Všetci dúfame, že sa nikdy nestaneme svedkami požiaru, no život niekedy prináša neočakávané situácie. Požiar na pracovisku môže byť stresujúcou situáciou, no s niekoľkými jednoduchými tipmi vám pomôžeme situáciu v kľude vyriešiť a bezpečne sa evakuovať. V tomto článku vám tak poskytneme užitočné rady, ktoré môžu ochrániť životy a minimalizovať škody na pracovisku.

Zavolajte o pomoc

Horí! Čo teraz? V prípade spozorovania požiaru bezodkladne vyhláste požiarny poplach hlasným zvolaním slovíčka „HORÍ“ prípadne stlačením tlačidlového hlásiča požiaru, ak sa na pracovisku nachádza. Následne oznámte požiar na ohlasovňu požiaru, ktorej telefónne číslo nájdete v požiarnych poplachových smerniciach.

Požiarne poplachové smernice a požiar.

Požiarne poplachové smernice, vypracované technikom požiarnej ochrany, sú vyvesené na viditeľných miestach na vašom pracovisku. Bezodkladné ohlásenie požiaru na ohlasovňu požiarov je základom pre rýchly zásah hasičských jednotiek a efektívnu evakuáciu osôb z nebezpečného priestoru.

Nepanikárte

Snažte sa udržať kľud a nevyvolávať paniku. To vám umožní efektívnejšie a bezpečnejšie reagovať na   situáciu. V prípade, že sa jedná o požiar, ktorého rozsah zvládnete uhasiť vlastnými silami, využite dostupné požiarne zariadenia na jeho likvidáciu.

Medzi takéto zariadenia patria najmä hasiace prístroje a požiarne hydranty. Pred použitím požiarnej vody sa presvedčte, že je odpojený prívod elektrickej energie v hasenom priestore. Pomocou hydrantu nikdy nehaste zariadenia pod elektrickým prúdom!

Požiar a únikový východ. Bezpečná evakuácia.

Použitie hasiaceho prístroja

V riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby navrhol špecialista požiarnej ochrany vhodné hasiace prístroje pre stavbu, v ktorej sa nachádzate. Pre použitie hasiaceho prístroja pri požiari najskôr odoberte hasiaci prístroj z jeho stanovišťa. Postavte sa do bezpečnej vzdialenosti od okraja požiaru, minimálne 1 až 1,5 m. Prudkým trhnutím odistite poistku, nasmerujte hadicu s prúdnicou na základňu plameňa a pohybujte sa pomaly od kraja požiaru zo všetkých strán horenia.

Nezabudnite, že záchrana života je prioritná pred záchranou majetku!

Správne používanie prenosného hasiaceho prístroja môže byť kľúčové pri zvládaní malého požiaru. Existujú rôzne typy hasiacich prístrojov, zameraných na rôzne triedy požiarov:

Piktogramy hasiacich prístrojov.

Hydrant ako užitočný pomocník

Vnútorné hydranty sú súčasťou požiarnej vodovodnej inštalácie a poskytujú prístup k vode pre hasičské zásahy v budovách. Hydranty sú obvykle umiestnené na viditeľných miestach v budovách v hydrantových skriniach, ktoré sú označené príslušným piktogramom. Pri využití vnútorného hydrantu by ste mali dodržiavať určité kroky, potrebné pre rýchlosť, bezpečnosť a efektivitu hasenia.

Ako použiť hydrant?

Otvorte skriňu hydrantu a rozviňte hadicu na potrebnú dĺžku. Postupne otvárajte prítokový ventil vody. Nasmerujte prúdnicu do ohňa a otáčaním hlavy prúdnice nastavte požadovaný tvar prúdu vody. Po úspešnom uhasení požiaru zatvorte ventil prúdnice a ventil prívodu vody.

V prípade plochej hadice ju preložte na polovicu a postupne zviňte, čím zabezpečíte jej odvodnenie. Tvarovo stálu hadicu naviňte na bubon navijaka a zatvorte prúdnicu. Skriňu hydrantu zbavte zvyškov vody a vysušte ju.

Bezpečnosť nadovšetko

V prípade, že je požiar rozvinutý, rýchlo sa šíri a je prítomné zadymenie, sa urýchlene evakuujte. Ak je priestor výrazne zadymený, prikrčte sa k zemi, kde je koncentrácia nebezpečných splodín horenia nižšia. Rešpektujte zvukové a svetlené signály elektrickej požiarnej signalizácie, ako aj hlasovej signalizácie požiaru, ak sú na pracovisku nainštalované. Ak je to možné, zatvárajte za sebou pri evakuácii dvere, aby sa oheň a dym nerozšírili.

Evakuujte sa rýchlou chôdzou najkratšou možnou únikovou cestou použitým únikových východov, ktoré sú viditeľne označené núdzovým osvetlením alebo bezpečnostným označením. Na evakuáciu v žiadnom prípade nepoužívajte bežné výťahy, nakoľko by ste mohli v prípade výpadku elektrickej energie zostať v takomto výťahu zakliesnený. Výťah môžete použiť iba v prípade, že sa jedná o evakuačný výťah.  

Opustite urýchlene priestory

Dostavte sa na miesto zhromaždenia evakuovaných osôb, ktoré nájdete znázornené v grafickom evakuačnom pláne. Ak to nie je možné, zvoľte miesto v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od objektu, ktorý je ohrozený požiarom. Následne počkajte na príchod hasičskej jednotky, ktorá vám dá ďalšie pokyny. Pamätajte, že záchrana života je prednejšia ako záchrana majetku. Preto sa nevystavujte zbytočnému riziku pri záchranách osobných vecí alebo iných predmetov z pracoviska.

Záver

Pri vypuknutí požiaru je kľúčové reagovať rýchlo a efektívne. Okamžité vyhlásenie požiarneho poplachu, zachovanie pokojnej reakcie a správne použitie dostupných požiarnych zariadení, sú kľúčové pre minimalizovanie škôd a zabezpečenie bezpečnej evakuácie. Majte na pamäti, že vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných ľudí na pracovisku sú prioritou.

Preto je dôležité venovať pozornosť kvalitnému vzdelávaniu v oblasti ochrany pred požiarmi. Správne a bezpečné správanie pri požiari sa môžete naučiť aj na našich školeniach o ochrane pre požiarmi, ktoré sú dôležitou súčasťou budovania kultúry. Naše školenia zabezpečia, že vás pri vypuknutí požiaru nič nezaskočí a budete tak pripravený správne a rýchlo reagovať na vzniknuté situácie tak, aby ste sa dokázali bezpečne evakuovať a vrátiť sa v zdraví domov.