Bezpečnosť je pri práci na lešení, najmä pri práci vo výškach, absolútnou prioritou. Každý rok sa stovky pracovníkov zraní v dôsledku pádov a iných nehôd spojených s prácou na lešení. Tieto nehody zdôrazňujú potrebu prísnych bezpečnostných opatrení. Podľa nedávnej analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2022, pád z výšky predstavoval druhý najčastejší zdroj pracovných úrazov s následkom smrti na Slovensku. Tieto štatistiky jasne ukazujú, aké nebezpečenstvá môže prinášať práca na lešeniach bez správnej prípravy a dodržiavania bezpečnostných predpisov.

Tento článok sa zameriava na osvetlenie dôležitých aspektov bezpečnej práce na lešení s dôrazom na prácu vo výškach. Od správneho školenia, cez používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), až po dodržiavanie bezpečnostných predpisov - všetky tieto prvky sú nevyhnutné pre bezpečnú a efektívnu prácu. Bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste!

Príprava pred prácou na lešení

Predtým, než vstúpite na lešenie a začnete s prácou, je nevyhnutné venovať pozornosť niekoľkým kritickým krokom prípravy, ktoré zabezpečia vašu bezpečnosť.

Výber správneho lešenia: Výber správneho lešenia je kľúčový pre bezpečnú a efektívnu prácu. Lešenie by malo byť vhodné pre konkrétnu prácu, či už ide o prácu vo výške, prácu na nerovnom povrchu alebo prácu s ťažkým materiálom. Správne lešenie by malo byť stabilné, pevné a schopné uniesť predpokladanú záťaž.

Kontrola lešenia pred použitím: Pred začiatkom práce na lešení je dôležité vykonať vizuálnu kontrolu. Hľadajte príznaky poškodenia, ako sú praskliny, skrútenie alebo koróziu. Skontrolujte tiež, či sú všetky spoje pevné a či je lešenie správne ukotvené. Ak nájdete akékoľvek problémy, neváhajte a kontaktujte bezpečnostného technika alebo vášho nadriadeného.

Oboznámenie s bezpečnostnými predpismi: Pred zahájením práce na lešeniach je nevyhnutné, aby každý pracovník absolvoval školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. Toto školenie, ktoré je potrebné opakovať každých 12 mesiacov, je kritické pre práce vo výškach nad 1,5 metra, ako stanovuje vyhláška č. 147/2013 Z.z.

Potrebujete školenie vo výške a nad voľnou hĺbkou?

Bezpečnostné vybavenie

Aby sme zabezpečili bezpečnosť pracovníkov, je potrebné venovať pozornosť dvom dôležitým oblastiam: 

 1. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP): Osobné ochranné pracovné prostriedky sú nevyhnutné pre bezpečnú prácu na lešení. Môžu sem patriť bezpečnostné prilby, ochranné okuliare, rukavice, reflexné oblečenie, bezpečnostná obuv a v prípade práce vo výškach, aj bezpečnostné postroje. Tieto prostriedky chránia pracovníkov pred rôznymi rizikami, ako sú pády, údery, porezanie a iné zranenia.
 2. Kolektívne ochranné opatrenia: Pri práci na lešení je neustála ochrana pracovníkov nevyhnutná. Kolektívne zabezpečenie, vrátane samotného lešenia, je prioritnou formou ochrany. Tieto opatrenia zahŕňajú prvky ako sú bezpečnostné zábrany, zábradlia, siete na zachytávanie pádu, bezpečnostné línie a ukotvenia, a platformy na zachytávanie pádu. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby chránili všetkých pracovníkov na pracovisku tým, že minimalizujú riziko pádu a zranenia

Základné zásady bezpečnosti pri práci na lešeniach

Práca vo výškach na lešení prináša svoje vlastné výzvy a riziká. Je dôležité, aby pracovníci boli oboznámení s týmito rizikami a vedeli, ako ich minimalizovať. Tu sú niektoré kľúčové aspekty, na ktoré by ste mali pamätať pri práci vo výškach na lešení:

Najčastejšie chyby pri práci na lešeniach a ich dôsledky

Pri práci na lešeniach sa môžu vyskytnúť rôzne chyby, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť pracovníkov. Preto je práca na lešení považovaná za prácu s osobitným nebezpečenstvom podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Tu sú niektoré z najčastejších chýb a ich možné dôsledky:

 1. Príprava montážneho priestoru: Často sa stáva, že priestor pre montáž lešenia nie je správne pripravený – mal by byť vyčistený, vyrovnaný a spevnený. Ignorovanie týchto krokov môže viesť k nestabilite vysokých konštrukcií, ktoré sú potom zakladané na nevhodných materiáloch, ako sú napríklad kúsky dosiek.
 2. Kotvenie lešenia: Adekvátne kotvenie je nevyhnutné pre zabezpečenie stability lešenia a prevenciu jeho prevrátenia. Nedostatočné kotvenie môže spôsobiť nebezpečné situácie a ohroziť životy pracovníkov.
 3. Uhlopriečne stuženie: Táto technika zvyšuje únosnosť a statickú bezpečnosť lešenia. Ak sa neuvažuje správne, môže to viesť k kolapsu celého lešenia.
 4. Nesprávne uloženie materiálu a náradia: Materiál a náradie musia byť bezpečne uložené tak, aby boli zabezpečené proti pádu, skĺznutiu alebo zhodeniu. Nesprávne uloženie môže pri páde spôsobiť úrazy alebo dokonca smrť.
 5. Ochranné opatrenia: Pracovníci by mali byť chránení kolektívnymi zabezpečeniami a v prípade potreby aj osobnými ochrannými prostriedkami. Zanedbanie týchto opatrení môže mať za následok vážne úrazy.

Pravidelné kontroly a údržba

Konštrukcie lešenia musia byť stále udržované tak, aby mohli bezpečne plniť svoju funkciu, pre ktorú boli zhotovené. Tieto konštrukcie musia byť odborne kontrolované každý mesiac. Interval kontrol sa skracuje na 14 dní pri lešeniach vystavených účinkom mechanického kmitania, ako aj pri lešeniach pojazdných a závesných.

Pri pravidelných odborných prehliadkach sa kontroluje, či v priebehu používania lešenia nedošlo ku zmenám alebo poruchám, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na statickú, funkčnú a pracovnú bezpečnosť. Pri mimoriadnych okolnostiach, ako sú búrka, silný vietor nad 14 m/s, alebo silné sneženie, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť lešenia, sa musí konštrukcia ihneď odborne prehliadnuť.

Okrem pravidelných prehliadok je potrebné vykonávať denne zbežnú vizuálnu prehliadku lešenia ako celku, pri ktorej sa kontroluje najmä kompletnosť konštrukcie, vrátane zábradlia, podláh a výstupov. Všetky nedostatky, zistené pri prehliadkach, musia byť okamžite odstránené.

Záver

Práca na lešeniach a vo výškach prináša svoje vlastné výzvy a riziká. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov a opatrení je kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov. Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste, bez ohľadu na to, akú prácu vykonávate. Dúfam, že vám tento článok poskytol užitočné informácie a tipy, ako pracovať bezpečne na lešení a vo výškach. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, nás neváhajte kontaktovať. Bezpečnosť je naša spoločná zodpovednosť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vedeli ste, že ultrazvukové vyšetrenie nemusí život iba zachrániť, ale môže ho aj ohroziť?

V dnešnej dobe je technológia neoddeliteľnou súčasťou zdravotníctva. Elektrické zdravotnícke zariadenia, ako sú EKG, defibrilátory, CT skenery a mnoho ďalších, sú dôležité pre diagnostiku a liečbu pacientov. Avšak, ako každé zariadenie, aj tieto potrebujú pravidelnú údržbu a revíziu.

V tomto článku sa pozrieme na dôvody, ktoré robia revízie elektrických zdravotníckych zariadení tak dôležitými, a na spôsoby, ako môžu prispieť k lepšej zdravotnej starostlivosti.

Typy zdravotníckych elektrických zariadení

Zdravotnícke elektrické zariadenie je elektrické zariadenie, ktoré má aplikačnú časť prikladanú k pacientovi alebo ktoré prenáša energiu do pacienta. Toto zariadenie môže tiež detegovať prenos takejto energie. Medzi tieto zariadenia patrí široká škála zdravotníckych pomôcok, ktoré sa často používajú pri lekárskych vyšetreniach.

Patria sem napríklad

 1. Vysokofrekvenčné chirurgické zariadenia
 2. Srdcové defibrilátory
 3. Terapeutické a diagnostické ultrazvukové zariadenia   
 4. Lekárske lasery
 5. Ventilátory pre pacientov
 6. Inkubátory a ohrievače dojčiat
 7. Lekárske postele
AED - automatický elektronický defibrilátor.

