„Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, lebo záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc.“

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Pracovné úrazy sú celosvetovo hlavnou príčinou vážnych zranení a úmrtí. Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa odhaduje, že každý rok sa stane takmer 374 miliónov pracovných úrazov bez smrteľných následkov. To má za následok zhruba 439 miliónov stratených pracovných dní. Úrazy tak spôsobujú nielen obrovské fyzické utrpenie, ale aj finančnú záťaž pre podniky. Prvá pomoc je tak nenahraditeľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia nie len na pracovisku.

V tomto článku sa tak pozrieme na dôležitosť prvej pomoci a na to, prečo je nevyhnutné mať vyškolených pracovníkov v oblasti prvej pomoci.

Čo je vlastne prvá pomoc?

Prax prvej pomoci, má svoje korene už v starovekých civilizáciách a vo vojne. Bolo to však v 18. storočí, kedy sa začala formalizácia život zachraňujúcich liečebných postupov so spoločnosťami, ktoré sa venovali záchrane života a podporovali techniky resuscitácie. 

Prvá pomoc je súbor opatrení alebo ošetrení, ktoré sa cieľavedome účinne poskytujú pri poranení alebo náhlom ochorení postihnutému ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. To znamená, že je bezprostredná, zväčša laická – nezdravotnícka pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahradzuje zdravotnícke ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Aj vzdelaný lekár v teréne poskytuje prvú pomoc na laickej úrovni, ak nemá pri sebe žiadne vybavenie.

Po laickej prvej pomoci nemusí vždy nasledovať lekárske ošetrenie v zdravotníckom zariadení. Napríklad po mdlobe zdravého človeka so spontánnym zotavením, po epileptickom záchvate s typickým priebehom, u liečeného pacienta bez poranenia alebo u človeka s cukrovkou po hypoglykémii vyriešenej podaním cukru ústami. 

Prvá pomoc je praktická disciplína a preto sa nikto nenaučí poskytovať prvú pomoc bez praktického nácviku na modeloch, či vzájomne vo dvojici. Predmety a materiály potrebné na prvú pomoc väčšinou nie sú v prípade núdze k dispozícii, preto je potrebné často improvizovať. Zároveň je nutné poznamenať, že poskytnutie prvej pomoci nie je len morálnou, ale doslova zákonnou povinnosťou každého človeka. Podľa trestného zákona je totižto prvú pomoc povinný poskytnúť každý, ak pri tom nie je v ohrození vlastného života. 

Prečo je prvá pomoc nevyhnutná?

Školenie prvej pomoci je životne dôležitá zručnosť, ktorá presahuje obyčajné poučenie. Je to o posilnení postavenia, uvedomení a schopnosti urobiť skutočnú zmenu, keď sú životy v ohrození. Tieto kritické znalosti však nechránia len pred nehodami. Prvá pomoc vytvára kultúru pripravenosti, ponúka prísľub zachovania života, rýchlej reakcie a zotavenia. 

Predstavte si, že ste v práci a váš kolega náhle skolabuje a bolestivo sa chytá za hrudník. Medzi vašimi kolegami vypukne panika, pretože nevedia, čo majú robiť. Ale vy, ktorí ste absolvovali školenie prvej pomoci, vykročíte s istotou a presne viete, ako poskytnúť okamžitú pomoc, do príchodu záchranných zložiek. V takýchto chvíľach sa úplne jasne ukazuje kľúčový význam školenia prvej pomoci na pracovisku.

V prostredí, kde záleží na každej sekunde, môže tak pochopenie toho, ako reagovať, premeniť obyčajných ľudí na každodenných hrdinov. V nasledujúcich odstavcoch vám vysvetlíme, prečo je prvá pomoc nevyhnutná nie len v pracovnom prostredí.

Záchrana času

Bezodkladné poskytnutie správnej prvej pomoci môže pomôcť skrátiť čas na zotavenie osoby alebo môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Taktiež môže určiť, či bude postihnutá osoba trpieť krátkodobou alebo trvalou invaliditou. Pri záchrane života je každá minúta drahocenná a preto je nutné prijať počas prvých minút po úraze alebo náhlom ochorení rozhodujúce opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť výsledok udalosti.  

Rýchle kroky ako správne zastavenie krvácania, poskytnutie podpory dýchania alebo použitie defibrilátora môžu tak mať výrazný vplyv na celkovú prognózu postihnutého. Ak nie je základná prvá pomoc poskytnutá okamžite po vzniku úrazu alebo po náhlom zhoršení zdravia, tak už žiadna záchranná služba s profesionálnymi záchranármi nezabráni komplikáciám, trvalým následkom alebo až smrti. 

Školenie prvej pomoci JKBOZ.

Zvýšenie bezpečnosti pracoviska

Ak by sa niekto zranil, vedel by váš tím, čo má robiť? Reagovali by rýchlo a efektívne? Alebo by spanikárili a vystavili by tak postihnutého väčšiemu riziku? 

Efektívne školenie prvej pomoci na pracovisku môže mať obrovský vplyv na vašu spoločnosť. Vyškolení pracovníci v oblasti prvej pomoci sú v prípade núdze lepšie vybavení na poskytnutie prvej pomoci. Rýchla reakcia na zranenie na pracovisku pred príchodom záchranného zdravotníckeho personálu môže okrem záchrany života aj skrátiť čas zotavenia zraneného zamestnanca. To umožňuje zraneným zamestnancom vrátiť sa do práce rýchlejšie.

Vďaka školeniam prvej pomoci budú zamestnanci vedieť, čo je vo vnútri lekárničky a ako ju v prípade núdze efektívne použiť. Školenia taktiež prispievajú k bezpečnosti pracoviska tým, že vyškolení zamestnanci dokážu rýchlo a efektívne reagovať na situácie, čím znižujú riziko ďalších úrazov. Ich prítomnosť zároveň vytvára pocit bezpečia a znižuje stres spojený s núdzovými situáciami. Vyškolení pracovníci preto nie len poskytujú okamžitú pomoc, ale aj zvyšujú celkovú bezpečnosť a pohodu v pracovnom prostredí.

