ako aj na návrh a realizáciu podlahového značenia.

Čo je podlahové značenie?

Podlahové značenie je metóda označovania podláh pomocou symbolov, farieb, značiek a textov zabezpečujúcich definovanie hraníc a varovných signálov kľúčových pre prevenciu úrazov a nehôd. Symboly, farby a značky slúžia na identifikáciu a označenie nebezpečných zón, dopravných uličiek, únikových ciest, pracovných zón, úložných priestorov a iných dôležitých miest v spoločnostiach.

Celkovo je podlahové značenie dôležitým nástrojom pre zabezpečenie bezpečnosti, orientácie a organizácie v rôznych prostrediach, či už ide o továrne, sklady, kancelárie, nákupné centrá, nemocnice alebo iné verejné budovy.

zákaz motorového vozíka podlahové značenie JKBOZ

Farba podlahového značenia a jej vplyv na zamestnancov

Farebne odlíšené a jasné podlahové značenie môže mať psychologický vplyv na zamestnancov a tým vytvárať jasné hranice a varovné signály. Vďaka psychologickému efektu sa zamestnanci cítia bezpečnejšie a lepšie sa orientujú vo svojom pracovnom prostredí.

Psychologické aspekty a tým aj zvýšenie úrovne bezpečnosti predstavuje aj použitie farebného spektra farieb, ktoré v zamestnancoch vyvoláva ešte väčšiu potrebu dodržovania bezpečnosti a organizovanosti priestorov. Bezpečnosť práce na pracoviskách sa zvyšuje vtedy, ak sú zamestnanci vizuálne informovaní o nebezpečných oblastiach, ak sú predmety uložené na svojich miestach a ak sú jasne označené bezpečné komunikácie pre chodcov a únikové cesty.

Čo teda znamenajú jednotlivé farby?

Pre označenie nebezpečných zón, dopravných uličiek, únikových ciest, pracovných zón, úložných priestorov a požiarnych zariadení je možné použiť tieto farby:

 • Biela farba: Zariadenia a príslušenstvo inak nefarebne neodlíšené (pracovné stanovištia, vozíky, výkladné skrine podlahových stojanov, regály atď.)
 • Červená farba: Požiarnotechnické zariadenia, elektrické rozvodné skrine, ale aj chybné produkty, šrot a označenie neprístupných miest pre neoprávnené osoby.
 • Modrá farba: Parkovacie miesta, materiály a komponenty (suroviny), rozpracované a hotové výrobky.
 • Žltá farba: Cesty do uličiek, označenie regálov a skladovacích miest, dopravné pruhy a pracovné bunky.
 • Zelená farba: Pracovné miesta a hotové výrobky.
 • Oranžová farba: Materiály alebo výrobky držané na účely inšpekcie.
 • Žltá a čierna farba: Označenie prekážok a nebezpečných miest
podlahové značenie JKBOZ

Pri využití rôznych farieb je dôležité zabezpečiť, aby boli všetci zamestnanci informovaní o ich význame a využití. Preto odporúčame zahrnúť informácie o použitých farbách do školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj do školení o ochrane pred požiarmi. Tento postup pomôže zlepšiť bezpečnosť a orientáciu v pracovnom prostredí a zvýšiť povedomie o bezpečnostných opatreniach medzi všetkými zamestnancami.

Okrem toho je dôležité zahrnúť použité farby a ich význam do interných predpisov a postupov, ako aj prevádzkových a dopravno-prevádzkových predpisov. Týmto spôsobom zabezpečíte, že bude podlahové značenie efektívne a účinné pri poskytovaní informácií a zlepšovaní bezpečnosti v pracovnom prostredí.

Povinnosti zamestnávateľa

Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť vo svojich skladových priestoroch podlahové značenie? Naša odpoveď znie “ÁNO”.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) a l) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a čl. 4.3.2, čl. 4.3.7 STN 26 9030: 1993, určiť vo svojom vnútornom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidlá týkajúce sa pohybu chodcov po komunikáciách v skladových priestoroch. Taktiež je povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce. Z toho vyplýva nutnosť zabezpečiť podlahové značenie prevádzkovateľom v skladových priestoroch.