Potenciálne nebezpečenstvá

Hoci sú elektrické zdravotnícke zariadenia nevyhnutné pre modernú zdravotnú starostlivosť, môžu predstavovať riziko pre pacientov, zdravotnícky personál a servisný personál, najmä ak sa zanedbáva ich elektrická bezpečnosť. Tieto zariadenia môžu prinášať rôzne typy nebezpečenstiev, vrátane:

Nepriaznivé účinky na organizmus

Nebezpečenstvá spojené s elektrickým prúdom môžu mať rôzne nepriaznivé účinky na ľudský organizmus, v závislosti od charakteristík prúdu (jednosmerný, striedavý, frekvencia). Tieto účinky sa zvyšujú s väčšou silou prúdu prechádzajúceho telom a s dlhšou dobou jeho pôsobenia.

Elektrický prúd môže spôsobiť u človeka:

Striedavý prúd môže navyše spôsobiť:

MD test, zariadenie na revízie elektrických zdravotníckych zariadení.

Význam pravidelných revízií

Aby sme zabezpečili bezpečnosť a predišli riziku požiaru alebo poškodeniu zdravia v zdravotníckych zariadeniach, je nevyhnutné pravidelne vykonávať kontroly a revízie elektrických zariadení. Tieto preventívne opatrenia môžu odhaliť potenciálne chyby a zlyhania, čím sa predchádza možným problémom.

Podľa slovenských technických noriem je nevyhnutné, aby sa revízia elektrických zariadení používaných v zdravotníckom prostredí uskutočnila aspoň raz za 12 mesiacov. Tento proces je kľúčový pre zabezpečenie ich správnej funkčnosti a bezpečnosti pacientov aj personálu.

V súlade s § 13a Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., je povinnosťou každého prevádzkovateľa takéhoto v zdravotníctve využívaného elektrického zariadenia vykonávať revízie elektrického zdravotného zariadenia. Tieto revízie sú neoddeliteľnou súčasťou udržiavania štandardov bezpečnosti. Pri revíziách sa merajú unikajúce prúdy na rôznych miestach, aby sa zabezpečila ich bezpečná prevádzka.

Máte záujem o revíziu elektrických zariadení?

Pri kontrole zdravotníckych zariadení sa venuje osobitná pozornosť:

Podľa medzinárodnej normy IEC 60601-1 rozlišujeme tri typy príložných častí:

Tieto normy a merania sú nevyhnutné pre zabezpečenie toho, že zdravotnícke zariadenia sú bezpečné a spoľahlivé pri každodennom používaní v zdravotníckom prostredí.

Rozdelenie zdravotníckych elektrických zariadení podľa IEC 60601-1-

Kto stojí za bezpečnosťou vašich zdravotníckych zariadení?

Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrického zdravotníckeho zariadenia je nevyhnutné, a preto vyžaduje odbornú pozornosť. V súlade s § 9 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., revízie týchto zariadení môže vykonávať len kvalifikovaný revízny technik s potrebnou odbornou spôsobilosťou, ako je definované v § 24 tej istej vyhlášky. Toto opatrenie zaručuje, že všetky elektrické zariadenia budú preverené a schválené podľa najvyšších štandardov bezpečnosti, čím sa znižuje riziko nehôd a zvyšuje celková bezpečnosť pracoviska.

Prevádzkovateľ má taktiež právo určiť osobu s odbornou spôsobilosťou, ktorá bude revízie a kontroly vykonávať.  

Na odbornú prehliadku a odbornú skúšku, využíva revízny technik ILLKO MD test. Tento špecializovaný tester slúži pre revízie elektrických zdravotníckych prístrojov a spotrebičov. Zaručuje presnosť a spoľahlivosť pri detekcii akýchkoľvek nedostatkov alebo potenciálnych rizík. 

Záver

V dnešnej dobe, kedy je zdravotníctvo neoddeliteľne späté s používaním rozsiahleho spektra elektrotechnických a elektronických prístrojov, je nevyhnutné klásť dôraz na ich pravidelnú údržbu a revízie. Tento proces nielenže zvyšuje bezpečnosť pacientov pred rizikom elektrického úrazu, ale tiež efektívne predlžuje životnosť cenných zdravotníckych zariadení. Pravidelné kontroly zabezpečujú, že zdravotnícke prístroje fungujú presne tak, ako majú, a sú vždy pripravené poskytnúť neoceniteľnú službu v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

V pracovnom svete nám slovo "stres" často evokuje negatívne pocity a obavy. Vedeli ste však, že stres nemusí byť vždy zlý? Áno, čítate dobre. Existuje aj dobrý stres aj zlý stres, a to, ako reagujeme na tieto emócie, môže mať významný vplyv na náš pracovný život a celkový pohľad na svet. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako zvládať stres v pracovnom prostredí a dosiahnuť tak lepšiu rovnováhu medzi naším osobným a pracovným životom.

„Stres patrí k životu rovnako ako vzduch a dýchanie. Existuje jediný spôsob, ako sa stresu vyhnúť. ZOMRIEŤ. „

Hans Selye

Ako ovplyvňuje stres pohodu zamestnancov?

Stres na pracovisku sa prejavuje rôznymi fyzickými a emocionálnymi príznakmi vrátane únavy, frustrácie, podráždenosti, a ak je dlhodobo ignorovaný, môže viesť až k vážnym zdravotným problémom, ako sú depresia a kardiovaskulárne ochorenia. Tieto stresy nie sú len súkromnou záležitosťou zamestnancov.

Odrážajú sa v ich pracovnom výkone, ovplyvňujú produktívne zapojenie, schopnosti tvorivého riešenia problémov a tímovú dynamiku. V dôsledku toho sa riadenie stratégií pracovného stresu stáva základným nástrojom na udržanie zdravých a efektívnych zamestnancov.

Dobrý a zlý stres

Dobrý stres

Dobrý stres alebo eustres je typ stresu, ktorý cítite, keď ste vzrušený. Váš pulz sa zrýchli a vaše hormóny sa rozbehnú, ale nie je tam žiadna hrozba ani strach. Dobrý stres je krátkodobý, inšpiruje nás, motivuje nás, sústreďuje našu energiu a zvyšuje výkon.

Zlý stres

Zlý stres je však ten druh, ktorý vás vyčerpáva, znervózňuje a je škodlivý pre vaše zdravie. Zlý stres alebo distres môže viesť k úzkosti, zmätenosti, zlej koncentrácii a zníženej výkonnosti. Distres môže byť krátkodobý (akútny) alebo dlhodobý (chronický). Akútny stres si nevyberie ťažkú ​​daň na vašom tele, ak nájdete spôsoby, ako rýchlo relaxovať.

Chronický stres

Chronický stres, keď opakovane čelíte stresorom, si však môže vybrať na vašom tele veľkú daň a môže mať negatívne účinky na zdravie. Príznaky stresu môžu byť fyzické, psychické a behaviorálne ako napríklad: bolesti hlavy, nespavosť, priberanie na váhe, búšenie srdca, gastrointestinálne ťažkosti ako je hnačka alebo zápcha, dermatologické poruchy, úzkosť, depresie, podráždenosť, pesimizmus, agresivita, pokles pracovného výkonu, zmeny nálady, nižšia tolerancia frustrácie a netrpezlivosti, problémy s medziľudskými vzťahmi a ďalšie.

Stresory na pracovisku

Nasledujúce problémy boli identifikované ako potenciálne stresory na pracoviskách. Prístup k riadeniu rizík určí, ktoré z nich existujú na vašom pracovisku a čo ich spôsobuje.

Stresory vyskytujúce sa na pracovisku:

Potrebujete pomôcť s určením pracovnej záťaže?

Dobrý aj zlý stres vedie k tomu, že vaše telo uvoľňuje hormóny, ako je adrenalín a kortizol, ktoré spúšťajú bežné príznaky stresu ako motýle v žalúdku, búšenie srdca a spotené dlane. V konečnom dôsledku to, čo odlišuje dobrý stres od zlého, je to, ako na tento zážitok reagujete alebo ako sa cítite.

Ako znížiť zlý stres?

Existuje mnoho spôsobov, ako zvládnuť napätie na pracovisku. Stres sa stáva problémom vtedy, keď začne ovládať váš život. Kľúčom k zvládaniu stresu je identifikácia zlých stresorov vo vašom živote a vývoj zdravých spôsobov, ako sa s nimi vysporiadať.

Tip od nás

U nás v JKBOZ všetci používame na pomoc s manažovaním pracovných činností a zvládaním stresu zápisník Timemaster. Pomáha nám naplánovať si svoj deň efektívnejšie, vieme lepšie pripraviť a tak neostáva čas na stres.

Ako teda znížiť zlý stres? Odpoveď spočíva v týchto bodoch:

 1. Predpracovaný rituál

  začnite deň plánovaním, správnou výživou a pozitívnym prístupom, čo vám pomôže ľahšie zvládať stres z pracovných úloh

 2. Zbavte sa zlých návykov, ktoré prispievajú k stresu na pracovisku

  rozhodujte sa hneď, neodkladajte rozhodnutia a neodsúvajte ich. Riaďte sa pravidlom: to, čo viete spraviť do 5 minút, neplánujte, ale urobte ihneď.