Prvá pomoc neudržiava zamestnancov v bezpečí iba pri práci, ale zručnosti, ktoré sa naučia, budú môcť preniesť aj mimo pracoviska. V prípade núdze budú tak vedieť efektívne liečiť seba, svoju rodinu, priateľov, či neznámych ľudí. 

Pravidelné školenia prvej pomoci

V roku 2021 sa na Slovensku stalo 33 závažných pracovných úrazov s rizikom smrti, 60 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví a 7855 registrovaných pracovných úrazov (PN viac ako tri dni). Nevyhnutnosť školenia prvej pomoci na pracovisku je tak zrejmá, keď si uvedomíme, že nehody a úrazy sú celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí a trvalej invalidity. Úrazy na pracovisku tvoria významnú časť z nich, preto je školenie prvej pomoci nevyhnutnou súčasťou každého bezpečnostného programu.

Poskytnutie prvej pomoci na figuríne JKBOZ.

Na Slovensku je vzdelávanie z poskytovania prvej pomoci legislatívne upravené v § 8 odstavci 1 písmeno a) bod 3 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení zmien a doplnkov. Podľa zákona musia zamestnávatelia zabezpečovať adekvátne školenie prvej pomoci, prispôsobené veľkosti organizácie a rizikám v pracovnom prostredí. Zákon tiež vyžaduje pravidelné školenia a aktualizácie pracovníkov v oblasti prvej pomoci tak, aby si udržali svoje zručnosti a zaistili bezpečné pracovné prostredie. Pravidelné školenia z prvej pomoci sú nevyhnutné pre udržanie a aktualizáciu zručností zamestnancov.

Podľa posledných odporúčaní SZO, Európskej resuscitačnej rady a Národnej resuscitačnej rady SR je žiadúce vykonávať vzdelávanie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci 1 x ročne.

Zásoby a vybavenie pracoviska

Na pracovisku by mali byť primerané zásoby a vybavenie na poskytovanie prvej pomoci, ako sú lekárničky, či defibrilátory. Obsah lekárničky sa musí prispôsobiť konkrétnym rizikám, ktoré súvisia s charakterom práce. Preto sa môže obsah lekárničky líšiť na každom pracovisku v závislosti od vykonávaných činností a rizík. K základnej výbave lekárničky patria náplasti, sterilné obväzy, elastické obväzy, trojcípa šatka, rúško na popáleniny, izotermická fólia, škrtiaci obväz, sterilná pinzeta, resuscitačné rúško, nožnice, chirurgické rukavice, príručka prvej pomoci. 

Okrem toho sa tam môžu nachádzať liečivá ako čierne uhlie, dezinfekcia na rany, očný výplach a podobne. V lekárničke prvej pomoci by sa nemali nachádzať žiadne lieky proti bolesti, nakoľko akútna bolesť nie je choroba. Bolesť sa tak nemá tlmiť liekmi, ale musí sa vyhľadať odborná pomoc. Obsah lekárničky odporúčame na vašom pracovisku konzultovať s bezpečnostným technikom a s pracovnou zdravotnou službou.  

Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti taktiež odporúčame, aby bol na pracovisku umiestnený aj automatický externý defibrilátor (AED). AED má byť umiestnený na dostupných miestach tak, aby bolo možné v prípade potreby reagovať okamžite.

Čo je AED?

Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj určený pre laické, ale aj odborné poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania. Prístroj sa používa na obnovu normálneho rytmu srdca u pacientov s náhlou zástavou srdca, ktorá je často spôsobená fibriláciou predsiení alebo komôr srdca. Použitie AED zvyšuje šancu na záchranu života, ale KPR musí záchranca robiť do príchodu záchranárov (naučíme vás na kurze prvej pomoci).

Keď sa začne so stláčaním hrudníka okamžite po zastavení krvného obehu a použije sa AED do 3 – 5 minút od vzniku bezvedomia, šanca na prežitie sa zvyšuje na 50 – 70 %. Preto je dôležité, aby bolo AED vždy dostupné, a to najmä v prostrediach so zvýšeným výskytom osôb, kde sa v priebehu 24 hodín zhromaždí 5 – 10 000 ľudí.  

AED Automatický externý defibrilátor.

Prítomnosť primeraného vybavenia je kľúčová pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Zamestnávatelia by mali zabezpečiť pravidelnú údržbu tohto vybavenia a aktualizáciu podľa potrieb pracoviska.

Záver

Hoci môžu niektoré podniky považovať školenie prvej pomoci ako zbytočný výdavok, v skutočnosti môže z dlhodobého hľadiska zachrániť životy zamestnancov, aj peniaze. Skutočná otázka teda znie, prečo ste na svojom pracovisku ešte nezačali praktizovať školenia prvej pomoci? Nielen že udrží vaše pracovisko v bezpečí, ale pomáha aj vybudovať silnejšie pracovné prostredie od jedného zamestnanca, k druhému. A to je niečo, do čoho sa oplatí investovať.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môže zlepšenie prístupu k prvej pomoci znížiť počet úmrtí spojených s úrazmi o viac ako 50% a počet úmrtí na srdcové zástavy až o 10%. Preto je nevyhnutné, aby sa zamestnanci pravidelne školili v oblasti prvej pomoci. Absolvovanie nášho akreditovaného kurzu prvej pomoci tak môže prispieť k bezpečnosti a zdraviu vo vašom pracovnom prostredí. Zároveň pomôže minimalizovať riziká spojené s pracovnými úrazmi a ochoreniami.

Všetci dúfame, že sa nikdy nestaneme svedkami požiaru, no život niekedy prináša neočakávané situácie. Požiar na pracovisku môže byť stresujúcou situáciou, no s niekoľkými jednoduchými tipmi vám pomôžeme situáciu v kľude vyriešiť a bezpečne sa evakuovať. V tomto článku vám tak poskytneme užitočné rady, ktoré môžu ochrániť životy a minimalizovať škody na pracovisku.