Nákres podlahového značenia JKBOZ

Výhody v priemyselnom prostredí

Medzi hlavné výhody podlahového značenia patria hlavne zvýšená bezpečnosť a prevencia pracovných úrazov, lepšia organizácia pracovného priestoru, zvýšená efektivita a produktivita a jasnejšia navigácia pre zamestnancov a návštevníkov. Taktiež môže pomôcť zlepšiť bezpečnosť pracovného prostredia tým, že jasne označí nebezpečné oblasti.

Medzi takéto oblasti môžeme zaradiť napríklad požiarny východ, núdzové východy, oblasti so zvýšeným rizikom úrazu, a iné bezpečnostné zóny. Jedným z najdôležitejších bodov je taktiež oddelenie dopravných a peších trás vo všetkých častiach závodu, či už ide o skladovú uličku, montáž, výrobnú oblasť alebo baliacu zónu. Nie vždy je možné postaviť fyzickú bariéru medzi oblasťami, ktoré používajú chodci a vysokozdvižné vozíky. Preto umožňuje podlahové značenie zamestnancom a návštevníkom rýchle a jednoduché identifikovanie nebezpečných oblastí a tak minimalizovať riziko úrazu.

Návrh podlahového značenia

Dobre navrhnuté podlahové značenie môže zvýšiť produktivitu pracovníkov tým, že zlepšuje ich orientáciu, minimalizuje čas stratený hľadaním miestností, náradia alebo materiálu a tak znižuje riziko pracovných úrazov.

Pri navrhovaní a implementácii podlahového značenia je dôležité zvážiť faktory ako typy značenia a farby, umiestnenie značenia vzhľadom na pracovné procesy, tok zamestnancov a materiálu, legislatívne predpisy, bezpečnostné normy, a dlhodobú udržateľnosť značenia.

tvrdenie podlahového značenia pomocou UV žiarenia

Rozumieme, že každý sektor má svoje jedinečné potreby. Či už ide o označovanie bezpečnostných zón alebo špecifických pracovných oblastí, vám naši odborníci vedia poskytnúť značenie presne podľa špecifikácií vášho odvetvia. Preto vám navrhneme riešenie podlahového značenia presne podľa vašich potrieb a platnej legislatívy na zabezpečenie bezpečnosti vašich zamestnancov. Veľký výber farieb, či dokonca možnosť protišmykového prevedenia zabezpečujú možnosť personalizovaného riešenia pre každú prevádzku.

Najlepšie postupy pre úspešnú realizáciu podlahového značenia zahŕňajú dôkladnú analýzu pracovného prostredia a potrieb zákazníka, použitie vysoko viditeľných a odolných materiálov, pravidelnú údržbu značenia, zapojenie zamestnancov do procesu návrhu a potrieb značenia, ako aj následné vyhodnotenie efektivity značenia po jeho implementácii.

Výber správnej metódy aplikácie a realizácie

Čas sú peniaze a preto vám pri výbere realizácie podlahového značenia odporúčame zvoliť to najmodernejšie a najefektívnejšie riešenie. Aplikácia podlahového značenia môže od závislosti veľkosti priestorov a využitých materiálov trvať aj niekoľko dní.

Technológia, ktorú používame má nasledovné výhody:

 • podlahový systém tvrdne okamžite po expozícii UV žiareniu
 • okamžitá chemická a mechanická odolnosť značenia
 • minimálne prerušenie prevádzky
 • bez použitia riedidiel
 • bez zápachu
 • aplikácia náteru možná v teplotách od -25°C až do +35°C
 • dlhá životnosť
realizácia podlahového značenia

Záver

Podlahové značenie je nenahraditeľným nástrojom pre zabezpečenie bezpečnosti, organizácie a efektivity pracovného prostredia v priemyselných závodoch a skladoch. Je dôležité, aby ste neustále monitorovali a aktualizovali značenie podľa potrieb a zmien v pracovnom prostredí. Nezabúdajte, že správne navrhnuté a zrealizované podlahové značenie je investíciou do bezpečnosti a účinnosti pracovného prostredia.

V prípade, že máte záujem o rýchlo tvrdnúce a kvalitné podlahové značenie vo vašom pracovnom prostredí nás neváhajte kontaktovať. S radosťou vás prevedieme celým procesom, navrhneme vám riešenia šité na mieru a poskytneme cenovú ponuku.