 3. Ujasnite si svoje očakávanie na tento deň

  určite si priority dňa, komunikujte s nadriadenými

 4. Prijmite, že existujú udalosti, ktoré nemôžete ovládať

  nenechať sa vyviesť z miery zmenami

 5. Neúspech nie je katastrofa

  mali by ste ho považovať za prirodzenú súčasť života a práce, súčasne aj za podstatný motivačný aspekt možného budúceho úspechu

 6. Myslite pozitívne

  akýkoľvek problém, ktorý sa objaví berte ako výzvu, pri riešení problému zvážte všetky možné alternatívy, stotožnite sa aj s tými najhoršími

 7. Vyhnite sa konfliktom s kolegami

  vsaďte na otvorenú a priamu komunikáciu s kolegami, v prípade konfliktov medzi podriadenými zastávajte rolu mediátora

 8. Zlepšite vzťahy v tíme

  nenechajte sa ako vedúci organizácie vťahovať do drobnejších operatívnych problémov

 9. Zlepšite vzťahy so zamestnancami

  nepoužívajte metódu príkazov a zákazov, ale snažte sa s entuziazmom nadchnúť svojich pracovníkov

 10. Plánovanie

  výrazne znižuje napätie v práci

 11. Fyzická aktivita

  aktívny pohyb zaisťuje, že vaše telo bude lepšie pripravené na boj so stresom

 12. Venujte sa rodine a záľubám

  skvelý spôsob na zníženie stresu, tlačia vás k tomu, aby ste si dali prestávku a oddýchli si a zároveň boli produktívny

Výhody prevencie stresu na pracovisku

Záver

V závere tohto článku sme si uvedomili, že stres nemusí byť vždy zlý. Ak chcete znížiť negatívne účinky stresu, je dôležité identifikovať stresory a naučiť sa s nimi efektívne pracovať. S radami, ktoré sme vám poskytli môžete dosiahnuť lepšiu kontrolu nad stresom nie len vo svojom pracovnom prostredí, ale aj súkromnom živote. Pamätajte, že udržanie zdravého vzťahu so stresom je kľúčom k vašej pohode a úspechu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ľudské oko, to je fascinujúci prírodný aparát, ktorý nás spája so svetom okolo nás. Dúhovka, rohovka, šošovka, sietnica a optický nerv - to sú len niektoré z jeho zložiek, ktoré spoločne vytvárajú obraz, ktorý vidíme. Každá časť oka hrá svoju jedinečnú úlohu v procese videnia, od ohýbania svetla až po prenos signálov do mozgu. Bez tohto úžasného orgánu by sme boli odrezaní od vizuálneho sveta, ktorý nás obklopuje.

V dnešnej digitálnej dobe sa stáva nevyhnutným denným zvykom stráviť veľké množstvo času pred obrazovkami rôznych elektronických zariadení. S tým súvisí narastajúci problém súvisiaci so zrakom, ktorý trápi čoraz viac ľudí. Máte unavené, citlivé a bolestivé oči, či rozmazané alebo zahmlené videnie? Pracujete dlhodobo s počítačom? V tomto článku preskúmame faktory, ktoré prispievajú k digitálnej únave očí a poskytneme odborné rady na ochranu zraku.

Čo je digitálna únava očí?

Digitálna únava očí, známa aj ako syndróm počítačového videnia, je jav, ktorý zahŕňa vizuálne a očné príznaky v dôsledku dlhodobého používania digitálnych obrazoviek a zariadení. Veľký podiel pracovnej sily na Slovensku pracuje na administratívnych pozíciách a denne využíva zobrazovacie jednotky väčšinu svojho pracovného dňa. Toto nadmerné využívanie digitálnych technológií môže byť príčinou viacerých problémov s očami, ako aj so samotným zrakom.

Hlavnými príznakmi digitálnej únavy očí sú:

Tieto príznaky sa objavujú najčastejšie u ľudí, ktorí trávia dlhé hodiny pred obrazovkou, napríklad pri práci v kancelárii. 

Vidíte dobre? Otestujte sa!

Prečo tento problém vzniká?

Hlavným dôvodom únavy očí je sústredenie a zaostrovanie pohľadu do blízka, čo vedie k preťaženiu svalov zodpovedných za zaostrovanie. Pri dlhodobom sledovaní obrazovky je tiež menšia frekvencia žmurkania, čo spomaľuje produkciu slzného filmu a vedie k suchým očiam. Tieto fyziologické faktory vedú k podráždeniu očí, rozmazanému videniu a iným nepríjemným symptómom.

Tu sú niektoré hlavné príčiny:

 1. Nesprávna vzdialenosť a uhol obrazovky: Vzdialenosť a uhol vášho počítačového monitora sa zvyčajne líšia od vzdialenosti, keď čítate knihu alebo píšete na papier. V dôsledku toho musia vaše očné svaly viac pracovať a meniť zaostrenie pri práci s digitálnymi obrazovkami. Pre správne nastavenie obrazovky sa riaďte pokynmi vášho bezpečnostného technikapracovnej zdravotnej služby.
 2. Napätie očí: Dlhodobé sústredenie očí na obrazovku alebo displej a klávesnicu, ktoré sú pomerne blízko tváre, môže preťažiť očné svaly.
 3. Málo žmurkania: Pri sústredení sa na obrazovku žmurkáme až 5x menej a slzný film na povrchu oka tak vysychá.
 4. Svetlo obrazovky: Svetlo obrazovky môže prispieť k únave očí. Taktiež nevhodné umiestnenie monitora, či osvetlenie v miestnosti môže spôsobiť odraz na obrazovke. Nie ste istý, či máte správne a dostatočné osvetlenie na pracovisku? Pomôcť vám môžu profesionáli, ktorí vám osvetlenie odmerajú a posúdia, či je osvetlenie na pracovisku dostatočné. Viac o meraniach na pracovisku sa môžete dočítať tu.
 5. Dlhodobé používanie: Zamestnanci, ktorí sa na obrazovky pozerajú dve alebo viac hodín v rade každý deň, majú najväčšie riziko tohto stavu.

Potrebujete meranie osvetlenia?

Ako si ochrániť zrak?

Pravidlo 20-20-20

Jedným z hlavných odporúčaní na ochranu zraku je dodržiavanie pravidla 20-20-20. To znamená, že každých 20 minút by ste mali odtrhnúť zrak od obrazovky na 20 sekúnd a sústrediť sa na objekt vzdialený aspoň 20 stôp, čo je asi 6 metrov. Stačí sa pozrieť preč od obrazovky počítača alebo von oknom. Toto pravidlo umožňuje očným svalom oddýchnuť si od neustáleho sústredenie sa na jeden bod a prenastaviť sa na videnie do diaľky. Ak vás virtuálne stretnutia držia na stoličke dlhší čas, zavrite oči na 20 sekúnd, aby si oddýchli.

Digitálna únava očí a pravidlo 2O/20/20.

Prestávky pre zdravie očí

Štandardnou praxou administratívnych pracovníkov je prerušiť dlhé sedavé obdobie prestávkou na ponaťahovanie svalov a prechádzkami na vyčistenie hlavy. Po odpútaní od pozerania na obrazovku doprajete očiam oddych, ktorý je dôležitý pre zdravie celého tela.

Správna ergonómia

Správnu ergonómiu na pracovisku určuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z., ktoré stanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami. Nariadenie hovorí, že optimálna pozorovacia vzdialenosť medzi okom zamestnanca a obrazovkou by mala byť medzi 500 mm až 700 mm. Táto vzdialenosť závisí od veľkosti detailu na obrazovke. Pozorovacia vzdialenosť však nesmie byť menšia ako 400 mm.

Digitálna únava očí a správna egonómia.

Používajte očné kvapky

Umelé slzy sú riešením pre mnohých ľudí, ktorých kvalitu života ohrozuje nepríjemný pocit suchého oka. Informujte sa o odporúčaných typoch a značkách voľne predajných očných kvapiek, ktoré sa dajú kúpiť bez lekárskeho predpisu.

Ďalšie opatrenia

Okrem toho je dôležité dodržiavať aj ďalšie opatrenia na ochranu zraku. Patria sem pitie dostatočného množstva vody na hydratáciu očí, pravidelné vetranie miestnosti na minimalizáciu suchého vzduchu a vyhýbanie sa priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie, čo môže zhoršiť suchosť očí.

Záver

Digitálna únava očí je závažným problémom v modernom svete, ktorý môže mať negatívny vplyv na celkové zdravie zraku. S pravidelným dodržiavaním opatrení na ochranu zraku môžeme minimalizovať riziko vzniku problémov so zrakom spojených s používaním digitálnych technológií. Prevencia je kľúčom k udržaniu zdravých očí a zachovaniu optimálneho zraku aj pri častejšom používaní elektronických zariadení. Dobrou správnou je, že hoci digitálna únava očí môže byť naozaj nepríjemná, zvyčajne nevedie k trvalým problémom so zrakom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Organizujete vo vašej spoločnosti školenia a neustále bojujete s tabuľkami a termínmi? Nezúfajte. Existuje spôsob, ako zvládnuť evidenciu školení hladko a bez stresu. V tomto článku vám ukážeme, ako mať všetko pod kontrolou a zabezpečiť, aby boli školenia vašich zamestnancov vždy aktuálne a v súlade s predpismi.