Zavolajte o pomoc

Horí! Čo teraz? V prípade spozorovania požiaru bezodkladne vyhláste požiarny poplach hlasným zvolaním slovíčka „HORÍ“ prípadne stlačením tlačidlového hlásiča požiaru, ak sa na pracovisku nachádza. Následne oznámte požiar na ohlasovňu požiaru, ktorej telefónne číslo nájdete v požiarnych poplachových smerniciach.

Požiarne poplachové smernice a požiar.

Požiarne poplachové smernice, vypracované technikom požiarnej ochrany, sú vyvesené na viditeľných miestach na vašom pracovisku. Bezodkladné ohlásenie požiaru na ohlasovňu požiarov je základom pre rýchly zásah hasičských jednotiek a efektívnu evakuáciu osôb z nebezpečného priestoru.

Nepanikárte

Snažte sa udržať kľud a nevyvolávať paniku. To vám umožní efektívnejšie a bezpečnejšie reagovať na   situáciu. V prípade, že sa jedná o požiar, ktorého rozsah zvládnete uhasiť vlastnými silami, využite dostupné požiarne zariadenia na jeho likvidáciu.

Medzi takéto zariadenia patria najmä hasiace prístroje a požiarne hydranty. Pred použitím požiarnej vody sa presvedčte, že je odpojený prívod elektrickej energie v hasenom priestore. Pomocou hydrantu nikdy nehaste zariadenia pod elektrickým prúdom!

Požiar a únikový východ. Bezpečná evakuácia.

Použitie hasiaceho prístroja

V riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby navrhol špecialista požiarnej ochrany vhodné hasiace prístroje pre stavbu, v ktorej sa nachádzate. Pre použitie hasiaceho prístroja pri požiari najskôr odoberte hasiaci prístroj z jeho stanovišťa. Postavte sa do bezpečnej vzdialenosti od okraja požiaru, minimálne 1 až 1,5 m. Prudkým trhnutím odistite poistku, nasmerujte hadicu s prúdnicou na základňu plameňa a pohybujte sa pomaly od kraja požiaru zo všetkých strán horenia.

Nezabudnite, že záchrana života je prioritná pred záchranou majetku!

Správne používanie prenosného hasiaceho prístroja môže byť kľúčové pri zvládaní malého požiaru. Existujú rôzne typy hasiacich prístrojov, zameraných na rôzne triedy požiarov:

Piktogramy hasiacich prístrojov.

Hydrant ako užitočný pomocník

Vnútorné hydranty sú súčasťou požiarnej vodovodnej inštalácie a poskytujú prístup k vode pre hasičské zásahy v budovách. Hydranty sú obvykle umiestnené na viditeľných miestach v budovách v hydrantových skriniach, ktoré sú označené príslušným piktogramom. Pri využití vnútorného hydrantu by ste mali dodržiavať určité kroky, potrebné pre rýchlosť, bezpečnosť a efektivitu hasenia.

Ako použiť hydrant?

Otvorte skriňu hydrantu a rozviňte hadicu na potrebnú dĺžku. Postupne otvárajte prítokový ventil vody. Nasmerujte prúdnicu do ohňa a otáčaním hlavy prúdnice nastavte požadovaný tvar prúdu vody. Po úspešnom uhasení požiaru zatvorte ventil prúdnice a ventil prívodu vody.

V prípade plochej hadice ju preložte na polovicu a postupne zviňte, čím zabezpečíte jej odvodnenie. Tvarovo stálu hadicu naviňte na bubon navijaka a zatvorte prúdnicu. Skriňu hydrantu zbavte zvyškov vody a vysušte ju.

Bezpečnosť nadovšetko

V prípade, že je požiar rozvinutý, rýchlo sa šíri a je prítomné zadymenie, sa urýchlene evakuujte. Ak je priestor výrazne zadymený, prikrčte sa k zemi, kde je koncentrácia nebezpečných splodín horenia nižšia. Rešpektujte zvukové a svetlené signály elektrickej požiarnej signalizácie, ako aj hlasovej signalizácie požiaru, ak sú na pracovisku nainštalované. Ak je to možné, zatvárajte za sebou pri evakuácii dvere, aby sa oheň a dym nerozšírili.

Evakuujte sa rýchlou chôdzou najkratšou možnou únikovou cestou použitým únikových východov, ktoré sú viditeľne označené núdzovým osvetlením alebo bezpečnostným označením. Na evakuáciu v žiadnom prípade nepoužívajte bežné výťahy, nakoľko by ste mohli v prípade výpadku elektrickej energie zostať v takomto výťahu zakliesnený. Výťah môžete použiť iba v prípade, že sa jedná o evakuačný výťah.  

Opustite urýchlene priestory

Dostavte sa na miesto zhromaždenia evakuovaných osôb, ktoré nájdete znázornené v grafickom evakuačnom pláne. Ak to nie je možné, zvoľte miesto v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od objektu, ktorý je ohrozený požiarom. Následne počkajte na príchod hasičskej jednotky, ktorá vám dá ďalšie pokyny. Pamätajte, že záchrana života je prednejšia ako záchrana majetku. Preto sa nevystavujte zbytočnému riziku pri záchranách osobných vecí alebo iných predmetov z pracoviska.

Záver

Pri vypuknutí požiaru je kľúčové reagovať rýchlo a efektívne. Okamžité vyhlásenie požiarneho poplachu, zachovanie pokojnej reakcie a správne použitie dostupných požiarnych zariadení, sú kľúčové pre minimalizovanie škôd a zabezpečenie bezpečnej evakuácie. Majte na pamäti, že vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných ľudí na pracovisku sú prioritou.

Preto je dôležité venovať pozornosť kvalitnému vzdelávaniu v oblasti ochrany pred požiarmi. Správne a bezpečné správanie pri požiari sa môžete naučiť aj na našich školeniach o ochrane pre požiarmi, ktoré sú dôležitou súčasťou budovania kultúry. Naše školenia zabezpečia, že vás pri vypuknutí požiaru nič nezaskočí a budete tak pripravený správne a rýchlo reagovať na vzniknuté situácie tak, aby ste sa dokázali bezpečne evakuovať a vrátiť sa v zdraví domov.

Aj vy ste zmätený z toho, kedy je potrebné vykonávať revízie na vašich elektrických spotrebičoch? Nezúfajte a čítajte ďalej, pretože v tomto článku sa pozrieme na dôležitosť pravidelných revízií a kontrol elektrických spotrebičov v pracovnom prostredí.  

S narastajúcou závislosťou na elektrickej energii je kritické venovať dostatočnú pozornosť starostlivosti a údržbe elektrických zariadení tak, aby sa minimalizovalo riziko úrazov, požiarov a iných nebezpečných situácií. Získajte ucelený prehľad o tom, ako správne spravovať elektrické spotrebiče a zabezpečiť tak bezpečnosť a spoľahlivosť vo vašom pracovnom prostredí. 

Úloha revízií a kontrol 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov nie sú iba administratívnymi úkonmi, ale kľúčovými opatreniami na zabezpečenie ich bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto procesy majú priamu účasť na ochrane pracovníkov, majetku a plynulý chod prevádzky. Revízie slúžia na identifikáciu potenciálnych problémov a ich následnú opravu, čím minimalizujú riziko havárií, požiarov a iných nebezpečných situácií. Prečo by ste však mali vykonávať revízie a kontroly? Každý zamestnávateľ a podnikateľ je zo zákona č. 124/2006 Z. z. povinný vykonať v pravidelných lehotách revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektrického ručného náradia.

Tu sú hlavné dôvody, prečo sú revízie a kontroly elektrických spotrebičov prospešné:

Bezpečnosť pracovného prostredia: Revízie minimalizujú riziko úrazov z elektrického prúdu a požiarov, čo zabezpečuje, že elektrické spotrebiče sú v bezpečnom stave. Práca v prostredí, kde sú dodržiavané bezpečnostné normy a elektrické spotrebiče sú v poriadku, znižuje riziko vzniku nebezpečných situácií. 

Prevencia poškodenia majetku: Identifikujú a odstraňujú potenciálne problémy v elektrických spotrebičoch, minimalizujúc tak riziko poškodenia samotných spotrebičov, ďalšej elektroniky a infraštruktúry. Pravidelná údržba a revízie zabraňujú vzniku porúch, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku a výpadky v prevádzke. 

Dlhodobá spoľahlivosť a efektívnosť: Pravidelné revízie zabezpečujú dlhšiu životnosť a spoľahlivú prevádzku elektrických systémov. Dôkladná starostlivosť o elektrické spotrebiče a ich pravidelné kontroly umožňujú zachovať ich v optimálnom stave, čo zvyšuje ich spoľahlivosť a efektívnosť. 

Revízie elektrických spotrebičov  

Technické normy rozlišujú medzi revíziou a kontrolou. Revízia zahŕňa prehliadku, skúšanie a meranie s cieľom zistiť stav z hľadiska bezpečnosti. Môže to byť napríklad kontrola izolácie zdrojového kábla do počítača. Výsledkom revízie je správa o revíznej skúške elektrického zariadenia. 

Na druhej strane, kontrola sa zameriava na overenie bezpečného chodu zariadení, predovšetkým po mechanickej a elektronickej stránke. Výsledkom kontroly je správa o kontrole elektrického zariadenia, ktorá oznamuje, či zariadenie je alebo nie je schopné bezpečnej prevádzky.   

Karta OP a PS elektrického spotrebiča, alebo ručného náradia.

Kontrolu elektrických spotrebičov môže vykonávať prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. Na vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia je na trhu veľké množstvo multifunkčných prístrojov. Ich rozmery a ponuka technických možností im umožňuje vykonať revíziu vašich elektrických prístrojov rýchlo, efektívne a kvalitne.

Prístroj na revízie elektrických spotrebičov.

Lehoty na vykonávanie revízií a kontrol 

Elektrické spotrebiče a náradie musia podstupovať pravidelné revízie v závislosti od ich používania, spôsobu manipulácie a prevádzkových hodín. V norme STN 33 1610 sa spotrebiče rozdeľujú na prenosné, neprenosné, pripevnené a spotrebiče držané v ruke.  

Prenosný spotrebič je pritom taký, s ktorým sa manipuluje a má hmotnosť menej ako 18 kg. K prenosným spotrebičom môžeme zaradiť napríklad notebook. Neprenosný a pripevnený elektrický spotrebič je naopak tak ako aj napovedá názov spotrebičom takým, ktorý nie je prenosný. Sem môžeme zaradiť napríklad chladničku. Spotrebič držaný v ruke je zas určený na bežné používanie v ruke, ako napríklad ručný mixér. 

Následne norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín na základe ich používania a spôsobu manipulácie nasledovne: 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov sú popísané v STN 33 1610 nasledovne: 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov popísané v STN 33 1610.

Revízie elektrického ručného náradia 

Čo môžeme zaradiť do elektrického ručného náradia? V podstate sa jedná o všetky ručné elektrické zariadenia, ktoré sa nachádzajú a používajú v priemysle, výrobných halách, dielňach, prevádzkach, fabrikách a podobne. Môžeme sem tak zaradiť napríklad brúsky, píly, vŕtačky, frézy, leštičky a podobne. 

Pre zabezpečenie bezpečnosti pri práci s elektrickými ručnými náradiami je dôležité poznať ich rozdelenie podľa pracovného využitia. Podľa normy STN 33 1600 sa tieto náradia delia do troch skupín: 

Bezpečnosť pri používaní týchto náradí je kľúčová, a preto je nevyhnutné dodržiavať aj lehoty pravidelných revízií stanovených normou. Lehoty pravidelných revízií elektrických ručných náradí sa zabezpečujú v zmysle STN 33 1600 nasledovne: 

Revízie elektrického ručného náradia a ich lehoty podľa STN 33 1600.