Dôležité legislatívne povinnosti zamestnávateľa

Evidencia školení nie je len o zaškrtávaní políčok. Je to jeden z dôležitých krokov pre bezpečné pracovné prostredie a splnenie legislatívnych požiadaviek. Či už ide o školenia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Ochrana pred požiarmi (OPP), alebo odborné školenia, efektívna evidencia zabezpečí, že sú vaši zamestnanci vždy pripravení a kvalifikovaní.

Ako zamestnávateľ máte povinnosť zabezpečiť, že všetky školenia sú riadne zaznamenané a platné. To je kľúčom k ochrane zdravia vašich zamestnancov a k zabezpečeniu, že vaša spoločnosť je v súlade so všetkými pravidlami.

Evidencia školení zastaralým spôsobom

Dôsledky neplatných školení

Nesplnenie požiadavky na absolvovanie potrebného školenia alebo neaktualizovanie odborných znalostí môže prinášať rôzne riziká:

Tieto riziká zdôrazňujú dôležitosť správnej a efektívnej evidencie školení. Môže byť využitá ako pri riadení ľudských zdrojov, tak aj pri zabezpečení súladu s právnymi predpismi.

Efektivita na dosah klliku

Čo je vlastne elektronická evidencia školení? Je to systém, ktorý umožňuje organizáciám digitalizovať a automatizovať proces plánovania, zaznamenávania a vyhodnocovania školení. Tento systém poskytuje komplexný prehľad o všetkých vzdelávacích aktivitách, vrátane typov školení, dátumov konania, platnosti školení, zoznamu účastníkov, lekárskych prehliadok, atď.

Elektronická evidencia školení, JKBOZ

Zabudnuté termíny a školenia sú minulosťou. Elektronická evidencia školení funguje ako navigačný systém pre vaše HR oddelenie, pričom vám poskytuje jasný prehľad o aktuálnom stave a budúcom smerovaní. Eliminuje sa tak možnosť vykonávania prác bez potrebnej spôsobilosti a zamestnanci sú vždy pripravení, plní znalostí a zručností, na akúkoľvek výzvu.

S elektronickou evidenciou máte všetky potrebné informácie na dosah jedného kliku - jednoduché vyhľadávanie, bezproblémová aktualizácia a kontinuálne monitorovanie platnosti školení. Vitajte v ére efektivity, kde je každé školenie riadne zaznamenané, každý zamestnanec je kvalifikovaný a každá právna požiadavka je splnená. Tento systém predstavuje kľúčový nástroj pre zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a optimalizáciu procesov vzdelávania a školenia.

Výhody elektronickej evidencie

Elektronická evidencia odborných školení prináša mnoho výhod, medzi ktoré patrí:

Tieto výhody môžu prispieť k efektívnejšiemu procesu školenia a vzdelávania. Je však dôležité poznamenať, že úspech elektronickej evidencie závisí od mnohých faktorov, vrátane kvality použitého systému, zapojenia HR oddelenia, vedúcich pracovníkov a školiteľov.

Prehľad a kvalita ako kľúč k úspechu

Váš tím je ako švajčiarsky nožík - všestranný a vždy pripravený. Aby ste však dokázali tento stav udržať, musíte mať prehľad o školeniach, ktoré sú základom odbornosti vášho tímu. Od ochrany zdravia pri práci (BOZP) až po školenia na obsluhu motorových vozíkov - každé z nich má svoje nezastupiteľné miesto v kontexte profesionálneho rozvoja.

Nechajte chaos a chyby v minulosti. Eliminujte pracovné chyby a optimalizujte kvalitu výkonu vo vašej organizácii prostredníctvom komplexnej evidencie školení. So sofistikovaným systémom, ktorý využívame budete mať vždy aktuálny prehľad o tom, ktorý zamestnanec absolvoval aké školenie a kedy.

Tento systém vám umožní efektívne riadiť svoje zdroje, ušetriť čas a energiu, ktorú môžete namiesto administratívy investovať do strategického rozvoja vašej spoločnosti. Nechajte procesy plánovania, sledovania a vyhodnocovania školení na nás a sústreďte sa na to, čo je pre vás najdôležitejšie - rast a prosperitu vašej organizácie.

Váš tím na prvom mieste

Ponechajte starosti s papierovou administratívou v minulosti. Riešenie s našou aplikáciou môže byť vaším spoľahlivým nástrojom pre elektronickú evidenciu školení. Môžeme tak za vás aktívne monitorovať platnosť školení, generovať podrobné správy a zabezpečovať dodržiavanie legislatívnych požiadaviek bez zbytočného úsilia z vašej strany.

Elektronická evidencia odborných školení, lekárskych prehliadok, školení BOZP a OPP, JKBOZ.

Na konci každého kalendárneho mesiaca vám na základe údajov z aplikácie poskytneme komplexný prehľad o stave školení a upozorníme vás na nadchádzajúce termíny platnosti školení, čím zabezpečíme, že nezmeškáte žiadne školenie. Týmto spôsobom zabezpečíme neustálu pripravenosť vašich zamestnancov a splnenie všetkých relevantných právnych požiadaviek.

Záver

Moderné organizácie považujú elektronickú evidenciu školení za cenný nástroj. Pomáha zvyšovať efektivitu vzdelávacích programov a zároveň zabezpečuje súlad s aktuálnymi požiadavkami. Investovať do tejto platformy znamená investovať do vašej konkurencieschopnosti. Umožní vám rýchlo reagovať na zmeny na trhu a tým pádom udržať náskok pred konkurenciou.

Bezpečnosť a spokojnosť zamestnancov? S naším systémom to nie je problém. Pomohli sme odbremeniť už mnohé spoločnosti. Ponúkame vám riešenie, ktoré zjednodušuje sledovanie a riadenie školení. Zvyšuje efektivitu a zabezpečuje pripravenosť vášho tímu čeliť výzvam pracovného prostredia.

Zaujíma vás, ako môže elektronická evidencia školení posunúť vašu organizáciu vpred? Kontaktujte nás a zistite, ako vám môžeme pomôcť dosiahnuť bezstarostnosť a istotu vo vzdelávaní a rozvoji zamestnancov.

Zistite viac!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, bežne známe ako motorové vozíky, sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach na logistiku a manipuláciu s materiálom. Bezpečná obsluha motorových vozíkov je kľúčová pre zabezpečenie hladkého a efektívneho pohybu materiálov a zariadení. Avšak, nie každý môže obsluhovať tieto zariadenia. Aké podmienky musíte splniť, aby ste mohli obsluhovať motorový vozík?

V tomto článku vám prinášame zhrnutie všetkých dôležitých informácií, ktoré budete potrebovať na obsluhu motorových vozíkov.

Kto môže obsluhovať motorový vozík?

Obsluha motorových vozíkov je zodpovednou úlohou, ktorá vyžaduje určité predpoklady a splnenie špecifických požiadaviek. Podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP je povinnosťou zamestnávateľa poveriť na prácu s motorovým vozíkom iba tých zamestnancov, ktorí absolvovali školenie obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh vozíka. Toto školenie zahŕňa nielen technické aspekty ovládania vozíka, ale aj bezpečné postupy, ako je prevencia nehôd, správne zaobchádzanie s nákladom, a všeobecné predpisy pre obsluhu motorových vozíkov.

Školenia obsluhy motorových vozíkov vykonávajú osoby, alebo spoločnosti s vydaným oprávnením na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov. Školiť môže pritom iba osoba, ktorá je zapísaná v projekte schválenom Národným Inšpektorátom Práce.

Školenie obsluhy motorových vozíkov JKBOZ.

Čo potrebujem na absolvovanie školenia?

Na Slovensku existujú špecifické požiadavky na získanie preukazu na obsluhu motorových vozíkov. Tieto požiadavky sa zvyčajne týkajú minimálneho veku, zdravotného stavu, absolvovania školenia a úspešného absolvovania skúšok.

Aby ste mohli bezpečne obsluhovať motorový vozík, potrebujete teda absolvovať školenie obsluhy motorových vozíkov. Školenia môžu byť rôzneho typu v závislosti od typu vozíka a pracovného prostredia.

Na prijatie do základného školenia je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

Priebeh školenia

Školenie sa skladá z teoretickejpraktickej časti. V rámci teoretickej časti sa na školení naučíte o samotnej konštrukcií motorového vozíka a jeho komponentov a spôsoby jeho údržby, pravidlá cestnej premávky, náuku o prevádzke, zdravotnú prípravu, či predpisy BOZP. Obsluha motorových vozíkov vyžaduje veľkú zodpovednosť a obozretnosť a preto je dôležité, aby si bola obsluha vozíka vedomá všetkých bezpečnostných opatrení.

Po ukončení teoretickej časti prípravy začne praktický výcvik. Praktická časť obsahuje výcvik vo vedení motorového vozíka v prevádzke, manipuláciu s materiálom, výcvik v údržbe a dennej kontrole motorového vozíka a výcvik v zdravotnej príprave.

Preukaz obsluhy motorových vozíkov JKBOZ.