Evidencia a zodpovednosť 

Okrem povinnosti zabezpečiť kontrolu stavu bezpečnosti elektrických spotrebičov, zamestnávatelia a podnikatelia musia viesť aj sprievodnú dokumentáciu. Tieto dokumenty sú kľúčové pre sledovanie stavu a histórie elektrických spotrebičov, čo umožňuje efektívnejšiu správu údržby a revízií.

Sprievodná technická dokumentácia obsahuje informácie o technických parametroch, výrobcovi, rokoch výroby a ďalších relevantných údajoch o každom elektrickom zariadení. Evidencia zahŕňa podrobné informácie o každom spotrebiči, ako je názov, typové označenie, výrobné číslo, rok výroby, umiestnenie a základné technické parametre.  

Zamestnávatelia majú taktiež povinnosť zabezpečiť, aby táto dokumentácia bola sprístupnená príslušným orgánom pri auditoch alebo kontrolách. Splnenie týchto povinností nielenže zabezpečuje dodržiavanie predpisov a noriem, ale tiež prispieva k bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických systémov v pracovnom prostredí. 

Chytré riešenie

Rozumieme, že môže byť pre vás vedenie evidencie elektrických spotrebičov náročné a stresujúce. Dnes už existuje mnoho možností, ako viesť vašu evidenciu. My vám odporúčame vedenie elektronickej evidencie vašich spotrebičov, prostredníctvom našej online aplikácie. Evidenciu vám vedie príslušný revízny technik elektrických zariadení tak, aby bola vždy aktuálna a kompletná.

Revízie a ich elektronická evidencia v aplikácii JKBOZ.

Následne vás skontaktujeme pred uplynutím platnosti revízií, aby sme spoločne mohli naplánovať opakovanú revíziu. Zabezpečíte si tak, že budete vždy o krok vpred a revíziu vykonáte vždy včas tak, aby boli všetky elektrické spotrebiče vždy bezpečné.

Záver 

Pravidelné revízie a kontroly elektrických spotrebičov a náradia sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečného a spoľahlivého pracovného prostredia. Dodržiavanie noriem a predpisov týkajúcich sa revízií je kľúčové pre minimalizovanie rizík spojených s elektrickými spotrebičmi. Investícia do pravidelných revízií a údržby môže v konečnom dôsledku ušetriť čas a peniaze tým, že predídete nečakaným výpadkom a poškodeniu majetku. V neposlednom rade pomáha vykonanie revízie tomu najdôležitejšiemu a to chrániť zdravie a životy vašich zamestnancov.

„Ľudské chodidlo je stroj majstrovskej konštrukcie a umelecké dielo.“ Leonardo da Vinci

Chodidlo sa skladá z 26 kostí obalených svalmi v dĺžke zhruba 5,7m, 107 väzov, žíl, tepien a nervov v celkovej dĺžke 1,6 km. Dokopy je na oboch chodidlách 52 kostí, čo predstavuje jednu štvrtinu kostí celého tela. Keď sa na chodidle vytvoria otlaky, dokážu tak poriadne znepríjemniť život. O to viac, ak máte s otlakom stáť na nohách priemerne 8 hodín denne, čo môže byť až 1920 hodín ročne.

Prečo je teda dôležité nosiť správnu obuv a ako môžeme predísť problémom s otlakmi?

Otlaky na Nohe – Ako a Prečo Vznikajú?

Otlaky sú bolestivé kožné lézie, ktoré vznikajú v dôsledku opakovaného trenia alebo tlaku na určité časti chodidla alebo inej oblasti nohy. Dôjde tak k podráždeniu a miernemu zápalu postihnutého miesta, ktoré sčervená a výrazne bolí. Otlaky sú častým problémom, ktorý môže spôsobiť nepríjemné bolesti a nepohodlie zamestnanca.

Bolestivé otlaky na chodidlách.

Často vznikajú v nových nerozchodených topánkach, či v obuvi, ktorá je úzka a nesedí správne na nohe. Otlaky bolia a hoja sa pomaly najmä vtedy, ak na miesto naďalej pôsobí tlak obuvi. Vysoká teplota, potenie nôh, ale aj opuch môže zapríčiniť, že je tlak na otlak o to intenzívnejší.

Dôležitosť Správnej Obuvi

Prečo je teda dôležité nosiť správnu obuv? Kvalitné obutie nie je len luxusom, ale nevyhnutnosťou pre zachovanie zdravia a bezpečnosti našich nôh. Nepohodlná, nekvalitná obuv môže spôsobiť rôzne problémy, vrátane otlakov, zošúchania kože, kurích očí, infekcií, či dokonca bolesti kĺbov a chrbtice. Preto je kľúčové vybrať si obuv, ktorá je nielen pohodlná, ale aj vhodná pre naše potreby a prostredie, v ktorom pracujeme.

Kľúčové Faktory pri Výbere Obuvi

Pri výbere vhodnej obuvi je dôležité venovať pozornosť nielen dizajnu, ale aj technickým vlastnostiam a použitým materiálom. Kvalitná obuv má byť vyrobená z materiálov, ktoré sú odolné, pružné a zároveň priedušné. Moderné technológie a inovácie v obuvníckom priemysle umožňujú vyrábať obuv s vysokým stupňom komfortu a bezpečnosti. Výber obuvi z kvalitných materiálov vám zaručí, že bude obuv slúžiť a chrániť nohu zamestnanca po dobu viacerých rokov.   

Nepodceňujte Výber Správnej Veľkosti

Základom prevencie proti otlakom, či iných nepríjemností je výber správnej veľkosti obuvi. Nové topánky si preto vždy radšej najskôr vyskúšajte. Nie je totiž nič horšie ako obuv ktorá nesedí, pri chôdzi škrie, tlačí, alebo naopak je veľká a vyzúva sa. Nesprávna obuv môže spôsobiť nepohodlie zamestnanca a riskuje tak svoje zdravie a bezpečnosť.

Správna veľkosť obuvi ako prevencia pred otlakmi.

Pred tým, ako zakúpite pracovnú obuv pre vašich zamestnancov, si preto v prvom rade dôkladne preverte veľkosti ich topánok. Aj taká maličkosť ako zlá veľkosť obuvi totiž dokáže znížiť pracovnú efektivitu, zdravie, či spokojnosť ľudí. Je dôležité, aby mala obuv správnu šírku a dĺžku, aby poskytla dostatočný priestor pre prsty a zabránila tak aj tvorbe otlakom.

Správny strih by mal pre zaručenie pohodlia kopírovať tvar nohy a preto je istejšie zvoliť si výber obuvi od európskych výrobcov obuvi. Tento krok zabezpečí, že bude obuv prispôsobená pre náš trh a tým pádom aj pre náš typ chodidiel. V pracovných topánkach totižto zamestnanec trávi väčšinu pracovného dňa. Neulakomte sa ani na príliš lacnú a nekvalitnú obuv.

Bezpečnosť a Certifikácie

Pri výbere pracovnej a ochrannej obuvi je nutné dbať na dodržiavanie požadovanej bezpečnostnej normy. Vybraná pracovná obuv musí prejsť certifikačným procesom. Tieto vlastnosti danej obuvi môžete nájsť v piktogramoch, ktoré ich označujú. Takto navrhnutá obuv je vhodná pre kvalitné používanie, ale aj pre bezpečnú chôdzu.

Pred kúpou je teda potrebné zistiť, kde sa bude obuv používať a za akých podmienok. Budú ju zamestnanci nosiť v interiéri alebo exteriéri? V akom počasí sa bude nosiť? Ako dlho? Aká je teplota prostredia, ktorému budú zamestnanci vystavení? Odpovedať na tieto otázky a následne vybrať najlepšiu možnosť vám môže pomôcť odborník na ochrannú pracovnú obuv spolu s vašim bezpečnostným technikom.

Vložka a Otlaky

Ako prvá do kontaktu s chodidlom prichádza stielka, alebo vložka v topánke. Vyberajte takú vložku, ktorá má schopnosť nasať vlhkosť, je komfortná a správne tvarovaná. Pre zamedzenie potenia musí mať noha v obuvi zabezpečené dostatočné odvetrávanie. Odporúčame zvoliť stielku z antibakteriálnou úpravou a s tlmením nárazov, ktorá nevytvára otlaky na chodidlách.

Vplyv Materiálov na Komfort a Bezpečnosť

Materiál je dôležitým faktorom pri výbere obuvi. Dnes existuje široká škála používaných vonkajších aj vnútorných materiálov, ktoré sú technologicky na vrchole. Je dôležité, aby tieto materiály vyhovovali ergonomickým a ochranným požiadavkám a zároveň zabezpečovali pohodlie nositeľa.

Na vonkajšiu ochranu obuvi sa používa okrem kože technická textília, mikrovlákno, Cordura, sieťovina a mnoho ďalších moderných materiálov. Tieto materiály majú za úlohu hlavne ochraňovať nohu, udržať ju v teple, v suchu a odpudzovať špinu a prach. Na vnútro obuvi sa zas využívajú materiály, ktoré zabraňujú prieniku vody, odvádzajú pot, či dokonca môžu obsahovať aj striebro pre antibakteriálne pôsobenie. Podšívky obuvi sa vyrábajú napríklad z mikrovlákna vyvinutého tak, aby obuv regulovala teplo, bola antialergická, či dokonca odolná voči mikróbom a baktériám.

Pôvod Značky Ako Záruka Kvality

Okrem technických vlastností je dôležité zvážiť aj pôvod značky. Značky s dlhou históriou a know-how v obuvníckom priemysle majú často overenú kvalitu a spoľahlivosť. Ich produkty sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov a podliehajú prísnym kontrolám kvality. Tieto vlastnosti vám tak zabezpečia, že vaši zamestnanci budú môcť pracovať bezpečne, efektívne a bezbolestne.

Je ťažké sa orientovať v dnešnom svete preplnenom produktov, reklám a výrobcov. U nás v JKBOZ sme taktiež prešli dlhou cestou hľadania, skúšania a testovania rôznych značiek a druhov pracovnej obuvi. Po dlhom hľadaní a testovaní sme objavili francúzsku značku Gaston Mille s dlhoročnými skúsenosťami. Obuv Gaston Mille spĺňa všetky naše prísne požiadavky na kvalitu, funkčnosť a bezpečnosť pre maximálnu spokojnosť zamestnancov a ich zamestnávateľov.

Historické Spojenie Značiek

Za zmienku stojí spojenie dvoch historických výrobcov ako Gaston Mille a Michelin. Spojili sily a vytvorili obuv, ktorá má štýlovú podošvu s obzvlášť protišmykovou a dobrou priľnavosťou. Do podrážky, ktorú pomenovali Gaton vyvinuli „donutsystém 360 stupňov“ tak, aby absorboval nárazy v päte.

Je vyrobený z extra mäkkého materiálu v tvare donutu, integrovaného do podrážky na päte. Tlmí nárazy a tým chráni kolenné kĺby, upevňuje stavce a obmedzuje bolesti chrbtice. Zároveň je obuv ľahká a pohodlná a preto sedí na každej nohe zamestnanca. Obuv je vhodná pre vnútorné aj vonkajšie prostredie v priemysle, logistike, či stavebníctve.