Dĺžka jednotlivých častí školenia sa odvíja od typu motorového vozíka v prílohe č. 7 vyhlášky MPSVaR č. 356/2007 Z. z., na obsluhu ktorého sa školíte. V závere školenia podstúpite písomný test a praktickú skúšku. Po úspešnom absolvovaní všetkých častí školenia získate Preukaz obsluhy motorových vozíkov. Preukaz platí na Slovensku aj v iných členských štátoch EÚ.

Druhy školení

Pre udržanie bezpečnosti je dôležité pravidelne kontrolovať spôsobilosť osôb, ktoré obsluhujú motorové vozíky. Existujú tieto druhy školení:

Školenie obsluhy motorových vozíkov - praktická časť. JKBOZ

Nezabudnite na lekársku preventívnu prehliadku, ktorú je potrebné absolvovať do piatich rokov odo dňa vydania preukazu alebo od absolvovania predchádzajúcej lekárskej prehliadky. V prípade, že vás lekár uzná zdravotne nespôsobilým na obsluhu motorových vozíkov, motorový vozík nesmiete obsluhovať.

Lekársku spôsobilosť na obsluhu motorových vozíkov vám posúdi váš všeobecný lekár, ktorý vás môže poslať na ďalšie vyšetrenia k špecialistom.

Aké poznáme motorové vozíky?

1. TRIEDA

2. DRUH

Nízkozdvižné:

Vysokozdvižné:

Záver

Pamätajte, že obsluha motorových vozíkov je zodpovednou úlohou, ktorá vyžaduje nielen technické zručnosti, ale aj dôkladné pochopenie bezpečných postupov a zodpovednosť voči sebe aj ostatným. Kvalitné a pravidelné školenie je kľúčom k zabezpečeniu bezpečnej a efektívnej manipulácie s materiálmi a zariadeniami.

V našej spoločnosti neustále dbáme na vysokú kvalitu našich školení obsluhy motorových vozíkov, ktoré poskytujeme prostredníctvom našich skúsených školiteľov. Poskytneme vám všetky potrebné znalosti a zručnosti, ktoré budete potrebovať na bezpečnú a efektívnu obsluhu motorových vozíkov.

Nenechajte nič na náhodu! Zabezpečte si kvalitné školenie od nás a uistite sa, že budete pripravený na bezpečnú manipuláciu s motorovými vozíkmi. Kontaktujte nás ešte dnes a získajte viac informácií o našich školeniach obsluhy motorových vozíkov. Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou!

Jedna odpoveď na na “Kto môže obsluhovať motorový vozík?”

 1. Július Gažovič Avatar
  Július Gažovič

  Jasné s užitočné

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Veľké priestory priemyselných budov a skladov môžu byť často neprehľadné, mätúce a hlavne nebezpečné. V prostredí s neustálym pohybom ľudí, vozidiel, materiálu a rôznych zariadení je preto dôležité mať prehľadné, efektívne a hlavne bezpečné usporiadanie pracovného prostredia. Podlahové značenie tak predstavuje jeden z kľúčových aspektov bezpečnosti a efektívnosti pracovných priestorov.

V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť podlahového značenia a jeho výhody. Ukážeme si používané farebné značenia, aké priestory by mali byť označené, ako môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a efektivite pracovného prostredia, ako aj na návrh a realizáciu podlahového značenia.

Čo je podlahové značenie?

Podlahové značenie je metóda označovania podláh pomocou symbolov, farieb, značiek a textov zabezpečujúcich definovanie hraníc a varovných signálov kľúčových pre prevenciu úrazov a nehôd. Symboly, farby a značky slúžia na identifikáciu a označenie nebezpečných zón, dopravných uličiek, únikových ciest, pracovných zón, úložných priestorov a iných dôležitých miest v spoločnostiach.

Celkovo je podlahové značenie dôležitým nástrojom pre zabezpečenie bezpečnosti, orientácie a organizácie v rôznych prostrediach, či už ide o továrne, sklady, kancelárie, nákupné centrá, nemocnice alebo iné verejné budovy.

zákaz motorového vozíka podlahové značenie JKBOZ

Farba podlahového značenia a jej vplyv na zamestnancov

Farebne odlíšené a jasné podlahové značenie môže mať psychologický vplyv na zamestnancov a tým vytvárať jasné hranice a varovné signály. Vďaka psychologickému efektu sa zamestnanci cítia bezpečnejšie a lepšie sa orientujú vo svojom pracovnom prostredí.

Psychologické aspekty a tým aj zvýšenie úrovne bezpečnosti predstavuje aj použitie farebného spektra farieb, ktoré v zamestnancoch vyvoláva ešte väčšiu potrebu dodržovania bezpečnosti a organizovanosti priestorov. Bezpečnosť práce na pracoviskách sa zvyšuje vtedy, ak sú zamestnanci vizuálne informovaní o nebezpečných oblastiach, ak sú predmety uložené na svojich miestach a ak sú jasne označené bezpečné komunikácie pre chodcov a únikové cesty.

Čo teda znamenajú jednotlivé farby?

Pre označenie nebezpečných zón, dopravných uličiek, únikových ciest, pracovných zón, úložných priestorov a požiarnych zariadení je možné použiť tieto farby:

podlahové značenie JKBOZ

Pri využití rôznych farieb je dôležité zabezpečiť, aby boli všetci zamestnanci informovaní o ich význame a využití. Preto odporúčame zahrnúť informácie o použitých farbách do školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj do školení o ochrane pred požiarmi. Tento postup pomôže zlepšiť bezpečnosť a orientáciu v pracovnom prostredí a zvýšiť povedomie o bezpečnostných opatreniach medzi všetkými zamestnancami.

Okrem toho je dôležité zahrnúť použité farby a ich význam do interných predpisov a postupov, ako aj prevádzkových a dopravno-prevádzkových predpisov. Týmto spôsobom zabezpečíte, že bude podlahové značenie efektívne a účinné pri poskytovaní informácií a zlepšovaní bezpečnosti v pracovnom prostredí.

Povinnosti zamestnávateľa

Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť vo svojich skladových priestoroch podlahové značenie? Naša odpoveď znie “ÁNO”.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) a l) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a čl. 4.3.2, čl. 4.3.7 STN 26 9030: 1993, určiť vo svojom vnútornom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidlá týkajúce sa pohybu chodcov po komunikáciách v skladových priestoroch. Taktiež je povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce. Z toho vyplýva nutnosť zabezpečiť podlahové značenie prevádzkovateľom v skladových priestoroch.

Nákres podlahového značenia JKBOZ

Výhody v priemyselnom prostredí

Medzi hlavné výhody podlahového značenia patria hlavne zvýšená bezpečnosť a prevencia pracovných úrazov, lepšia organizácia pracovného priestoru, zvýšená efektivita a produktivita a jasnejšia navigácia pre zamestnancov a návštevníkov. Taktiež môže pomôcť zlepšiť bezpečnosť pracovného prostredia tým, že jasne označí nebezpečné oblasti.

Medzi takéto oblasti môžeme zaradiť napríklad požiarny východ, núdzové východy, oblasti so zvýšeným rizikom úrazu, a iné bezpečnostné zóny. Jedným z najdôležitejších bodov je taktiež oddelenie dopravných a peších trás vo všetkých častiach závodu, či už ide o skladovú uličku, montáž, výrobnú oblasť alebo baliacu zónu. Nie vždy je možné postaviť fyzickú bariéru medzi oblasťami, ktoré používajú chodci a vysokozdvižné vozíky. Preto umožňuje podlahové značenie zamestnancom a návštevníkom rýchle a jednoduché identifikovanie nebezpečných oblastí a tak minimalizovať riziko úrazu.

Návrh podlahového značenia

Dobre navrhnuté podlahové značenie môže zvýšiť produktivitu pracovníkov tým, že zlepšuje ich orientáciu, minimalizuje čas stratený hľadaním miestností, náradia alebo materiálu a tak znižuje riziko pracovných úrazov.

Pri navrhovaní a implementácii podlahového značenia je dôležité zvážiť faktory ako typy značenia a farby, umiestnenie značenia vzhľadom na pracovné procesy, tok zamestnancov a materiálu, legislatívne predpisy, bezpečnostné normy, a dlhodobú udržateľnosť značenia.

tvrdenie podlahového značenia pomocou UV žiarenia

Rozumieme, že každý sektor má svoje jedinečné potreby. Či už ide o označovanie bezpečnostných zón alebo špecifických pracovných oblastí, vám naši odborníci vedia poskytnúť značenie presne podľa špecifikácií vášho odvetvia. Preto vám navrhneme riešenie podlahového značenia presne podľa vašich potrieb a platnej legislatívy na zabezpečenie bezpečnosti vašich zamestnancov. Veľký výber farieb, či dokonca možnosť protišmykového prevedenia zabezpečujú možnosť personalizovaného riešenia pre každú prevádzku.

Najlepšie postupy pre úspešnú realizáciu podlahového značenia zahŕňajú dôkladnú analýzu pracovného prostredia a potrieb zákazníka, použitie vysoko viditeľných a odolných materiálov, pravidelnú údržbu značenia, zapojenie zamestnancov do procesu návrhu a potrieb značenia, ako aj následné vyhodnotenie efektivity značenia po jeho implementácii.

Výber správnej metódy aplikácie a realizácie

Čas sú peniaze a preto vám pri výbere realizácie podlahového značenia odporúčame zvoliť to najmodernejšie a najefektívnejšie riešenie. Aplikácia podlahového značenia môže od závislosti veľkosti priestorov a využitých materiálov trvať aj niekoľko dní.

Technológia, ktorú používame má nasledovné výhody:

realizácia podlahového značenia

Záver

Podlahové značenie je nenahraditeľným nástrojom pre zabezpečenie bezpečnosti, organizácie a efektivity pracovného prostredia v priemyselných závodoch a skladoch. Je dôležité, aby ste neustále monitorovali a aktualizovali značenie podľa potrieb a zmien v pracovnom prostredí. Nezabúdajte, že správne navrhnuté a zrealizované podlahové značenie je investíciou do bezpečnosti a účinnosti pracovného prostredia.

V prípade, že máte záujem o rýchlo tvrdnúce a kvalitné podlahové značenie vo vašom pracovnom prostredí nás neváhajte kontaktovať. S radosťou vás prevedieme celým procesom, navrhneme vám riešenia šité na mieru a poskytneme cenovú ponuku.

„Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, lebo záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc.“

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Pracovné úrazy sú celosvetovo hlavnou príčinou vážnych zranení a úmrtí. Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa odhaduje, že každý rok sa stane takmer 374 miliónov pracovných úrazov bez smrteľných následkov. To má za následok zhruba 439 miliónov stratených pracovných dní. Úrazy tak spôsobujú nielen obrovské fyzické utrpenie, ale aj finančnú záťaž pre podniky. Prvá pomoc je tak nenahraditeľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia nie len na pracovisku.

V tomto článku sa tak pozrieme na dôležitosť prvej pomoci a na to, prečo je nevyhnutné mať vyškolených pracovníkov v oblasti prvej pomoci.

Čo je vlastne prvá pomoc?

Prax prvej pomoci, má svoje korene už v starovekých civilizáciách a vo vojne. Bolo to však v 18. storočí, kedy sa začala formalizácia život zachraňujúcich liečebných postupov so spoločnosťami, ktoré sa venovali záchrane života a podporovali techniky resuscitácie. 

Prvá pomoc je súbor opatrení alebo ošetrení, ktoré sa cieľavedome účinne poskytujú pri poranení alebo náhlom ochorení postihnutému ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. To znamená, že je bezprostredná, zväčša laická – nezdravotnícka pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahradzuje zdravotnícke ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Aj vzdelaný lekár v teréne poskytuje prvú pomoc na laickej úrovni, ak nemá pri sebe žiadne vybavenie.

Po laickej prvej pomoci nemusí vždy nasledovať lekárske ošetrenie v zdravotníckom zariadení. Napríklad po mdlobe zdravého človeka so spontánnym zotavením, po epileptickom záchvate s typickým priebehom, u liečeného pacienta bez poranenia alebo u človeka s cukrovkou po hypoglykémii vyriešenej podaním cukru ústami. 

Prvá pomoc je praktická disciplína a preto sa nikto nenaučí poskytovať prvú pomoc bez praktického nácviku na modeloch, či vzájomne vo dvojici. Predmety a materiály potrebné na prvú pomoc väčšinou nie sú v prípade núdze k dispozícii, preto je potrebné často improvizovať. Zároveň je nutné poznamenať, že poskytnutie prvej pomoci nie je len morálnou, ale doslova zákonnou povinnosťou každého človeka. Podľa trestného zákona je totižto prvú pomoc povinný poskytnúť každý, ak pri tom nie je v ohrození vlastného života. 

Prečo je prvá pomoc nevyhnutná?

Školenie prvej pomoci je životne dôležitá zručnosť, ktorá presahuje obyčajné poučenie. Je to o posilnení postavenia, uvedomení a schopnosti urobiť skutočnú zmenu, keď sú životy v ohrození. Tieto kritické znalosti však nechránia len pred nehodami. Prvá pomoc vytvára kultúru pripravenosti, ponúka prísľub zachovania života, rýchlej reakcie a zotavenia. 

Predstavte si, že ste v práci a váš kolega náhle skolabuje a bolestivo sa chytá za hrudník. Medzi vašimi kolegami vypukne panika, pretože nevedia, čo majú robiť. Ale vy, ktorí ste absolvovali školenie prvej pomoci, vykročíte s istotou a presne viete, ako poskytnúť okamžitú pomoc, do príchodu záchranných zložiek. V takýchto chvíľach sa úplne jasne ukazuje kľúčový význam školenia prvej pomoci na pracovisku.

V prostredí, kde záleží na každej sekunde, môže tak pochopenie toho, ako reagovať, premeniť obyčajných ľudí na každodenných hrdinov. V nasledujúcich odstavcoch vám vysvetlíme, prečo je prvá pomoc nevyhnutná nie len v pracovnom prostredí.

Záchrana času

Bezodkladné poskytnutie správnej prvej pomoci môže pomôcť skrátiť čas na zotavenie osoby alebo môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Taktiež môže určiť, či bude postihnutá osoba trpieť krátkodobou alebo trvalou invaliditou. Pri záchrane života je každá minúta drahocenná a preto je nutné prijať počas prvých minút po úraze alebo náhlom ochorení rozhodujúce opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť výsledok udalosti.  

Rýchle kroky ako správne zastavenie krvácania, poskytnutie podpory dýchania alebo použitie defibrilátora môžu tak mať výrazný vplyv na celkovú prognózu postihnutého. Ak nie je základná prvá pomoc poskytnutá okamžite po vzniku úrazu alebo po náhlom zhoršení zdravia, tak už žiadna záchranná služba s profesionálnymi záchranármi nezabráni komplikáciám, trvalým následkom alebo až smrti. 

Školenie prvej pomoci JKBOZ.

Zvýšenie bezpečnosti pracoviska

Ak by sa niekto zranil, vedel by váš tím, čo má robiť? Reagovali by rýchlo a efektívne? Alebo by spanikárili a vystavili by tak postihnutého väčšiemu riziku? 

Efektívne školenie prvej pomoci na pracovisku môže mať obrovský vplyv na vašu spoločnosť. Vyškolení pracovníci v oblasti prvej pomoci sú v prípade núdze lepšie vybavení na poskytnutie prvej pomoci. Rýchla reakcia na zranenie na pracovisku pred príchodom záchranného zdravotníckeho personálu môže okrem záchrany života aj skrátiť čas zotavenia zraneného zamestnanca. To umožňuje zraneným zamestnancom vrátiť sa do práce rýchlejšie.

Vďaka školeniam prvej pomoci budú zamestnanci vedieť, čo je vo vnútri lekárničky a ako ju v prípade núdze efektívne použiť. Školenia taktiež prispievajú k bezpečnosti pracoviska tým, že vyškolení zamestnanci dokážu rýchlo a efektívne reagovať na situácie, čím znižujú riziko ďalších úrazov. Ich prítomnosť zároveň vytvára pocit bezpečia a znižuje stres spojený s núdzovými situáciami. Vyškolení pracovníci preto nie len poskytujú okamžitú pomoc, ale aj zvyšujú celkovú bezpečnosť a pohodu v pracovnom prostredí.

Prvá pomoc neudržiava zamestnancov v bezpečí iba pri práci, ale zručnosti, ktoré sa naučia, budú môcť preniesť aj mimo pracoviska. V prípade núdze budú tak vedieť efektívne liečiť seba, svoju rodinu, priateľov, či neznámych ľudí. 

Pravidelné školenia prvej pomoci

V roku 2021 sa na Slovensku stalo 33 závažných pracovných úrazov s rizikom smrti, 60 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví a 7855 registrovaných pracovných úrazov (PN viac ako tri dni). Nevyhnutnosť školenia prvej pomoci na pracovisku je tak zrejmá, keď si uvedomíme, že nehody a úrazy sú celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí a trvalej invalidity. Úrazy na pracovisku tvoria významnú časť z nich, preto je školenie prvej pomoci nevyhnutnou súčasťou každého bezpečnostného programu.

Poskytnutie prvej pomoci na figuríne JKBOZ.

Na Slovensku je vzdelávanie z poskytovania prvej pomoci legislatívne upravené v § 8 odstavci 1 písmeno a) bod 3 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení zmien a doplnkov. Podľa zákona musia zamestnávatelia zabezpečovať adekvátne školenie prvej pomoci, prispôsobené veľkosti organizácie a rizikám v pracovnom prostredí. Zákon tiež vyžaduje pravidelné školenia a aktualizácie pracovníkov v oblasti prvej pomoci tak, aby si udržali svoje zručnosti a zaistili bezpečné pracovné prostredie. Pravidelné školenia z prvej pomoci sú nevyhnutné pre udržanie a aktualizáciu zručností zamestnancov.

Podľa posledných odporúčaní SZO, Európskej resuscitačnej rady a Národnej resuscitačnej rady SR je žiadúce vykonávať vzdelávanie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci 1 x ročne.