Záver

Investícia do kvalitnej obuvi je investíciou hlavne do zdravia a pohodlia zamestnancov. Pohodlie a zdravie zamestnancov by mal byť záväzok pre manažment spoločnosti. Preto sa pred kúpou najlacnejšej obuvi pre vašich zamestnancov najskôr zamyslite, či by ste v danej obuvi vydržali stáť a pracovať 8 hodín denne aj vy. Správnym výberom obuvi zachováte mobilitu a pohodlie vašich zamestnancov na dlhé roky a oni sa vám odmenia spokojnosťou, zdravím a efektívnou prácou.

Pracovné prostredie má vplyv na produktivitu, pohodu a zdravie zamestnancov. Posúdenie rizika, meranie hluku a osvetlenia na pracovisku sú kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a pohodu zamestnancov. V tomto článku preskúmame, prečo a ako vykonávať tieto procesy v snahe vytvoriť optimálne pracovné podmienky.

Posúdenie Rizika na Pracovisku

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS). Riziko na pracovisku zahŕňa identifikáciu potenciálnych nebezpečenstiev, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo pohodu zamestnancov. Tieto faktory môžu zahŕňať fyzické, chemické, biologické, psychosociálne a ergonomické riziká.

Proces Posúdenia Rizika

Identifikácia Rizík: Prvé kroky zahŕňajú identifikáciu možných rizík. To môže zahŕňať analyzovanie pracovných procesov, materiálov, vybavenia a prostredia.

Hodnotenie Rizík: Po identifikácii rizík nasleduje ich hodnotenie. Zamestnávateľ spolu s PZS posúdi pravdepodobnosť vzniku rizika a závažnosť jeho dôsledkov.

Riešenie Rizík: V rámci posudzovania zdravotných rizík sa vykoná kategorizácia prác na základe zistených skutočností. Po identifikácii a hodnotení rizík je potrebné vyvinúť stratégiu na ich minimalizáciu alebo úplnú elimináciu. To znamená úpravy pracovných postupov, použitie osobnej ochrany alebo technologické zmeny.

Monitorovanie a Revízia: Rizikové faktory sa môžu v čase meniť, a preto je dôležité pravidelne monitorovať a revidovať posúdenie rizika. S neustálym technickým napredovaním prichádzajú aj nové možnosti v ochrane zamestnancov pred zistenými rizikami.

Fyzická Záťaž a Holter

Hlavným účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci, ktorý je prvým dôležitým krokom v procese hodnotenia zdravotného rizika. Fyzická záťaž zahŕňa hodnotenie náročnosti práce na základe pohybov, ťažkosti a trvania. Holter, používaný aj v rámci zdravotných pracovných služieb, umožňuje sledovať srdcovú frekvenciu a ďalšie vitálne parametre počas pracovného dňa.

Hodnotenie Zdravotných Rizík: Holter poskytuje kontinuálne údaje o fyziologických reakciách na fyzickú záťaž. Tieto údaje sú následne hodnotené v kontexte pracovných úloh, čo umožňuje presnejšie určiť riziká spojené s fyzickou námahou.

Personalizované Riešenia: Na základe meraní Holteru možno vyvinúť personalizované riešenia pre zamestnancov vystavených vysokému stupňu fyzickej záťaže. To môže zahŕňať úpravy pracovných postupov, rotácie úloh alebo dodatočné tréningy.

Meranie Hluku na Pracovisku

Hluk na pracovisku môže mať negatívny vplyv na sluch, koncentráciu a celkové zdravie zamestnancov. Zamestnávateľ má povinnosť posúdiť úroveň hluku, ktorému sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné, musia zabezpečiť meranie úrovne hluku. Preto je meranie hluku kľúčovým krokom v zabezpečovaní bezpečného pracovného prostredia.

Metódy Merania Hluku

Decibelová Škála: Hluk zaraďujeme medzi jeden z najrozšírenejších škodlivých faktorov pracovného prostredia. Jeho intenzita sa meria v decibeloch (dB). Vyššie hodnoty môžu byť škodlivé, pretože prekračovanie 85 dB môže viesť k poškodeniu sluchu.

Dĺžka Expozície: Meranie hluku je nielen meranie intenzity zvuku, ale aj dĺžky expozície. Krátke obdobia vysokého hluku môžu mať rovnaký vplyv ako dlhodobé expozičné obdobia k nižšiemu hluku.

Frekvenčné Spektrum: Konštruktéri navrhli hlukomer tak, aby reagoval na zvuk približne rovnakým spôsobom ako ľudské ucho. Identifikácia frekvenčných zložiek hluku môže tak pomôcť pri určovaní jeho potenciálneho vplyvu na sluch.

Hlukové Mapy: Vytvorenie mapy hluku v pracovnom prostredí umožňuje presne lokalizovať oblasti s vysokým rizikom. Na základe zistených hodnôt musí hluk zamestnávateľ odstrániť alebo znížiť na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň. Prihliada pritom na technický pokrok a dostupnosť opatrení na odstránenie alebo zníženie hluku predovšetkým pri zdroji hluku.

Meranie Osvetlenia na Pracovisku

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov, nevyhnutné pre vizuálnu úlohu, pohodu a prevenciu pracovných úrazov. Osvetlenie by malo pomáhať vytvárať zrakovo príjemné prostredie s čo najlepšími podmienkami pre zrakovú pohodu a prispievať k zvýšeniu všeobecnej bezpečnosti. Nedostatočné osvetlenie môže viesť k únave, bolesti hlavy a neefektívnosti práce. Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska sa zabezpečuje osvetľovacími otvormi, sústavami umelého osvetlenia, či ich kombináciou.

Metódy Merania Osvetlenia

Jednotky Merania: Osvetlenie sa meria v lumenoch (lm) alebo luxoch (lx). Lux vyjadruje osvetlenie na metre štvorcovom, pričom lumen vyjadruje množstvo svetla, vyžiarené do všetkých smerov za 1 sekundu. Luxmeter je prístroj, ktorý slúži na meranie intenzity osvetlenia tak, že zachytí svetlo a premení ho na elektrický signál, ktorý sa následne zobrazí na meracom prístroji.