Zásoby a vybavenie pracoviska

Na pracovisku by mali byť primerané zásoby a vybavenie na poskytovanie prvej pomoci, ako sú lekárničky, či defibrilátory. Obsah lekárničky sa musí prispôsobiť konkrétnym rizikám, ktoré súvisia s charakterom práce. Preto sa môže obsah lekárničky líšiť na každom pracovisku v závislosti od vykonávaných činností a rizík. K základnej výbave lekárničky patria náplasti, sterilné obväzy, elastické obväzy, trojcípa šatka, rúško na popáleniny, izotermická fólia, škrtiaci obväz, sterilná pinzeta, resuscitačné rúško, nožnice, chirurgické rukavice, príručka prvej pomoci. 

Okrem toho sa tam môžu nachádzať liečivá ako čierne uhlie, dezinfekcia na rany, očný výplach a podobne. V lekárničke prvej pomoci by sa nemali nachádzať žiadne lieky proti bolesti, nakoľko akútna bolesť nie je choroba. Bolesť sa tak nemá tlmiť liekmi, ale musí sa vyhľadať odborná pomoc. Obsah lekárničky odporúčame na vašom pracovisku konzultovať s bezpečnostným technikom a s pracovnou zdravotnou službou.  

Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti taktiež odporúčame, aby bol na pracovisku umiestnený aj automatický externý defibrilátor (AED). AED má byť umiestnený na dostupných miestach tak, aby bolo možné v prípade potreby reagovať okamžite.

Čo je AED?

Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj určený pre laické, ale aj odborné poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania. Prístroj sa používa na obnovu normálneho rytmu srdca u pacientov s náhlou zástavou srdca, ktorá je často spôsobená fibriláciou predsiení alebo komôr srdca. Použitie AED zvyšuje šancu na záchranu života, ale KPR musí záchranca robiť do príchodu záchranárov (naučíme vás na kurze prvej pomoci).

Keď sa začne so stláčaním hrudníka okamžite po zastavení krvného obehu a použije sa AED do 3 – 5 minút od vzniku bezvedomia, šanca na prežitie sa zvyšuje na 50 – 70 %. Preto je dôležité, aby bolo AED vždy dostupné, a to najmä v prostrediach so zvýšeným výskytom osôb, kde sa v priebehu 24 hodín zhromaždí 5 – 10 000 ľudí.  

AED Automatický externý defibrilátor.

Prítomnosť primeraného vybavenia je kľúčová pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Zamestnávatelia by mali zabezpečiť pravidelnú údržbu tohto vybavenia a aktualizáciu podľa potrieb pracoviska.

Záver

Hoci môžu niektoré podniky považovať školenie prvej pomoci ako zbytočný výdavok, v skutočnosti môže z dlhodobého hľadiska zachrániť životy zamestnancov, aj peniaze. Skutočná otázka teda znie, prečo ste na svojom pracovisku ešte nezačali praktizovať školenia prvej pomoci? Nielen že udrží vaše pracovisko v bezpečí, ale pomáha aj vybudovať silnejšie pracovné prostredie od jedného zamestnanca, k druhému. A to je niečo, do čoho sa oplatí investovať.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môže zlepšenie prístupu k prvej pomoci znížiť počet úmrtí spojených s úrazmi o viac ako 50% a počet úmrtí na srdcové zástavy až o 10%. Preto je nevyhnutné, aby sa zamestnanci pravidelne školili v oblasti prvej pomoci. Absolvovanie nášho akreditovaného kurzu prvej pomoci tak môže prispieť k bezpečnosti a zdraviu vo vašom pracovnom prostredí. Zároveň pomôže minimalizovať riziká spojené s pracovnými úrazmi a ochoreniami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Všetci dúfame, že sa nikdy nestaneme svedkami požiaru, no život niekedy prináša neočakávané situácie. Požiar na pracovisku môže byť stresujúcou situáciou, no s niekoľkými jednoduchými tipmi vám pomôžeme situáciu v kľude vyriešiť a bezpečne sa evakuovať. V tomto článku vám tak poskytneme užitočné rady, ktoré môžu ochrániť životy a minimalizovať škody na pracovisku.

Zavolajte o pomoc

Horí! Čo teraz? V prípade spozorovania požiaru bezodkladne vyhláste požiarny poplach hlasným zvolaním slovíčka „HORÍ“ prípadne stlačením tlačidlového hlásiča požiaru, ak sa na pracovisku nachádza. Následne oznámte požiar na ohlasovňu požiaru, ktorej telefónne číslo nájdete v požiarnych poplachových smerniciach.

Požiarne poplachové smernice a požiar.

Požiarne poplachové smernice, vypracované technikom požiarnej ochrany, sú vyvesené na viditeľných miestach na vašom pracovisku. Bezodkladné ohlásenie požiaru na ohlasovňu požiarov je základom pre rýchly zásah hasičských jednotiek a efektívnu evakuáciu osôb z nebezpečného priestoru.

Nepanikárte

Snažte sa udržať kľud a nevyvolávať paniku. To vám umožní efektívnejšie a bezpečnejšie reagovať na   situáciu. V prípade, že sa jedná o požiar, ktorého rozsah zvládnete uhasiť vlastnými silami, využite dostupné požiarne zariadenia na jeho likvidáciu.

Medzi takéto zariadenia patria najmä hasiace prístroje a požiarne hydranty. Pred použitím požiarnej vody sa presvedčte, že je odpojený prívod elektrickej energie v hasenom priestore. Pomocou hydrantu nikdy nehaste zariadenia pod elektrickým prúdom!

Požiar a únikový východ. Bezpečná evakuácia.

Použitie hasiaceho prístroja

V riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby navrhol špecialista požiarnej ochrany vhodné hasiace prístroje pre stavbu, v ktorej sa nachádzate. Pre použitie hasiaceho prístroja pri požiari najskôr odoberte hasiaci prístroj z jeho stanovišťa. Postavte sa do bezpečnej vzdialenosti od okraja požiaru, minimálne 1 až 1,5 m. Prudkým trhnutím odistite poistku, nasmerujte hadicu s prúdnicou na základňu plameňa a pohybujte sa pomaly od kraja požiaru zo všetkých strán horenia.

Nezabudnite, že záchrana života je prioritná pred záchranou majetku!

Správne používanie prenosného hasiaceho prístroja môže byť kľúčové pri zvládaní malého požiaru. Existujú rôzne typy hasiacich prístrojov, zameraných na rôzne triedy požiarov:

Piktogramy hasiacich prístrojov.

Hydrant ako užitočný pomocník

Vnútorné hydranty sú súčasťou požiarnej vodovodnej inštalácie a poskytujú prístup k vode pre hasičské zásahy v budovách. Hydranty sú obvykle umiestnené na viditeľných miestach v budovách v hydrantových skriniach, ktoré sú označené príslušným piktogramom. Pri využití vnútorného hydrantu by ste mali dodržiavať určité kroky, potrebné pre rýchlosť, bezpečnosť a efektivitu hasenia.

Ako použiť hydrant?

Otvorte skriňu hydrantu a rozviňte hadicu na potrebnú dĺžku. Postupne otvárajte prítokový ventil vody. Nasmerujte prúdnicu do ohňa a otáčaním hlavy prúdnice nastavte požadovaný tvar prúdu vody. Po úspešnom uhasení požiaru zatvorte ventil prúdnice a ventil prívodu vody.

V prípade plochej hadice ju preložte na polovicu a postupne zviňte, čím zabezpečíte jej odvodnenie. Tvarovo stálu hadicu naviňte na bubon navijaka a zatvorte prúdnicu. Skriňu hydrantu zbavte zvyškov vody a vysušte ju.

Bezpečnosť nadovšetko

V prípade, že je požiar rozvinutý, rýchlo sa šíri a je prítomné zadymenie, sa urýchlene evakuujte. Ak je priestor výrazne zadymený, prikrčte sa k zemi, kde je koncentrácia nebezpečných splodín horenia nižšia. Rešpektujte zvukové a svetlené signály elektrickej požiarnej signalizácie, ako aj hlasovej signalizácie požiaru, ak sú na pracovisku nainštalované. Ak je to možné, zatvárajte za sebou pri evakuácii dvere, aby sa oheň a dym nerozšírili.

Evakuujte sa rýchlou chôdzou najkratšou možnou únikovou cestou použitým únikových východov, ktoré sú viditeľne označené núdzovým osvetlením alebo bezpečnostným označením. Na evakuáciu v žiadnom prípade nepoužívajte bežné výťahy, nakoľko by ste mohli v prípade výpadku elektrickej energie zostať v takomto výťahu zakliesnený. Výťah môžete použiť iba v prípade, že sa jedná o evakuačný výťah.  

Opustite urýchlene priestory

Dostavte sa na miesto zhromaždenia evakuovaných osôb, ktoré nájdete znázornené v grafickom evakuačnom pláne. Ak to nie je možné, zvoľte miesto v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od objektu, ktorý je ohrozený požiarom. Následne počkajte na príchod hasičskej jednotky, ktorá vám dá ďalšie pokyny. Pamätajte, že záchrana života je prednejšia ako záchrana majetku. Preto sa nevystavujte zbytočnému riziku pri záchranách osobných vecí alebo iných predmetov z pracoviska.