Namerané Hodnoty: Na účely posúdenia vplyvu denného a umelého osvetlenia na zdravie sa veličiny osvetlenia zisťujú pri dennom osvetlení výpočtom, alebo meraním pri umelom osvetlení. Namerané hodnoty sa porovnávajú so štandardmi a normami pre konkrétny typ pracoviska.

Farba Svetla: Vyhodnocuje sa aj farebné spektrum svetla, pretože rôzne úlohy môžu vyžadovať rôzne farby svetla. Aby zamestnanci dosiahli zrakovú pohodu, svetelné zdroje použité na osvetlenie pracoviska majú mať rovnakú farbu svetla. Cieľom je, aby sa svetlo javilo čo najprirodzenejšie.

Dynamické Osvetlenie: S technologickým pokrokom sa začína skúmať aj dynamické osvetlenie, ktoré mení intenzitu a farebné spektrum svetla v závislosti od času a úloh na pracovisku. Cieľom je poskytnúť v danom prostredí optimálnu úroveň osvetlenia na vykonávanie rôznych činností, pôsobiť pozitívne na pracovný výkon a na človeka celkovo. 

Záver

Posúdenie rizika, meranie hluku a osvetlenia sú neoddeliteľnými súčasťami bezpečnosti a pohody na pracovisku. Ich implementácia nie je len legislatívnou požiadavkou, ale predovšetkým záväzkom ku zdraviu a bezpečnosti zamestnancov.

Všetky merania vám vieme zabezpečiť spolu s našimi profesionálnymi verejnými zdravotníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. Na meranie používame najmodernejšie prístroje na trhu s najvyššou presnosťou. Neváhajte nás kontaktovať a zabezpečte tak pre vašich zamestnancov prostredie, v ktorom môžu prosperovať.

JKBOZ znamená pre mňa – ako jej zakladateľa – miesto, kde zamestnancom našich klientov dávame pocit, že ich bezpečnosť je pre nás záväzkom.“

Ako to Všetko Začalo?

Na začiatok mi dovoľte predstaviť vám spoločnosť, ktorá v názve nesie moje iniciály. K bezpečnosti pri práci ma priviedol môj otec – zakladajúci partner. Potreba neustáleho spoznávania oblasti bezpečnosti pri práci a vytrvalosť  spolu s  obrovským nadšením ma v roku 2008 priviedli k impulzu založiť spoločnosť JKBOZ. Naše pôsobenie sa postupne rozšírilo na celé územie Slovenskej a Českej republiky.

Záväzok Kvality a Bezpečnosti

Už viac ako 15 rokov si udržujeme stabilnú pozíciu na trhu, kvalitne vykonanou prácou, vhodným technickým zázemím a kvalifikovanými ľudskými zdrojmi. Naším záväzkom do budúcnosti je naďalej udržiavať tento trend a zároveň zavádzať inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania. Týmto spôsobom vás budeme naďalej sprevádzať celým spoločným procesom ochrany života a zdravia vašich zamestnancov.

Záväzok budovania kultúry bezpečnosti udržujeme aj v našej spoločnosti. O tom, že to robíme správne svedčí aj fakt, že naši zamestnanci pracujú v ,,Bezpečnom podniku“. Toto ocenenie udelené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny je ocenením práce celého tímu JKBOZ. 

Všetky činnosti, ktoré vykonávame sú vždy v súlade s našim mottom:

,, robíme všetko pre vašu bezpečnosť“.

Nový Bezpečný Priestor

Aby sme sa mohli ešte lepšie podeliť o naše dlhoročné skúsenosti a poznatky, rozhodli sme sa spolu s novou vizuálnou identitou pripraviť kanál, na ktorom k vám budeme ešte bližšie.

Preto vám s radosťou predstavujem náš blog, kde sa s vami podelíme o novinky, inovácie a príbehy, ktoré nás formujú ako spoločnosť. Na tvorbu nášho blogu sme pozvali našich zamestnancov, odborníkov v bezpečnosti a taktiež vás, našich verných zákazníkov.

Čo Môžete Nájsť na Našom Blogu?

Zo zákulisia našej práce:

Odkryjeme vám naše hodnoty a filozofiu, ktorá nás ako spoločnosť inšpiruje a formuje. Tím, ktorý stojí za každým úspechom našej spoločnosti, je totižto viac než len obyčajnou skupinou ľudí. Sú to jednotlivci, ktorí spojili svoje odborné schopnosti a nadšenie pre bezpečnosť práce, aby neustále chránili životy a zdravie zamestnancov.

Inovácie a trendy:

Bezpečnosť práce nie je statická - stále sa vyvíja, prináša nové technológie a postupy, ktoré menia spôsob, akými chránime zamestnancov.  Buďte na čele vývoja v oblasti bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi. Budeme vás informovať o najnovších trendoch a inováciách, ktoré nám umožňujú posúvať sa vpred, aby sme boli vždy krok pred výzvami a nebezpečenstvom.

Praktické rady a triky:

Naša dlhoročná prax je založená na skúsenostiach a poznatkoch nášho tímu. Radi sa s nimi podelíme a ukážeme vám konkrétne postupy, rady a triky, ktoré vám ušetria čas a energiu. Spolu sa pozrieme na rôzne témy týkajúce sa bezpečnej práce a vysvetlíme si dôležitosť dodržiavania bezpečnostných zásad pre bezpečné správanie na pracovisku.

Zapojte sa do Konverzácie

Blog nie je len o nás, ale hlavne o vás.  Komentujte naše príspevky, zdieľajte svoje názory a otázky. Vaše myšlienky sú pre nás dôležité a preto chceme vytvoriť priestor, kde môžeme spoločne rásť.

Pripravte sa spolu s nami na vzrušujúcu a náučnú cestu bezpečnosťou. Čítajte, zdieľajte a nezabudnite sledovať náš blog, aby vám nič neuniklo.

Ďakujeme, že ste s nami na začiatku tejto novej kapitoly!