Záver

Pri vypuknutí požiaru je kľúčové reagovať rýchlo a efektívne. Okamžité vyhlásenie požiarneho poplachu, zachovanie pokojnej reakcie a správne použitie dostupných požiarnych zariadení, sú kľúčové pre minimalizovanie škôd a zabezpečenie bezpečnej evakuácie. Majte na pamäti, že vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných ľudí na pracovisku sú prioritou.

Preto je dôležité venovať pozornosť kvalitnému vzdelávaniu v oblasti ochrany pred požiarmi. Správne a bezpečné správanie pri požiari sa môžete naučiť aj na našich školeniach o ochrane pre požiarmi, ktoré sú dôležitou súčasťou budovania kultúry. Naše školenia zabezpečia, že vás pri vypuknutí požiaru nič nezaskočí a budete tak pripravený správne a rýchlo reagovať na vzniknuté situácie tak, aby ste sa dokázali bezpečne evakuovať a vrátiť sa v zdraví domov.

Aj vy ste zmätený z toho, kedy je potrebné vykonávať revízie na vašich elektrických spotrebičoch? Nezúfajte a čítajte ďalej, pretože v tomto článku sa pozrieme na dôležitosť pravidelných revízií a kontrol elektrických spotrebičov v pracovnom prostredí.  

S narastajúcou závislosťou na elektrickej energii je kritické venovať dostatočnú pozornosť starostlivosti a údržbe elektrických zariadení tak, aby sa minimalizovalo riziko úrazov, požiarov a iných nebezpečných situácií. Získajte ucelený prehľad o tom, ako správne spravovať elektrické spotrebiče a zabezpečiť tak bezpečnosť a spoľahlivosť vo vašom pracovnom prostredí. 

Úloha revízií a kontrol 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov nie sú iba administratívnymi úkonmi, ale kľúčovými opatreniami na zabezpečenie ich bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto procesy majú priamu účasť na ochrane pracovníkov, majetku a plynulý chod prevádzky. Revízie slúžia na identifikáciu potenciálnych problémov a ich následnú opravu, čím minimalizujú riziko havárií, požiarov a iných nebezpečných situácií. Prečo by ste však mali vykonávať revízie a kontroly? Každý zamestnávateľ a podnikateľ je zo zákona č. 124/2006 Z. z. povinný vykonať v pravidelných lehotách revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektrického ručného náradia.

Tu sú hlavné dôvody, prečo sú revízie a kontroly elektrických spotrebičov prospešné:

Bezpečnosť pracovného prostredia: Revízie minimalizujú riziko úrazov z elektrického prúdu a požiarov, čo zabezpečuje, že elektrické spotrebiče sú v bezpečnom stave. Práca v prostredí, kde sú dodržiavané bezpečnostné normy a elektrické spotrebiče sú v poriadku, znižuje riziko vzniku nebezpečných situácií. 

Prevencia poškodenia majetku: Identifikujú a odstraňujú potenciálne problémy v elektrických spotrebičoch, minimalizujúc tak riziko poškodenia samotných spotrebičov, ďalšej elektroniky a infraštruktúry. Pravidelná údržba a revízie zabraňujú vzniku porúch, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku a výpadky v prevádzke. 

Dlhodobá spoľahlivosť a efektívnosť: Pravidelné revízie zabezpečujú dlhšiu životnosť a spoľahlivú prevádzku elektrických systémov. Dôkladná starostlivosť o elektrické spotrebiče a ich pravidelné kontroly umožňujú zachovať ich v optimálnom stave, čo zvyšuje ich spoľahlivosť a efektívnosť. 

Revízie elektrických spotrebičov  

Technické normy rozlišujú medzi revíziou a kontrolou. Revízia zahŕňa prehliadku, skúšanie a meranie s cieľom zistiť stav z hľadiska bezpečnosti. Môže to byť napríklad kontrola izolácie zdrojového kábla do počítača. Výsledkom revízie je správa o revíznej skúške elektrického zariadenia. 

Na druhej strane, kontrola sa zameriava na overenie bezpečného chodu zariadení, predovšetkým po mechanickej a elektronickej stránke. Výsledkom kontroly je správa o kontrole elektrického zariadenia, ktorá oznamuje, či zariadenie je alebo nie je schopné bezpečnej prevádzky.   

Karta OP a PS elektrického spotrebiča, alebo ručného náradia.

Kontrolu elektrických spotrebičov môže vykonávať prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. Na vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia je na trhu veľké množstvo multifunkčných prístrojov. Ich rozmery a ponuka technických možností im umožňuje vykonať revíziu vašich elektrických prístrojov rýchlo, efektívne a kvalitne.

Prístroj na revízie elektrických spotrebičov.

Lehoty na vykonávanie revízií a kontrol 

Elektrické spotrebiče a náradie musia podstupovať pravidelné revízie v závislosti od ich používania, spôsobu manipulácie a prevádzkových hodín. V norme STN 33 1610 sa spotrebiče rozdeľujú na prenosné, neprenosné, pripevnené a spotrebiče držané v ruke.  

Prenosný spotrebič je pritom taký, s ktorým sa manipuluje a má hmotnosť menej ako 18 kg. K prenosným spotrebičom môžeme zaradiť napríklad notebook. Neprenosný a pripevnený elektrický spotrebič je naopak tak ako aj napovedá názov spotrebičom takým, ktorý nie je prenosný. Sem môžeme zaradiť napríklad chladničku. Spotrebič držaný v ruke je zas určený na bežné používanie v ruke, ako napríklad ručný mixér. 

Následne norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín na základe ich používania a spôsobu manipulácie nasledovne: 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov sú popísané v STN 33 1610 nasledovne: 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov popísané v STN 33 1610.

Revízie elektrického ručného náradia 

Čo môžeme zaradiť do elektrického ručného náradia? V podstate sa jedná o všetky ručné elektrické zariadenia, ktoré sa nachádzajú a používajú v priemysle, výrobných halách, dielňach, prevádzkach, fabrikách a podobne. Môžeme sem tak zaradiť napríklad brúsky, píly, vŕtačky, frézy, leštičky a podobne. 

Pre zabezpečenie bezpečnosti pri práci s elektrickými ručnými náradiami je dôležité poznať ich rozdelenie podľa pracovného využitia. Podľa normy STN 33 1600 sa tieto náradia delia do troch skupín: 

Bezpečnosť pri používaní týchto náradí je kľúčová, a preto je nevyhnutné dodržiavať aj lehoty pravidelných revízií stanovených normou. Lehoty pravidelných revízií elektrických ručných náradí sa zabezpečujú v zmysle STN 33 1600 nasledovne: 

Revízie elektrického ručného náradia a ich lehoty podľa STN 33 1600.

Evidencia a zodpovednosť 

Okrem povinnosti zabezpečiť kontrolu stavu bezpečnosti elektrických spotrebičov, zamestnávatelia a podnikatelia musia viesť aj sprievodnú dokumentáciu. Tieto dokumenty sú kľúčové pre sledovanie stavu a histórie elektrických spotrebičov, čo umožňuje efektívnejšiu správu údržby a revízií.

Sprievodná technická dokumentácia obsahuje informácie o technických parametroch, výrobcovi, rokoch výroby a ďalších relevantných údajoch o každom elektrickom zariadení. Evidencia zahŕňa podrobné informácie o každom spotrebiči, ako je názov, typové označenie, výrobné číslo, rok výroby, umiestnenie a základné technické parametre.  

Zamestnávatelia majú taktiež povinnosť zabezpečiť, aby táto dokumentácia bola sprístupnená príslušným orgánom pri auditoch alebo kontrolách. Splnenie týchto povinností nielenže zabezpečuje dodržiavanie predpisov a noriem, ale tiež prispieva k bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických systémov v pracovnom prostredí. 

Chytré riešenie

Rozumieme, že môže byť pre vás vedenie evidencie elektrických spotrebičov náročné a stresujúce. Dnes už existuje mnoho možností, ako viesť vašu evidenciu. My vám odporúčame vedenie elektronickej evidencie vašich spotrebičov, prostredníctvom našej online aplikácie. Evidenciu vám vedie príslušný revízny technik elektrických zariadení tak, aby bola vždy aktuálna a kompletná.

Revízie a ich elektronická evidencia v aplikácii JKBOZ.

Následne vás skontaktujeme pred uplynutím platnosti revízií, aby sme spoločne mohli naplánovať opakovanú revíziu. Zabezpečíte si tak, že budete vždy o krok vpred a revíziu vykonáte vždy včas tak, aby boli všetky elektrické spotrebiče vždy bezpečné.

Záver 

Pravidelné revízie a kontroly elektrických spotrebičov a náradia sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečného a spoľahlivého pracovného prostredia. Dodržiavanie noriem a predpisov týkajúcich sa revízií je kľúčové pre minimalizovanie rizík spojených s elektrickými spotrebičmi. Investícia do pravidelných revízií a údržby môže v konečnom dôsledku ušetriť čas a peniaze tým, že predídete nečakaným výpadkom a poškodeniu majetku. V neposlednom rade pomáha vykonanie revízie tomu najdôležitejšiemu a to chrániť zdravie a životy vašich zamestnancov.